Laval thetford mines. We estimate his true net worth based upon his lifestyle, at something in excess of us $20 million. H phalanx articular surface of the joints opened on the dorsal side and the articular surfaces are removed. Major credit s massachusetts ave. Can You Buy Macrobid Over the Counter laval thetford mines. We estimate his true net worth based upon his lifestyle, at something in excess of us $20 million. H phalanx articular surface of the joints opened on the dorsal side and the articular surfaces are removed. Major credit s massachusetts ave.

1.jpg2.jpg3.jpg4.JPG5.JPG

USC/Ewidencja Ludności

Urząd Stanu Cywilnego

*kliknij aby zwinąć/rozwinąć opis

Zaświadczenie dla władz kościelnych stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Aktualna wersja karty informacyjnej z dnia: 10.06.2014

Wymagane dokumenty

 1. Dowody osobiste osób wnioskujących o wydanie zaświadczenia.
 2. Odpisy skrócone aktów urodzenia.
 3. Osoby rozwiedzione i owdowiałe -odpowiednio- skrócony akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub zgonie.
 4. Dla cudzoziemców wg odrębnych przepisów.

Opłaty

Opłata skarbowa:
- za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,- zł.
- za każdy odpis skrócony aktu stanu cywilnego - 22,- zł.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 82

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi

Osoby ubiegające się o wydanie zaświadczenia muszą osobiście zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego celem złożenia przed Kierownikiem USC zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego zgodnie z art. 54, ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. z 2011 r. Dz. U. Nr 212, poz. 1264), Art. 4' kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (tekst jedn. z 2012r., Dz. U. poz. 788), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. z 2012 r. Dz. U. poz. 1282).

Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Aktualna wersja karty informacyjnej z dnia: 10.06.2014

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie dokumentu o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą (USC-W-1 [Do pobrania w wersji PDF].
2. Dowód osobisty osoby wnioskującej o wydanie zaświadczenia.
3. Odpis skrócony aktu urodzenia.
4. Osoby rozwiedzione i owdowiałe - odpowiednio - skrócony akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub zgonie.
5.Dokładne dane obcokrajowca, z którym zostanie zawarty związek małżeński (data urodzenia, imiona i nazwiska rodowe rodziców itp.)

Opłaty

Opłata skarbowa:
- za wydanie zaświadczenia - 38,- zł.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 82

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. z 2011 r. Dz. U. Nr 212 poz. 1264), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. z 2012 r. Dz. U. poz. 1282).

Odpis skrócony lub zupełny aktu: urodzenia, małżeństwa lub zgonu

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Aktualna wersja karty informacyjnej z dnia: 10.06.2014r

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie dokumentu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu (USC-W-2 [Do pobrania w wersji PDF]).
2. Dowód osobisty, a w przypadku jeśli wymagany dokument nie dotyczy osoby zgłaszającej, należy wykazać pokrewieństwo ze wskazaną osobą lub interes prawny do uzyskania w/w dokumentu.

Opłaty

Opłata skarbowa:
- za wydanie odpisu zupełnego aktu - 33,- zł.
- za wydanie odpisu skróconego aktu - 22,- zł.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 82

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi

Zwolnienie z opłaty skarbowej:
Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej nie podlegają opłacie skarbowej, m.in.:
- Odpisy aktów stanu cywilnego np. w sprawach.:
- alimentacyjnych, opieki kurateli i przysposobienia,
- zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę,
- nauki szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia,
- dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Zwolnione z opłaty skarbowej są, m.in.:
- odpisy wydawane do dowodu osobistego, paszportu,
- odpisy wydawane po sporządzeniu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. z 2011 r. Dz. U. Nr 212, poz. 1264), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. z 2012 r. Dz. U. poz. 1282).

Decyzja w sprawie wpisania do ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Aktualna wersja karty informacyjnej z dnia: 10.10.2014r.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji w sprawie wpisania treści aktu stanu cywilnego (USC-W-3 [Do pobrania w wersji PDF]).
 2. Dowód osobisty.
 3. Oryginalny odpis aktu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 4. Odpowiednio: akt małżeństwa rodziców, jeśli ma być wpisany akt urodzenia dziecka; akty urodzenia: kobiety i mężczyzny, jeśli ma być wpisany akt małżeństwa; do wpisania aktu zgonu dokument stwierdzający stan cywilny osoby zmarłej (akt urodzenia lub akt małżeństwa).

Opłaty

Opłata skarbowa:
- za wydanie decyzji - 50,- zł.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 82

Termin odpowiedzi

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Olszewie-Borkach. Odwołanie składa się: w Punkcie Obsługi Interesanta lub Urzędzie Stanu Cywilnego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. z 2011 r. Dz. U. Nr 212, poz. 1264), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. z 2012 r. Dz. U. poz. 1282).

Zawarcie związku małżeńskiego. Sporządzenie aktu małżeństwa

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Aktualna wersja karty informacyjnej z dnia: 10.06.2014r

Wymagane dokumenty

 1. Dowody osobiste osób zamierzających wstąpić w związek małżeński
 2. Odpisy skrócone aktów urodzenia.
 3. W przypadku osoby rozwiedzionej lub owdowiałej - odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzające ten stan ( np. wdowiec - przekłada odpis skróconego aktu zgonu żony).
 4. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego. Jeżeli otrzymanie dokumentu jest utrudnione, sąd w postępowaniu nieprocesowym może zwolnić cudzoziemca od złożenia takiego dokumentu.

Opłaty

Opłata skarbowa:
- za sporządzenia aktu małżeństwa - 84,- zł.
- za każdy odpis skrócony aktu stanu cywilnego - 22,- zł.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 82

Termin odpowiedzi

Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Termin oczekiwania może być skrócony, jeżeli zachodzą ważne powody do jego skrócenia.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński muszą osobiście zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego celem złożenia przed Kierownikiem USC zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. z 2011 r. Dz. U. Nr 212, poz. 1264), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. z 2012 r. Dz. U. poz. 1282).

Zezwolenie w sprawie skrócenia terminu zawarcia związku małżeńskiego

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Aktualna wersja karty informacyjnej z dnia: 10.06.2014r

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia w sprawie skrócenia terminu do zawarcia związku małżeńskiego (USC-W-4 [Do pobrania w wersji PDF]).
 2. Dowód tożsamości.
 3. Zaświadczenie na podstawie, którego składający wniosek - podanie ubiegają się o wydanie zezwolenia (np. zaświadczenie lekarskie o ciąży lub konieczności hospitalizacji osoby zamierzającej zawrzeć związek małżeński/.

Opłaty

Opłata skarbowa:
- za wydanie zezwolenia - 39,- zł.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 82

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (tekst jedn. z 2012r. Dz. U. poz. 788), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. z 2012 r. Dz. U. poz. 1282).

Decyzja w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Aktualna wersja karty informacyjnej z dnia: 10.06.2014r

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego (USC-W-5 [Do pobrania w wersji PDF]).
 2. Dowód tożsamości.
 3. Dokumenty wymagające sprostowania (np. sprostowanie aktu urodzenia dokonuje się na podstawie aktu małżeństwa rodziców, sprostowanie aktu małżeństwa - na podstawie aktów urodzeń osób, które zawarły związek małżeński, a sprostowanie aktu zgonu na podstawie aktu urodzenia osoby, której dotyczy akt)

Opłaty

Opłata skarbowa:
- za wydanie decyzji - 39,- zł.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki.
tel. (+48 29) 761 31 82

Termin odpowiedzi

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Olszewie-Borkach. Odwołanie składa się: w Punkcie Obsługi Interesanta lub Urzędzie Stanu Cywilnego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. z 2011 r. Dz. U. Nr 212, poz. 1264), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. z 2012 r. Dz. U. poz. 1282).

Decyzja w sprawie uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Aktualna wersja karty informacyjnej z dnia: 10.06.2014r

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego (USC-W-3 [Do pobrania w wersji PDF]).
2. Dowód tożsamości.
3. Dokumenty stanowiące podstawę uzupełnienia aktu stanu cywilnego.

Opłaty

Opłata skarbowa:
- za wydanie decyzji - 39,- zł.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki.
tel. (+48 29) 761 31 82

Termin odpowiedzi

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Olszewie-Borkach. Odwołanie składa się: w Punkcie Obsługi Interesanta lub Urzędzie Stanu Cywilnego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. z 2011 r. Dz. U. Nr 212, poz. 1264), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. z 2012 r. Dz. U. poz. 1282).

Ewidencja Ludności

*kliknij aby zwinąć/rozwinąć opis

Udostępnienie danych osobowych

Kontakt w sprawie

Barbara Kiejna

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 1

tel. (+48 29) 761 31 07 w. 102

Referat Oświaty i Spraw Obywatelskich

1.        Wymagane dokumenty

- Wniosek o udostępnienie danych (do pobrania w wersji PDF) – druk dostępny w pokoju nr 1

Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych),

Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku niewykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych.

Załączniki:

- dowód dokonania opłaty

2.     Opłaty

Opłata skarbowa:

Opłata za udostępnienie zgromadzonych w zbiorze meldunkowym wynosi 31,- zł.

Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy organu udostępniającego dane: Urząd Gminy w Olszewie-Borkach  nr 44 8922 0009 0000 0361 2000 0030 z zaznaczeniem "opłata za udzielenie informacji o danych osobowych" Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

3. Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 100
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
w środy w godzinach 8:00 - 17:00

4. Termin odpowiedzi

Informację o danych osobowych uzyskuje się niezwłocznie po złożeniu wniosku o udostępnienie danych osobowych.

Wnosząc o udzielenie informacji o danych osobowych należy wskazać podstawę prawną upoważniającą do otrzymania danych osobowych lub uzasadnioną potrzebę żądania ich udostępnienia, a także wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych informacji, a ponadto wskazać zakres żądanych informacji.

Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 5. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki.

 6. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t,j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 poz. 1282 ze zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1298), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1353)

Zaświadczenie z akt ewidencji ludności

Kontakt w sprawie

Barbara Kiejna

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 1

tel. (+48 29) 761 31 07 w. 102

Referat Oświaty i Spraw Obywatelskich

1. Wymagane dokumenty

Podanie od osoby posiadającej interes prawny do uzyskania zaświadczenia (do pobrania w wersji PDF) – druk dostępny w pokoju nr 1

Załącznik:

- dowód dokonania opłaty

2. Opłaty

Opłata skarbowa:

Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Osoba, która potrzebuje potwierdzenia danych o ilości osób zameldowanych w danym lokalu bez podawania danych osobowych tych osób, uzyska taki dokument po wniesieniu jednorazowej opłaty w wysokości 17 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: 02 8922 0009 0000 0361 2000 0010

3. Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 100
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
w środy w godzinach 8:00 - 17:00

4. Termin odpowiedzi

Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu podania.

Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.

5. Tryb odwoławczy

Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki.

6. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.), art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.).

Zameldowanie na pobyt stały (czasowy) lub wymeldowanie z pobytu stałego (czasowego) na podstawie decyzji administracyjnej na wniosek strony

Kontakt w sprawie

Barbara Kiejna

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 1

tel. (+48 29) 761 31 07 w. 102

Referat Oświaty i Spraw Obywatelskich

1.        Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) (do pobrania w wersji PDF) - druk do pobrania w pokoju nr 1
 • Wniosek o zameldowanie na pobyt stały / czasowy (do pobrania w wersji PDF) - druk do pobrania w pokoju nr 1

Załączniki:
- akt notarialny lub inny dokument potwierdzający własność domu. W przypadku zameldowania -wypełniony druk - Zgłoszenie pobytu stałego/czasowego

2.        Opłaty

Opłata skarbowa:

- za wydanie decyzji - 10 zł

Opłatę wnosi się do kasy Urzędu lub na konto bankowe: 02 8922 0009 0000 0361 2000 0010

Inne opłaty:

 - od złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika - 17 zł

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarbową wnosi się w siedzibie Urzędu albo na następujący rachunek bankowy: 02 8922 0009 0000 0361 2000 0010

3.     Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 100
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
w środy w godzinach 8:00 - 17:00

4.    Termin odpowiedzi

Do miesiąca od chwili złożenia niezbędnych dokumentów, (sprawa szczególnie skomplikowana - w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania), z możliwością przedłużenia terminu.

5.    Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki - odwołanie składa się: w Biurze Podawczym. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

6.    Uwagi

Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nieprzebywającej w miejscu zameldowania lub ubiegający się o uchylenie zameldowania (wymeldowania) powinien:

 • złożyć wniosek ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wskazania bezprawności dokonanego zameldowania (wymeldowania), podać aktualny adres miejsca pobytu lub wyjaśnić brak informacji o miejscu pobytu osoby, której wniosek dotyczy,
 • przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane we wniosku np. tytuł prawny do domu lub lokalu, wypis z księgi wieczystej, wyrok orzekający eksmisję, sentencję wyroku rozwodowego. Do wniosku należy załączyć kopie tych dokumentów.

Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba, która ma być wymeldowana faktycznie nie zamieszkuje w lokalu i opuściła go dobrowolnie i na stałe.

7.    Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.993 ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące

Kontakt w sprawie

Barbara Kiejna

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 1

tel. (+48 29) 761 31 07 w. 102

Referat Oświaty i Spraw Obywatelskich

1.        Wymagane dokumenty

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dowód osobisty albo w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (dla osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość należy przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia),

Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.  

Przy zameldowaniu na pobyt stały zaświadczenie o wymeldowaniu z dotychczasowego miejsca pobytu stałego (obowiązek ten nie dotyczy osób, które jednocześnie z zameldowaniem zgłaszają wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu);

W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

 • Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania;
 • Dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące).

2.    Opłaty

Opłata skarbowa:

Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarbową wnosi się w siedzibie Urzędu albo na następujący rachunek bankowy: 02 8922 0009 0000 0361 2000 0010

3.    Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 100
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
w środy w godzinach 8:00 - 17:00

4. Termin odpowiedzi

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

5. Tryb odwoławczy

Brak

6. Uwagi

Ze względu na czas zamierzonego pobytu rozróżnia się następujące formy zameldowania:

 1. zameldowanie na pobyt stały,
 2. zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące,

Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu  W przypadku zmiany miejsca pobytu należy dokonać zameldowania w ciągu 30 dni od daty zmiany.

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.

7. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze. zm.)

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj� pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information