11.jpg21.jpg31.jpg41.JPG51.JPG52.jpg

Odpady komunalne

 

Sposób segregacji odpadów

Deklaracja do pobrania

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW OD DN. 1 STYCZNIA 2018r.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r. poz. 19) od dn. 1 stycznia 2018r. na terenie gminy Olszewo-Borki obowiązywać będzie selektywna zbiórka odpadów podzielona na 5 frakcji, uwzględniająca następującą kolorystykę pojemników lub worków:

1) pojemnik lub worek niebieski oznaczony napisem „Papier” – odpady z papieru i tektury,

2) pojemnik lub worek zielony oznaczony napisem „Szkło” – odpady ze szkła,

3) pojemnik lub worek żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – odpady z metali i tworzyw sztucznych,

4) pojemnik lub worek brązowy oznaczony napisem „Bio” – odpady ulegające biodegradacji,

5) odpady pozostałe po segregacji należy gromadzić w pojemnikach lub workach – właściciele nieruchomości do zbierania odpadów zmieszanych mogą wykorzystać dotychczasowe pojemniki lub worki w kolorze czarnym.

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną metodę gospodarowania odpadami komunalnymi zostaną wyposażeni przez firmę odbierającą odpady w worki, uwzględniające takie frakcje odpadów jak: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji.

Właściciele nieruchomości, którzy nie segregują odpadów komunalnych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiedni pojemnik lub worek we własnym zakresie.

 

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W dn. 28 grudnia 2017r. Rada Gminy Olszewo-Borki podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, zgodnie z którą od dn. 1 marca 2018r. zmieniona zostanie miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dla gospodarstw domowych, w których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny nowa miesięczna stawka opłaty będzie wynosić odpowiednio:

  • dla gospodarstw domowych liczących od 1 do 2 osób – 26,00 zł
  • dla gospodarstw domowych liczących 3 i więcej osób – 44,00 zł
  • dla gospodarstw domowych posiadających kartę dużej rodziny – 28,00 zł

W przypadku gospodarstw, w których odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny nowa stawka miesięczna będzie wynosić:

  • 64,00 zł od jednego gospodarstwa domowego.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych
w dotychczasowej deklaracji.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Nowa stawka opłaty nie zmienia również terminu i sposobu płatności – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w czterech kwartalnych ratach płatnych każdego roku do dnia:

  • 30 marca,
  • 30 czerwca,
  • 30 września,
  • 30 grudnia

w kasie urzędu gminy lub na następujący rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach, nr  61 8922 0009 0000 0361 2000 0500

 

 

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07