11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - Oznakowanie szlaków turystycznych w ramach projektu

Olszewo-Borki dn.  26 czerwca 2014 r.

PR.042.9.RPO.8.2014

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonej analizy rynku w prowadzonym postępowaniu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na: Oznakowanie szlaków turystycznych  w  ramach  projektu „Turysto weekendowy Przystań w gminie Olszewo-Borki”  najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

PPHU „ROSTKOWSCY” s.c. J.W. Rostkowscy z  siedzibą w Olszewie-Borkach za cenę brutto 52.890,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych), otrzymując w kryterium oceny ofert 100 punktów.

 W toku prowadzonego postępowania wpłynęły również oferty od następujących wykonawców otrzymując ocenę punktową:

1)     UTAL sp. z o.o. z Gruszczyna – 96,06 pkt, 

2)     POLE Bogusława Lazar-Borkowska z Olszewa-Borek  – 0 pkt,

3)     VIVENGE sp. z o.o. z Siedlec – 48,73 pkt.

Planowany termin zawarcia umowy – 3 lipca 2014 r.

Dziękujemy za zainteresowanie i złożenie ofert. Zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach realizowanych przez Gminę Olszewo-Borki.


Olszewo – Borki, dn. 3 czerwca 2014 r.

PR.042.9.RPO.8.2014

 

Oznakowanie szlaków turystycznych w ramach projektu
„Turysto weekendowy Przystań w gminie Olszewo-Borki”

 

Gmina Olszewo – Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej niższej niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1692). 

Zamówienie realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), niniejsze postępowanie ma na celu spełnienie zasady konkurencyjności.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu i montażu 200 szt. znaków opisujących szlaki turystyczne (rowerowe, konne, piesze) w granicach administracyjnych gminy Olszewo-Borki montowane w pasie dróg gminnych w ramach projektu „Turysto weekendowy Przystań w gminie Olszewo-Borki”. Szczegółowy opis warunków zamówienia w załączeniu do ogłoszenia.

Wymagania dotyczące oferty:

1) Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w ogłoszeniu w celu prawidłowego przygotowania oferty.

2) Złożona oferta powinna być zgodna z wymaganiami ogłoszenia pod rygorem jej odrzucenia.

3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (wypełniony „Formularz oferty” wraz z wymaganymi dokumentami) na jedną lub obie części łącznie.

4) Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

5) Wykonawca poda na formularzu oferty wynagrodzenie brutto, które oczekuje otrzymać za wykonanie przedmiotu zamówienia.

6) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7) Ofertę należy złożyć w języku polskim.

8) Ofertę wraz z załącznikami, należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 18 czerwca 2014r. godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Olszewie – Borkach ul. Broniewskiego 13 pok. 2A (biuro podawcze) w następujących formach (każdorazowo decyduje data wpływu do Zamawiającego):

  • osobiście do siedziby Zamawiającego adres j.w.,
  • przesłać listem tradycyjnym na adres j.w.,
  • przesłać faxem na nr +48 29 761 32 23,
  • przesłać elektronicznie (jeden plik PDF) na mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

9) Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone wykonawcom.

Informacja o sposobie porozumiewania się:

1) Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faxu +48 29 761 32 23 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  przy czym dla swojej ważności ten sposób korespondencji wymaga dotarcia treści pisma do Zamawiającego przed upływem terminu. Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią.

2) W przypadku uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny 29 761 31 07 wew. 111 lub mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!