11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - Pielgrzymki autokarowe Częstochowa i Licheń 2014

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informuję, że w wyniku analizy ofert, które wpłynęły do Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach w odpowiedzi na zapytanie ofertowe „Pielgrzymki autokarowe Częstochowa i Licheń 2014”, uznana za najkorzystniejszą i wybrana została oferta firmy „Usługi Transportowe Przewozy Pasażerskie „Gabriella” 07-410 Ostrołęka, ul. Łęczysk 94a, za kwotę 4.680,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych brutto).

Dziękuję za udział w postępowaniu i zapraszam do wzięcia udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Gminę.


Olszewo-Borki, dn. 14.05.2014 r.

 

Nr sprawy: ROSO.271.1.2014

Zapytanie ofertowe

(dotyczy organizacji pielgrzymek autokarowych)

I. INFORMACJE  OGÓLNE

Gmina Olszewo-Borki zaprasza do złożenia ofert na:„Pielgrzymki autokarowe Częstochowa i Licheń 2014”.

1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie zapisy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo  zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z  późn. zm.).

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą -Prawo zamówiem  publicznych i wynosi poniżej 30 000 EURO.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

II. ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Gminy Olszewo-Borki

ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415  OLSZEWO-BORKI

NIP: 758-17-23-263,  REGON: 000548301

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozowa w ramach organizacji dwóch pielgrzymek autokarowych w 2014 roku.
 2. Miejsce realizacji zlecenia: Częstochowa i Licheń.
 3. Miejsce podstawienia autokaru: Plac/parking przed Urzędem Gminy Olszewo-Borki, ul. Broniewskiego 13
 4. Czas trwania pielgrzymek:  -około 24 godz. od godz. planowanego wyjazdu
 5. Uczestnicy pielgrzymek:  -max. 50 osób
 6. Terminy wykonania usługi:  -7-8 czerwca 2014r.-Częstochowa; 26-27 lipca 2014r. – Licheń.
 7. Podstawowy zakres organizacji pielgrzymek:

Częstochowa:

 • Podstawienie autokaru – plac/parking przed Urzędem Gminy(godz. wyjazdu autokaru do ustalenia, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania wyjazdu w taki sposób, aby przyjazd na miejsce był najpóźniej do godz. 13.30)
 • Przejazd na trasie Olszewo-Borki - Częstochowa - Olszewo-Borki (ok. 350 km w jedną stronę) z dwoma 10-15 minutowymi przystankami na każdej trasie.
 • Koszt dojazdu do miejsca wyjazdu i z powrotem oraz wszelkie opłaty parkingowe i opłaty za przejazd drogami płatnymi obciążają Wykonawcę.
 • Zamawiający przewiduje przystanek w Nowej Wsi (gm. Olszewo-Borki) w celu zabrania części uczestników pielgrzymki.

Licheń

 • Podstawienie autokaru – plac/parking przed Urzędem Gminy(godz. wyjazdu autokaru do ustalenia, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania wyjazdu w taki sposób, aby przyjazd na miejsce był najpóźniej do godz. 9.30)
 • Przejazd na trasie Olszewo-Borki - Licheń - Olszewo-Borki (ok. 300 km w jedną stronę) z dwoma 10-15 minutowymi przystankami na każdej trasie.
 • Koszt dojazdu do miejsca wyjazdu obciąża Wykonawcę.
 • Zamawiający przewiduje przystanek w Nowej Wsi (gm. Olszewo-Borki) w celu zabrania części uczestników pielgrzymki.

8.      Wspólny słownik zamówień (CPV):

60172000-4 – wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą.

IV. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

9.      W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:

1) Zapewnienia dojazdu i powrotu pojazdem z klimatyzacją, dostosowanym do liczby uczestników tj. ok. 50 osób, tj. każdy pasażer powinien mieć swobodne miejsce siedzące wyposażone w pasy bezpieczeństwa i składany stoliczek podręczny.

2) Pokrycia ewentualnych wymaganych opłat drogowych i parkingowych,

3) Zapewnienie swobodnego dostępu do autokaru podczas postoju w m. Częstochowa i Licheń w celu umożliwienia uczestnikom pielgrzymek możliwości odpoczynku w autokarze.

4) W przypadku awarii autobusu, zapewnienie w ciągu maksymalnie 3 godzin naprawy lub innego sprawnego pojazdu zastępczego gwarantującego nie gorszy standard podróży.

5) Zapewnienia wyżywienia kierowcy autokaru (prowiant we własnym zakresie).

6) Uzgodnienia każdorazowo wyłącznie z opiekunem pielgrzymki trasy przejazdu i miejsc postoju.

7) Zapewnienia postoju w miejscowości docelowej oddalonego od miejsca pielgrzymki o maksymalnie 1 km,

8) Umożliwienie każdorazowo na jeden dzień przed wyjazdem w godzinach pomiędzy 9.00 a 15.00 przeprowadzenie kontroli stanu technicznego pojazdu przez Policję i przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia stanu technicznego uniemożliwiającego realizację zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wskazania innego pojazdu o standardzie nie gorszym od oferowanego. W przypadku nie posiadania takiego, z Wykonawcą zostanie rozwiązana umowa i naliczone kary umowne.

9) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w pojeździe podczas świadczenia usługi a wynikające z nieodpowiedniego zachowania uczestników.

V. ZAMAWIAJĄCY ZAPEWNIA:

Sporządzenie listy uczestników oraz ich powiadomienie o terminie i miejscu wyjazdu.

Ubezpieczenie uczestników pielgrzymek (NNW)

VI. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU:

1) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pełnienia usług turystycznych i przewozu osób, zgodnie z przepisami ustawy o działalności gospodarczej;

2) Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że dysponuje sprawnymi technicznie autokarami z klimatyzacją i kierowcami w ilości minimum dwie osoby..

VII. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

 1. Formularz oferty cenowej brutto zamówienia obejmującej cały przedmiot zamówienia tj. dwie pielgrzymki: każda dla max. 50 osób (załącznik nr 1),
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej  - wystawione nie wcześ niej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 3. Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje sprawnymi technicznie autokarami z klimatyzacją oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia(załącznik nr 3),
 4. Lista podobnych minimum dwóch pielgrzymek lub wycieczek autokarowych zorganizowanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat (załącznik nr 2),
 5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg zasady „spełnia”, „nie spełnia”.

 VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Ofertę należy sporządzić wypełniając wzór oferty(załącznik nr 1)w języku polskim, w formie pisemnej, pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznym, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres wykonawcy,  nazwa i adres zamawiającego, adnotacja: dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Pielgrzymki autokarowe Częstochowa i Licheń 2014”
 2. Oferta musi być podpisana czytelnie lub parafowana z imienną pieczęcią przez osoby działające w imieniu na rzecz wykonawcy lub upoważnione osoby do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym do oferty powinno być dołączone upoważnienie lub pełnomocnictwo w tym zakresie.
 3. Cena w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty i trwania umowy.
 4. Oferta, oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia muszą zostać złożone w oryginale. Pozostałe dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą zostać opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w Zapytaniu ofertowym sposób wykonania zamówienia.

 IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 23 maja 2014r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Olszewo-Borki, ul. Broniewskiego 13, 07-415  OLSZEWO-BORKI, biuro podawcze, parter budynku.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 maja 2014r. o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy Olszewo-Borki, sala konferencyjna 1C, parter budynku.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 X. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

 1. Najniższa cena za realizację zamówienia.
 2. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający wezwie niezwłocznie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy (załącznik nr 4). Jeżeli w terminie 2 dni od wezwania do podpisania umowy Wykonawca nie przystąpi do tej czynności, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta była następna w kolejności i spełniała wymogi zamówienia.
 3. Z przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zostanie sporządzony protokół.
 4. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian treści umowy.

 XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców pisemnie oraz za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.olszewo-borki.pl. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli złożone oferty nie spełniają wymogów zawartych w niniejszym Zapytaniu.

Załączniki do pobranie

 

XII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

2. Dodatkowych informacji udziela Juliusz Zdanowicz, tel. 29 761 31 07 w. 116, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!