Pain-relief infobuy Lioresal online | order trazodone online | Info sitebuy Flagyl without prescription | Instructions, 5mg, 20 mg pills best priceCialis best price | Acheter cialis sur internet acheter Cialis sans ordonnance
11.jpg12.jpg21.jpg22.jpg31.jpg32.jpg41.JPG42.jpg51.JPG52.jpg

XLVII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 28 marca 2018 r. w budynku przy ul. Wł. Broniewskiego 19 w Olszewie-Borkach odbyła się XLVII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki w trakcie, której radni podjęli niżej wymienione uchwały

 

1) uchwałę Nr XLVII/308/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu; - pomoc w kwocie 950.000,00 zł  zostanie udzielona na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2545W Grabnik – Grabówek – Jastrząbka - Gaczyska-etap II”. Powiat zabiega o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych na realizację w/w zadania.

2) uchwałę Nr XLVII/309/18 w sprawie  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata    2018 - 2033; - dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości kwot wynikających z proponowanych zmian w budżecie gminy;

3) uchwałę Nr XLVII/310/18  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok; budżet po zmianach wynosi; dochody 44 925 386,00 zł; wydatki 55 782 209,97 zł.

Najważniejsze zmiany w dochodach dotyczą zmniejszenia subwencji ogólnej w części oświatowej oraz zwiększenia dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Najważniejsze zmiany po stronie wydatków dotyczą zwiększenia na:  budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami  w gminie Olszewo-Borki; budowę ulic w Olszewie-Borkach (Chełmońskiego i Chopina); roboty dodatkowe przy rozbudowie i przebudowie budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach; zagospodarowanie działki leśnej na potrzeby założenia obszaru parkowego w msc. Nowa Wieś gm. Olszewo-Borki;

4) uchwałę Nr XLVII/311/18  w sprawie podziału  Gminy Olszewo-Borki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym; - okręgi nie uległy zmianie;  projekt uchwały był uzgodniony z właściwym Komisarzem Wyborczym; obowiązek  podjęcia uchwały wynika z art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli  w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U.  poz. 130);

5) uchwałę Nr XLVII/312/18 w sprawie podziału Gminy Olszewo-Borki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; - stałe obwody głosowania, ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych nie uległy zmianie; projekt uchwały był uzgodniony z właściwym komisarzem wyborczym; obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U.  poz. 130);

6) uchwałę Nr XLVII/313/18 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki; - określono wysokość pobieranych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz wprowadzono częściowe zwolnienie od obowiązku odpłatności:

a) 20% za drugie i następne dziecko z tej samej rodziny;

b) 50% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

7) uchwałę Nr XLVII/314/18 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych; - zmiana w uchwale polega na uchyleniu § 6, który  dotyczył częściowego lub całkowitego zwolnienia z ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, osoby jeżeli jej dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej;

8) uchwałę Nr XLVII/315/18 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Olszewo-Borki w 2018 roku; - zmiana w uchwale polega na wskazaniu podmiotu, który będzie wyłapywał bezdomne zwierzęta. Wskazano firmę Wiesława Rykowska Firma Usługowo-Handlowa „CANIS” z siedzibą: 07-410 Ostrołęka, ul. gen. Wł. Sikorskiego 10 lok.3.

Ponadto rada gminy zapoznała się z niżej wymienionymi sprawozdaniami i przyjęła je bez uwag:

1) sprawozdaniem z realizacji w 2017 roku Programu współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego.

2) sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.

3) sprawozdaniem z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2017 rok.

Komisje tj. Komisja Gospodarki Komunalnej i Mienia Komunalnego; Komisja Zdrowa, Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury; Komisja Prawa i Porządku Publicznego, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Komisja Drogownictwa i Infrastruktury Technicznej przedstawiły sprawozdania ze swojej działalności za 2017 rok.

Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information