Pain-relief infobuy Lioresal online | order trazodone online | Info sitebuy Flagyl without prescription | Instructions, 5mg, 20 mg pills best priceCialis best price | Acheter cialis sur internet acheter Cialis sans ordonnance
11.jpg12.jpg21.jpg22.jpg31.jpg32.jpg41.JPG42.jpg51.JPG52.jpg

XLVI sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 28 lutego 2018 r. w budynku przy ul. Wł. Broniewskiego 19 w Olszewie-Borkach odbyła się XLVI sesja Rady Gminy Olszewo-Borki w trakcie, której radni podjęli niżej wymienione uchwały

 

1) uchwałę Nr XLVI/298/18 w sprawie emisji obligacji komunalnych; - obligacje zostaną wyemitowane na kwotę 4.000.000,00 zł; celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie planowanego deficytu budżetu;

2) uchwałę Nr XLVI/299/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2018 -2033; - dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości kwot wynikających z proponowanych zmian w budżecie gminy;

3) uchwałę Nr XLVI/300/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok; budżet po zmianach wynosi dochody 44 808 119 zł; wydatki 52 468 337,37 zł;

4) uchwałę Nr XLVI/301/18   w sprawie   zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; - pożyczka zostanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego będzie przeznaczona na wyprzedzające finansowanie realizacji projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Olszewo-Borki”;

5) uchwałę Nr XLVI/302/18   w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; - pożyczka zostanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego będzie przeznaczona na wyprzedzające finansowanie  realizacji projektu pn.  „Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Przystań”;

6) uchwałę Nr XLVI/303/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Olszewo-Borki przez osoby fizyczne lub osoby prawne, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania i wykorzystania dotacji; - określono tryb udzielania i rozliczania dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7) uchwałę Nr XLVI/304/18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Olszewo-Borki w 2018 roku; - program jest uchwalany corocznie do 31marca:

8) uchwałę Nr XLVI/305/18  w sprawie   szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych; - określono zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku osób bezdomnych;

9) uchwałę Nr XLVI/306/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Olszewo-Borki na 2018 rok; - zmiana w uchwale polega na skorygowaniu zapisów postanowień zw. z kontrolą;

10) uchwałę Nr XLVI/307/18  w sprawie rozpatrzenia   skargi p.  P.T wniesionej ustnie do protokołu dnia 18 stycznia 2018 roku na Wójta Gminy Olszewo-Borki; - rada uznała wniesioną skargę  za bezzasadną;

Stałe komisje rady gminy tj. komisja gospodarki finansowej i mienia komunalnego; komisja zdrowia, spraw socjalnych, oświaty, kultury; komisja prawa i porządku publicznego; komisja rolnictwa i ochrony środowiska oraz komisja drogownictwa i infrastruktury technicznej przedstawiły plany pracy na 2018 rok.

 

Ponadto rada gminy zapoznała się z niżej wymienionymi sprawozdaniami i przyjęła je bez uwag:

1) sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok;

2) sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2017 roku.

Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information