Pain-relief infobuy Lioresal online | order trazodone online | Info sitebuy Flagyl without prescription | Instructions, 5mg, 20 mg pills best priceCialis best price | Acheter cialis sur internet acheter Cialis sans ordonnance
11.jpg12.jpg21.jpg22.jpg31.jpg32.jpg41.JPG42.jpg51.JPG52.jpg

Analiza rynku - Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu w ramach RPO WM 2014-2020

Olszewo-Borki, 11 lipca 2018 r.

RO.271.2.2018

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zamawiający Gmina Olszewo-Borki z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13 ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu w ramach RPO WM 2014-2020 data publikacji 15.06.2018r.

Ogłoszeni do pobrania


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579) przekazuje informacje o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 cyt. ustawy.

W dniu 29 czerwca 2018 r. o godzinie 14:00 w budynku Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, odbyło się otwarcie ofert w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pn.:  Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu w ramach RPO WM 2014-2020 opublikowanego dn. 15.06.2018r., Zamawiający przekazuje informacje:

Informacja do pobrania


Olszewo-Borki, 22 czerwca 2018r.

RO.271.2.2018

ZMIANA TREŚCI OWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dn. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający w zapytaniu ofertowym o wartości poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: ,,Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu w ramach RPO WM 2014-2020” opublikowanym dn. 15.06.2018r. na stronie www.olszewo-borki.pl niniejszym dokonuje  zmiany treści opisu warunków zamówienia w następujący sposób:

W punkcie „Opis warunków zamówienia” ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 „1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Typ projektów Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, na które składa się:

1) aktualizacja audytu energetycznego obiektu stanowiącego element projektu zlokalizowany w Olszewie-Borkach przy ul. Wł.Broniewskiego 19 (zamawiający jest w posiadaniu audytu energetyczne obiektu opracowanego dla potrzeb projektu rewitalizacyjnego);

2) sporządzenie świadectwa energetycznego obiektu stanowiącego element projektu zlokalizowany w Olszewie-Borkach przy ul. Wł.Broniewskiego 19;

3) opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla wykonania pompy ciepła na obiekcie stanowiącym element projektu zlokalizowany w msc. Olszewo-Borki przy ul. Wł. Broniewskiego 19;

4) opracowanie studium wykonalności dla projektu zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w tym zakresie, minimalna treść dokumentu: wnioski, definicja celów projektu, identyfikacja projektu, analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji, analiza finansowa, analiza kosztów i korzyści (ekonomiczna), analiza instytucjonalna w tym trwałość projektu, analizy specyficzne dla danego projektu, pomoc publiczna,  analiza oddziaływania na środowisko. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie dostępne na stronie

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-poddzialanie-4-3-1-ograniczanie-zanieczyszczen-powietrza-i-rozwoj-mobilnosci-miejskiej-typ-projektu-ograniczenie-niskiej-emisji-wymiana/

5) stała współpraca z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentu jak również na jego podstawie sporządzania wniosku o dofinansowanie,

6) wykonawca zobowiązany jest do poprawy i aktualizacji opracowanej przez siebie dokumentacji na każde wezwanie Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia.”.

 

W celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych uzupełnień oraz w związku z wprowadzoną zmianą treści opisu warunków zamówienia, Zamawiający wydłuża termin składania ofert. Nowym terminem składania ofert jest dzień 29 czerwca 2018 r. do godz. 12:00.


Olszewo-Borki, 21 czerwca 2018r.

RO.271.2.2018

WYJAŚNIENIE

dot. zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: ,,Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu w ramach RPO WM 2014-2020” w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy wyjaśniam:

Pytanie nr 1 Wykonawcy:

Czy niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje również przygotowanie przez Wykonawcę wniosku o dofinansowanie w generatorze wniosków?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Pytanie nr 2 Wykonawcy:

Co dokładnie/jakiego typy poprawki i aktualizacje Zamawiający ma na myśli zgodnie z zapisami projektu umowy §2 ust. 7 „Wykonawca, w ramach niniejszej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia, zobowiązany jest do dokonania poprawy lub aktualizacji opracowanego dokumentu na wezwanie Zamawiającego w okresie trwałości projektu” skoro niniejsze zapytanie dot. opracowania  jedynie dokumentacji aplikacyjnej?

Proszę o doprecyzowanie o jaki dokument chodzi. Czy w skład tego zapisu wchodzi: aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego, audytów, PFU, karty efektu ekologicznego, przygotowanie wniosków o płatność. Proszę doprecyzowanie powyższego katalogu dokumentów lub rozszerzenie o inne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z regulaminem konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18 Beneficjent może dokonać na wezwanie Instytucji Pośredniczącej – MJWPU, poprawy złożonego wniosku. Jeśli poprawa będzie implementować konieczność wprowadzenia zamian również w dokumentach stanowiących przedmiot zapytania ofertowego wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do ich poprawy bez dodatkowego wynagrodzenia. Ta sama sytuacja będzie miała miejsce w przypadku zaistnienia konieczności aktualizacji dokumentów na etapie realizacji projektu.

Pytanie nr 3 Wykonawcy:

Jaki jest okres trwałości projektu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z regulaminem konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18 typ projektów Ograniczenie „niskiej emisji” wymiana urządzeń grzewczych.

 


Olszewo-Borki, 15 czerwca 2018r.

RO.271.2.2018

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu w ramach RPO WM 2014-2020" 

Tryb udzielenia zamówienia

  1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) dalej ,,ustawa Pzp”, postępowanie ma na celu dokonanie wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności.
  2. Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2477).  
  3. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Typ projektów Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, na które składa się:

 

1) aktualizacja audytu energetycznego obiektu stanowiącego element projektu zlokalizowany w Olszewie-Borkach przy ul. Wł.Broniewskiego 19 (zamawiający jest w posiadaniu audytu energetyczne obiektu opracowanego dla potrzeb projektu rewitalizacyjnego);

2) sporządzenie świadectwa energetycznego obiektu stanowiącego element projektu zlokalizowany w Olszewie-Borkach przy ul. Wł.Broniewskiego 19;

3) aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego dla wykonania pompy ciepła na obiekcie stanowiącym element projektu zlokalizowany w Olszewie-Borkach przy ul. Wł.Broniewskiego 19;

4) opracowanie studium wykonalności dla projektu zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w tym zakresie, minimalna treść dokumentu:

- wnioski,

- definicja celów projektu,

- identyfikacja projektu,

- analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji,

- analiza finansowa,

- analiza kosztów i korzyści (ekonomiczna),

- analiza instytucjonalna w tym trwałość projektu,

- analizy specyficzne dla danego projektu

- pomoc publiczna,

- analiza oddziaływania na środowisko.

szczegółowe wytyczne w tym zakresie dostępne na stronie

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-poddzialanie-4-3-1-ograniczanie-zanieczyszczen-powietrza-i-rozwoj-mobilnosci-miejskiej-typ-projektu-ograniczenie-niskiej-emisji-wymiana/

5) stała współpraca z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentu jak również na jego podstawie sporządzania wniosku o dofinansowanie;

6) wykonawca zobowiązany jest do poprawy i aktualizacji opracowanej przez siebie dokumentacji na każde wezwanie Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zakres projektu obejmować będzie zmianę czynników grzewczych w budynku użyteczności publicznej w Olszewie-Borkach przy ul. Wł.Broniewskiego 19 wraz z niezbędnymi pracami m.in.:

-  wymiana pieca gazowego z 25kWh na  50kWh, 

-  wymiana centralnego ogrzewania wraz z wymianę grzejników,

-  przebudowa skrzynki gazowej i przyłącza gazowego,

-  przebudowa i modernizacja kotłowni wraz z kominem,

-  termomodernizacja obiektu wraz z wymianą drzwi i okien,

-  instalacja pompy ciepła (zamawiający jest w posiadaniu programu funkcjonalno-użytkowego), dokumentacja projektowa do pobrania http://bip.olszewo-borki.samorzady.pl/?a=1018

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, pok. 2A (biuro podawcze) w terminie do dnia 26 czerwca 2018r. do godz. 1000 w następujących formach:

2) osobiście lub za pośrednictwem poczty,

3) na mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skan do jednego pliku PDF w tytule „Oferta w postępowaniu nr RO.271.2.2018”.

  1. Oferty złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą brane pod uwagę w dalszej ocenie.
  2. Zamawiający nie przewiduje organizacji publicznej sesji otwarcia ofert.

SIWZ do pobrania

Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information