Pain-relief infobuy Lioresal online | order trazodone online | Info sitebuy Flagyl without prescription | Instructions, 5mg, 20 mg pills best priceCialis best price | Acheter cialis sur internet acheter Cialis sans ordonnance
1.jpg2.jpg3.jpg4.JPG5.JPG

Analiza rynku - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Olszewo-Borki i jej jednostek podległych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

Olszewo-Borki, dn. 19 grudnia 2017r.

RBF.305.1.1.2017.AN

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający Gmina Olszewo-Borki z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13 ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Olszewo-Borki i jej jednostek podległych w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r.

Informacja do pobrania


Olszewo-Borki, dn. 18 grudnia 2017r.

RBF.305.1.1.2017.AN                                                                                                   

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 cyt. ustawy.

W dniu 18 grudnia 2017r. o godzinie 10:15 w siedzibie tymczasowej Zamawiającego Gminy Olszewo-Borki, ul. Dojazdowa 14A, 07-415 Olszewo-Borki, w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro dokonano otwarcia ofert na zadanie pn.: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Olszewo-Borki i jej jednostek podległych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020r.

Informacja do pobrania


Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Olszewo-Borki i jej jednostek podległych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.”

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy obsługi bankowej budżetu Gminy Olszewo-Borki i jednostek podległych.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) obsługę bankową i doradztwo bankowe wraz z systemem bankowości elektronicznej,

2) udzielanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym,

3) oprocentowanie środków na rachunkach Gminy Olszewo-Borki jako jednostki samorządu terytorialnego oraz rachunkach jednostek podległych.

2. Informacje ogólne:

1) Budżet Gminy Olszewo-Borki na 2017 rok:

a) dochody 42 405 772,12 zł,

b) wydatki 48 161 265,38 zł,

c) przychody 7 433 493,26 zł,

d) rozchody 1 678 000,00 zł,

2) Dane dotyczące bankowej obsługi budżetu Gminy Olszewo-Borki i jej jednostek podległych za 2017 rok określa Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania.

3) Wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia określa Załącznik nr 3 do zapytania.

3. Zakres zamówienia obsługi bankowej wraz z systemem bankowości elektronicznej dla wszystkich jednostek podległych Gminy Olszewo-Borki obejmuje w szczególności:

1) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych bieżących w walucie polskiej (PLN) lub ewentualnie w walutach wymienialnych w szczególności:

- dla budżetu Gminy: rachunek bankowy podstawowy,

- dla Urzędu Gminy Olszewo-Borki,

2) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych pomocniczych w walucie polskiej (PLN) lub ewentualnie w walutach wymienialnych, w szczególności rachunek bankowy depozytowy, rachunek bankowy do wadiów, rachunek bankowy w zakresie refundacji kosztów kształcenia młodocianych pracowników, rachunki pomocnicze (środki niewygasające, rachunki funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej i inne rachunki),

3) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i wpłat gotówkowych obcych w kasach Wykonawcy, oraz dokonywanie wypłat gotówkowych, poza kolejnością na wyznaczonym stanowisku kasowym,

- przyjmowanie wpłat gotówkowych na rzecz gminy, urzędu gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych; za wpłaty własne uważa się wpłaty dokonywane we własnej placówce banku (oddziale, filii), pod pieczęcią Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych oraz wpłaty inkasentów (sołtysów) podatków i opłat Zamawiającego. Za wpłaty obce uważa się wpłaty dokonywane we własnej placówce banku (siedzibie, oddziale, filii) od interesantów/podatników na obsługiwane rachunki,

- dokonywanie wypłat gotówkowych przez gminę, urząd gminy i wszystkie jednostki organizacyjne: dokonywanie wypłat gotówkowych na podstawie zleceń wypłat elektronicznych lub na podstawie wystawionych czeków gotówkowych (na bezpłatnie wydanych blankietach, jeżeli bank nie posiada odpowiedniego produktu), dokonywanie wypłat świadczeń wychowawczych i rodzinnych (wg odrębnej umowy),

4) realizacja przelewów w formie elektronicznej i papierowej na rachunki, w tym samym banku i do innych banków oraz księgowanie przelewów w tym samym dniu,

5) sporządzanie wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika za pomocą systemu bankowości elektronicznej, za każdy dzień w którym na rachunku bankowym wystąpiły operacje,

6) udostępnienie na wniosek lub przekazywanie w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej wyciągów bankowych nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty operacji,

7) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją, w szczególności: objęcie systemem bankowości elektronicznej wszystkie obsługiwane jednostki; system ma obejmować dostawę i instalację urządzeń niezbędnych do obsługi systemu, szkolenie pracowników oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego systemu; Bank udostępni usługi typu home banking na co najmniej 6 stanowiskach w Urzędzie Gminy Olszewo-Borki oraz co najmniej po 2 stanowiska we wskazanych jednostkach organizacyjnych; Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w ilości tworzonych stanowisk do usługi bankowości elektronicznej; usługa typu bankowość elektroniczna winna być zainstalowana w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy; Bank zapewni bezpłatną pomoc techniczną w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych pracujących w systemie bankowości elektronicznej.

System bankowości elektronicznej powinien umożliwić Zamawiającemu w szczególności:

- uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach,

- przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji,

- składania poleceń przelewu ze wszystkich rachunków,

- składania poleceń przelewu na lokaty terminowe,

- monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji,

- import danych z programów księgowych gminy Olszewo-Borki  do systemu bankowości
elektronicznej. System bankowości elektronicznej będzie umożliwiał równoczesną pracę kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik winien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu.

System bankowości elektronicznej będzie posiadał możliwość sporządzania osobom upoważnionym przez zamawiającego wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym.

8) wydawanie blankietów czeków gotówkowych.

9) sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej na wniosek Zamawiającego dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika za pomocą systemu bankowości elektronicznej,

10) przekazywanie wyciągów bankowych w wersji papierowej nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty operacji, do godz. 12:00,

11) realizację wypłat gotówkowych zleconych elektronicznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rzecz wskazanych przez Zamawiającego Beneficjentów w jednostkach Wykonawcy, na podstawie okazanego przez Beneficjenta dokumentu tożsamości ze zdjęciem tj. dowodu osobistego lub paszportu,

12) prowadzenie rachunku bankowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń,

13) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych,

14) wydawanie promesy kredytowej lub listu intencyjnego na wniosek Gminy Olszewo-Borki,

15) możliwość zagospodarowania i lokowania wolnych środków na lokacie krótkoterminowej, przyjmowanie na wniosek Zamawiającego lokaty typu Overnight (O/N) z rachunku bieżącego budżetu gminy w kwocie nadwyżki powyżej 50.000,00 zł (50.000,00 zł pozostaje kwotą nie przekazywaną na lokatę). Oprocentowanie określa się w oparciu o WIBID O/N (ustalony o godz. 11.00 w dniu założenia lokaty) pomnożone przez wskaźnik korekty określony w ofercie, przy czym lokata typu Overnight (O/N) będzie dokonywana o ile oprocentowanie na tej lokacie będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego,

16) wykonawca zapewni otwarcie i prowadzenie płatności masowych poprzez system bezpłatnych wirtualnych rachunków klienta podpiętych do ewidencji w zakresie podatków i opłat oraz innych należności Zamawiającego. Otwarcie takich rachunków będzie dokonywane na wniosek Zamawiającego,

17) dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w zapytaniu, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli. Z tytułu wykonywania czynności obsługi bankowej opisanych w przedmiocie zamówienia, bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż te, które zostały określone w ofercie Wykonawcy.

4. Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym:

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wysokości i terminu zaciągania kredytu w rachunku bieżącym:

1) w okresie obowiązywania umowy na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminie Olszewo-Borki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy (bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem) Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi w terminie 7 dni od daty dostarczenia wniosku o uruchomienie kredytu. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat i prowizji związanych z jego uruchomieniem, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu,

2) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny i będzie wynikał z Uchwały Rady Gminy Olszewo-Borki na poszczególne lata budżetowe,

3) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – zmienne,

4) oprocentowanie stanowi sumę stawki WIBOR 1M (średni WIBOR z ostatniego dnia miesiąca) z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku,

5) odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą z dołu, a naliczane będą w okresach miesięcznych zwanych okresami odsetkowymi za każdy dzień i będą należne Wykonawcy w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku wygaśnięcia umowy w ostatnim dniu jej obowiązywania i pobierane będą przez Wykonawcę ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku, 

6) spłata kredytu następować będzie z wpływów na rachunek bieżący budżetu Gminy Olszewo-Borki,

7) Zamawiający zobowiązuje się do całkowitej spłaty salda debetowego najpóźniej w ostatnim dniu roku budżetowego, który jest tożsamy z ostatnim dniem roku kalendarzowego. Termin całkowitej spłaty kredytu przypada w ostatnim dniu obowiązywania umowy,

8) szczegółowe warunki dotyczące udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Olszewo-Borki uregulowane będą umową,

9) do oceny zdolności kredytowej przyjęte będą sprawozdania budżetowe z wykonania budżetu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) sporządzone na ostatni dzień kwartału poprzedzającego miesiąc udzielenia kredytu w rachunku bieżącym oraz inne dokumenty wymagane regulaminem Wykonawcy. Dla potrzeb określenia oprocentowania w ofercie przyjmuje się sprawozdania z wykonania budżetu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) sporządzone na dzień 30.09.2017 roku.

5. Oprocentowanie środków na rachunkach Gminy Olszewo-Borki jako jednostki samorządu terytorialnego oraz rachunkach jednostek podległych:

1) oprocentowanie obejmuje środki gromadzone na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych,

2) środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg zmiennej stawki procentowej WIBID 1M i stałej w trakcie trwania umowy marży banku określonej w ofercie. Oprocentowanie wyrażone będzie stawka WIBID 1M i stała w trakcie trwania umowy marża banku (dodatnia lub ujemna),

3) stawka WIBID 1M na każdy okres odsetkowy ustalana będzie w pierwszym dniu dokonania lokaty,

4) odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach będą naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca.

5) zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonywania kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wskazanych przez zamawiającego.

6. Pozostałe postanowienia w zakresie przedmiotu zamówienia:

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość następujących zmian w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy:

a) zmiany ilości wymienionych w wykazie jednostek wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do zapytania, które Wykonawca zobowiązany będzie w okresie trwania umowy objąć obsługą bankową na zasadach i warunkach niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż liczba jednostek podległych może się zmienić w trakcie obowiązywania umowy,

b) swobody w lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

c) zmiany ilości otwartych i prowadzonych rachunków na podstawie pisemnej dyspozycji otwarcia rachunku bez sporządzania dodatkowego aneksu do umowy.

2) Wykonawca podejmuje następujące zobowiązania w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy:

a) Ze względu na charakter zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi obsługi bankowej budżetu Gminy Olszewo-Borki oraz jednostek podległych przez własną placówkę przez co rozumie się posiadanie na terenie gminy Olszewo-Borki oddziału lub filii, lub otworzyć swoją placówkę w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

b) W przypadku braku możliwości otworzenia placówki bankowej na terenie gminy Olszewo-Borki, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt (bezpłatnie) musi zapewnić:

- dostarczanie gotówki do kasy Urzędu Gminy Olszewo-Borki do godz.9:00,

- odbieranie gotówki z kasy Urzędu Gminy Olszewo-Borki od godz. 14.00-15.00, lub

- w ramach usługi zapewni usługę w postaci wpłatomatu i bankomatu w miejscowości Olszewo-Borki, umożliwiającego wpłaty i wypłaty gotówki przy użyciu karty.

c) wykonywania czynności związanych z przedmiotem umowy w dni robocze w godzinach co najmniej od 800 do 1500,

d) zapewnienie dokonywania operacji bankowych do ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego,

e) zapewnienie realizacji - w przypadku braku możliwości np.: z przyczyn technicznych dokonania przelewów w systemie elektronicznej obsługi rachunków bankowych - przelewów w formie papierowej,

f) wykonywania innych usług nieokreślonych w opisie przedmiotu zamówienia lub zmiany standardów obsługi bankowej niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, bez pobierania żadnych innych opłat poza wymienionymi w złożonej ofercie,

g) stworzenie możliwości lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunku podstawowym Zamawiającego w postaci lokat terminowych, dla których oprocentowanie będzie negocjowane bezpośrednio przed założeniem lokat oraz lokat typu overnight,

h) umożliwienie wglądu do salda rachunków jednostek podległych Gminie Olszewo-Borki w systemie bankowości elektronicznej bez możliwości składania dyspozycji płatniczych,

i) otwarcie i prowadzenie nieodpłatnie rachunku bankowego Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych działających w jednostkach,

3) Zawarcie odrębnych umów z jednostkami wymienionymi w Załączniku Nr 2 do zapytania w zakresie:

a) wdrożenia i obsługi systemu elektronicznej bankowości,

b) wdrożenia i obsługi systemu identyfikacji i raportowania płatności masowych,

c) wdrożenie i prowadzenie usługi konsolidacji rachunków wskazanych przez Zamawiającego,

d) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym,

e) lokowania wolnych środków.

UWAGA!!!

Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Olszewo-Borki i jej jednostek podległych nie może być uzależnione przez Wykonawcę od nabycia udziałów, nabycia członkostwa.

SIWZ + załączniki

Sprawozdania

 

Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information