11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - opracowanie uproszczonego studium wykonalności

 

Olszewo-Borki, 26 maja 2014r.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Informuję, iż w wyniku prowadzonej analizy rynku z dnia 15 maja 2014r. na opracowanie uproszczonego studium wykonalności z analizą finansową dla projektu zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 Działanie 6.2 Turystyka, wpłynęło 5 ofert podlegających ocenie, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce za cenę brutto 7.626,00 zł, słownie: siedem tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych zero groszy.

Dziękujemy za zainteresowanie i złożenie ofert. Zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach realizowanych przez Gminę Olszewo-Borki.


Pytania i odpowiedzi
Co  chcecie Państwo zrobić? – informacja zawarta w ust. 1 pkt 3 zapytania,
Jaka jest wartość inwestycji? – zgodnie z założeniami konkursu  tj. minimalna wartość dofinansowania 200 tys. maksymalna 750 tys.
Czy dysponujecie kompletną dokumentacją projektowo kosztorysową? – tylko projekty posiadające na etapie oceny formalnej decyzję pozwolenie na budowę wobec czego również i dokumentację projektowo-kosztorysową, obecnie jest aktualizowany kosztorys inwestorski.

Olszewo – Borki,  dn.  15 maja 2014 r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Gmina Olszewo – Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie uproszczonego studium wykonalności z analizą finansową dla projektu zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 Działanie 6.2 Turystyka.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Dokument należy opracować zgodnie z wytycznymi konkursu RPOWM/6.2/1/2014 – Turystyka, w ilości 4 egz. wersji papierowej + wersja na płycie CD/DVD w arkuszu kalkulacyjnym z aktywnymi formułami.

2) Minimalna treść dokumentu: wnioski, definicja celów projektu, identyfikacja projektu, analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych, analiza finansowa, analiza kosztów i korzyści (ekonomiczna), analiza instytucjonalna w tym trwałość projektu, pomoc publiczna oraz analizy specyficzne dla danego projektu.

3) Projekt zawierał będzie następujące zadania: remont budynku z przeznaczeniem na cele turystyczno-rekreacyjne, zakup sprzętu (kajaki, rowery, narty biegowe), zakup środka transportu, budowa amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu na cele turystyczne.

  1. Termin realizacji zamówienia do 18 czerwca 2014 r.
  2. Cena powinna zawierać:

1) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

2) obowiązujący podatek VAT od towarów i usług (jeżeli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT),

3) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

4. Miejsce i termin złożenia oferty

1) Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w terminie do 23 maja 2014 r. godz. 9:00 osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Olszewie – Borkach ul. Broniewskiego 13 pok. 9 lub przesłać faxem na nr 029 761 32 23 lub przesłać skan oferty na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

3) Do oferty należy dołączyć wykaz co najmniej 2 usług których przedmiotem było opracowanie studium wykonalności dla projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zrealizowanych przez Wykonawcę, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz informacją czy zadania te otrzymały wsparcie finansowe.

Załączniki do pobrania

5. Kontakt z Zamawiającym:

W przypadku uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt telefoniczny pod nr  029 761 31 07 wew. 111 lub 108.

6. Inne informacje:

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wobec zamówienia nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron, stanowi jednak realizację zasady konkurencyjności w przypadku realizacji projektów współfinansowanych z środków Unii Europejskiej.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!