Pain-relief infobuy Lioresal online | order trazodone online | Info sitebuy Flagyl without prescription | Instructions, 5mg, 20 mg pills best priceCialis best price | Acheter cialis sur internet acheter Cialis sans ordonnance
11.jpg12.jpg21.jpg22.jpg31.jpg32.jpg41.JPG42.jpg51.JPG52.jpg

Analiza rynku - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olszewo – Borki

Olszewo – Borki, dnia 14.10.2016r.

 

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, iż w wyniku analizy ofert na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olszewo – Borki”  w następujących częściach:

1/ Część I - „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antonie, Dobrołęka, Drężewo, Działyń, Chojniki, Żerań Duży, gmina Olszewo – Borki.”

2/ Część II – „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowościach: Grabnik, Nowa Wieś, Żebry Perosy, gmina Olszewo-Borki.”

wybrana została oferta firmy:

BEMAR Przedsiębiorstwo Usług Projektowo-Inwestycyjnych Marzena Bębenek 07-411 Rzekuń, ul. Mazowiecka 46

za kwotę:

Część I - „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antonie, Dobrołęka, Drężewo, Działyń, Chojniki, Żerań Duży, gmina Olszewo – Borki.”

54 288,48 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem  złotych 48/100)

w tym:

 1. Antonie ul. Skansenowa - rezygnacja z realizacji
 2. Dobrołęka (wzdłuż drogi krajowej nr 61 przy przystankach autobusowych) - 12 314,54 zł brutto
 3. Drężewo ul. Klonowa – Etap II - 3 756,04 zł brutto
 4. Działyń ul. Spokojna - 15 873,06 zł brutto
 5. Chojniki – Etap I - 11 259,69 zł brutto
 6. Żerań Duży - 11 085,15 zł brutto

Część II – „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowościach: Grabnik, Nowa Wieś, Żebry Perosy, gmina Olszewo-Borki.”

24 846,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści sześć  złotych 00/100)

w tym:

 1. Grabnik - 4 674,00 zł brutto
 2. Nowa Wieś - 10 086,00 zł brutto
 3. Żebry Perosy - 10 086,00 z brutto

Łączna kwota:

79 134,48 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści cztery złote 48/100)

Umowa na realizację zadania zostanie podpisana nie później niż przed terminem związania ofertą tj. do dnia 09.11.2016roku.

Planowany termin podpisania umowy w dniu 17 października 2016r.


Olszewo – Borki dnia 29.09.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zamówienia
w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Gmina Olszewo – Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olszewo – Borki”w następujących częściach:

1/ Część I - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antonie, Dobrołęka, Drężewo, Działyń, Chojniki, Żerań Duży, gmina Olszewo – Borki”.

2/ Część II – „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowościach: Grabnik, Nowa Wieś, Żebry Perosy, gmina Olszewo-Borki”.

 1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

1/ Część I - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Dobrołęka, Drężewo, Chojniki, Żerań Duży, gmina Olszewo – Borki”.

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowościach:

1) Antonie ul. Skansenowa

a) montaż 2 słupów linii napowietrznej nN,

b) podwieszenie przewodu aluminiowego izolowanego typu AsXSn2x25mm2 o długości 70m na słupach linii napowietrznej nN,

c) na 2 słupach zamocować wysięgniki rurowe dł. 1,5m wraz z uchwytami oraz lampy oświetleniowe typu LED Voltana 3 o mocy 55W,

d) montaż złącza pomiarowego oświetlenia.

2) Dobrołęka (wzdłuż drogi krajowej nr 61 przy przystankach autobusowych)

a) montaż 3 słupów linii napowietrznej nN,

b) podwieszenie przewodu aluminiowego izolowanego typu AsXSn2x25mm2 o długości 149m na słupach linii napowietrznej nN,

c) na 3 słupach zamocować wysięgniki rurowe dł. 1,5m wraz z uchwytami oraz lampy oświetleniowe typu LED Voltana 3 o mocy 80W.

3) Drężewo ul. Klonowa - Etap II

a) podwieszenie przewodu aluminiowego izolowanego typu AsXSn2x25mm2 o długości 211m na słupach linii napowietrznej nN,

b) na 2 słupach zamocować wysięgniki rurowe dł. 1,5m wraz z uchwytami oraz lampy oświetleniowe sodowe Malaga SGS 101 o mocy 70W.

4) Działyń ul. Spokojna

a) podwieszenie przewodu aluminiowego izolowanego typu AsXSn2x25mm2 o długości 339m na słupach linii napowietrznej nN,

b) na 4 słupach zamocować wysięgniki rurowe dł. 1,5m wraz z uchwytami oraz lampy oświetleniowe typu LED Voltana 3 o mocy 55W,

c) montaż złącza pomiarowego oświetlenia.

5) Chojniki – Etap I

a) montaż  słupa linii napowietrznej Nn,

b) podwieszenie przewodu aluminiowego izolowanego typu AsXSn2x25mm2 o długości 136m na słupach linii napowietrznej nN,

c) na 3 słupach zamocować wysięgniki rurowe dł. 1,5m wraz z uchwytami oraz lampy oświetleniowe typu LED Voltana 3 o mocy 55W.

6) Żerań Duży

a) montaż 2 słupów linii napowietrznej nN,

b) podwieszenie przewodu aluminiowego izolowanego typu AsXSn2x25mm2 o długości 114m na słupach linii napowietrznej nN,

c) na 2 słupach zamocować wysięgniki rurowe dł. 1,5m wraz z uchwytami oraz lampy oświetleniowe typu LED Voltana 3 o mocy 55W i 80W,

d) demontaż istniejącej lampy oświetleniowej.

Szczegółowy zakres prac został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i przedmiarach robót załączonych do niniejszego zaproszenia.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej każdego zadania.

2/ Część II - „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowościach: Grabnik, Nowa Wieś, Żebry Perosy, gmina Olszewo-Borki”.

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż lamp solarnych na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowościach:

1) Grabnik – na placu zabaw działka nr 135/2 – 1 sztuka

Parametry techniczne parkowej lampy solarnej z dwoma źródłami światła:

Wysokość słupa: 4m

Źródło wiata: 2 żarówki LED 6W

Czas pracy lampy: od 8h do12h

Czas autonomii: do 4 dni

Moc paneli: 160W

Sposób wyłączania: czujnik zmierzchowy

2) Nowa Wieś -  wzdłuż drogi gminnej działka nr ew. 405/2; 281/1 – 2 sztuki

Parametry techniczne ulicznej lampy solarnej:

Wysokość słupa: 5m

Źródło wiata: oprawa LED 15W

Czas pracy lampy: od 8h do14h

Czas autonomii: do 4 dni

Moc paneli: 2x100W

Sposób wyłączania: czujnik zmierzchowy

3) Żebry Perosy - wzdłuż drogi gminnej działka nr ew. 169 – 2 sztuki

Parametry techniczne ulicznej lampy solarnej:

Wysokość słupa: 5m

Źródło wiata: oprawa LED 15W

Czas pracy lampy: od 8h do14h

Czas autonomii: do 4 dni

Moc paneli: 2x100W

Sposób wyłączania: czujnik zmierzchowy

Szczegółowy zakres prac do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej każdego zadania.

Termin realizacji dla każdej z części zamówienia: do 30.11.2016r.

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) Formularz oferty wraz z kosztorysami ofertowymi na część I zamówienia- Załącznik nr 1.

2) Oświadczenie w sprawie udziału podwykonawców – Załącznik nr 2a, Załącznik nr 2b.

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3a, Załącznik nr 3b.

Ocena zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą na zasadzie spełnienia-nie spełnienia.

4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 4a, Załącznik nr 4b.

Załączniki do pobrania

Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wykazał nie później niż na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek o braku podstaw do wykluczenia powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

5) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy lub konserwacji oświetlenia drogowego, o wartości minimum 20.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) każda z robót, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania– Załącznik Nr 5.

6) Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia, tj. dane osoby przewidzianej jako kierownik budowy wraz z informacją o podstawie dysponowania tą osobą, oraz oświadczeniem, że osoba ta posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności elektrycznej - Załącznik Nr 6.

1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

1) Wykonawca ma złożyć jedną jednowariantową ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, obejmującą jedną cenę łączną takiej oferty w złotych polskich bez podatku VAT i cenę obejmującą podatek VAT oraz stawkę podatku, a także jego wysokość.

2) W ramach ceny Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia również te, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, a warunkują prawidłowe wykonanie przedmiotowego zadania. W cenie oferty należy uwzględnić okres gwarancji, tj.: 60 miesięcy dla I Części zamówienia i 36 miesięcy dla II Części zamówienia.

3) Każda podana cena ma być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

4) Cena oferty ma być podana w złotych na termin składania ofert i ma być obowiązująca na okres trwania umowy.

5) Jako cenę ofertową przyjmuje się cenę netto powiększoną o podatek VAT.

6) Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy.

7) Kosztorys ofertowy na realizację zadań na część I zamówienia, należy wykonać w oparciu o przedmiar robót i dołączyć do oferty, ze względu na możliwość wystąpienia zmian w zakresie robót budowlanych inwestycji oświetleniowych*

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olszewo – Borki”.

2) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie,

3) oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim,

4) formularz oferty należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

1) ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.10.2016r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Olszewie – Borkach, ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo – Borki, pokój nr 2A (biuro podawcze).

2) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

 1. Kontakt z Zamawiającym:

tel. (29) 761 31 07, fax:  29 643 20 74

 

* Zamawiający może zmniejszyć zakres zamówienia ze względu na posiadane środki finansowe w budżecie gminy, lub zwiększyć zakres zamówienia do kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) .

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) wobec zamówienia nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information