Pain-relief infobuy Lioresal online | order trazodone online | Info sitebuy Flagyl without prescription | Instructions, 5mg, 20 mg pills best priceCialis best price | Acheter cialis sur internet acheter Cialis sans ordonnance
1.jpg2.jpg3.jpg4.JPG5.JPG

Załatwianie spraw w Urzędzie

Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Gminy w Olszewie – Borkach:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 8:00 – 16:00

wtorek w godz. 8:00 - 17:00

Wójt Gminy Olszewo – Borki przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 8:00 – 17:00


*kliknij aby zwinąć/rozwinąć opis

Skargi i wnioski

Podstawa prawna:

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy art. 221-259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Wójt Gminy Olszewo-Borki przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 17:00.

Załatwianie skarg i wniosków:

  • Skargę lub wniosek adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie do Wójta Gminy Olszewo-Borki lub Urzędu Gminy Olszewo-Borki załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego były adresowane.
  • Jeżeli Wójt Gminy Olszewo-Borki nie jest właściwy do rozpatrzenia wniesionej skargi lub wniosku, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazuje skargę lub wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego.
  • Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
  • Skargi i wnioski załatwiane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
  • W razie niezałatwienia sprawy w terminie jednego miesiąca informuje się wnoszącego o przyczynie niedotrzymania terminu i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.
  • O sposobie załatwienia skargi lub wniosku  zawiadamia się wnoszącego.

Opłaty:

Skargi i wnioski w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie podlegają opłacie skarbowej. Nie dotyczy to pism określonych przez strony jako skargi, lecz będących w swej istocie środkami odwoławczymi składanymi w toku instancji.

Stwierdzenie własnoręczności podpisu

Do poświadczania własnoręczności podpisu upoważniony jest wójt:

- na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji,

- na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie.

Wójt upoważniony jest również do poświadczania pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. Nr 27, poz. 185),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, ze zm.).

Wymagane dokumenty:

- dowód osobisty osoby składającej podpis lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu urzędnika

Opłaty:

Opłata skarbowa od czynności urzędowej:

- za poświadczenie własnoręczności podpisu na upoważnieniach –  9,00 zł od każdego podpisu, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, ze zm.),

- za poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumentach do ZUS-u lub KRUS-u – czynność nie podlega opłacie skarbowej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, ze zm.).

Opłatę skarbową uiszcza się gotówką w kasie urzędu lub na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrołęce, nr konta: 02 8922 0009 0000 0361 2000 0010.

Termin odpowiedzi:

Sprawa jest załatwiana bez zbędnej zwłoki chyba, że wymagane jest poświadczenie w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Organizacyjny – pokój nr 9

Uwagi:

Konieczny jest osobisty kontakt osoby, której dotyczy dana sprawa z pracownikiem Referatu Organizacyjnego (własnoręczny podpis musi zostać złożony w obecności urzędnika). Jeśli osoby nie mogą dotrzeć do urzędu z uwagi na wiek lub chorobę, pracownik potwierdza własnoręczność podpisu w miejscu zamieszkania tych osób.

Potwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, ze zm.).

Wymagane dokumenty:

- kserokopia dokumentu, która ma zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem,

- oryginał dokumentu do wglądu i porównania.

Opłaty:

Opłata skarbowa od czynności urzędowej – 5,00 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

Opłatę skarbową uiszcza się gotówką w kasie urzędu lub na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrołęce, nr konta: 02 8922 0009 0000 0361 2000 0010 (z dopiskiem: „opłata skarbowa”).

Termin załatwienia sprawy:

Sprawa jest załatwiana niezwłocznie.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Organizacyjny – pokój nr 9

 
Wszelkie podania i wnioski prosimy składać na biuro podawcze, pokój 2A.
 

Na mocy ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw zmianie uległ art 391

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, który obecnie brzmi:

"§ 1. Doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:

1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;

2) wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny."

 

Awarie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Olszewo - Borki należy zgłaszać: w dni robocze pod nr tel. 029 761 31 07 wew. 113 lub wew. 100 w soboty, niedziele i święta na nr tel. 512 361 815 Pan Arkadiusz Kruczyk

 

Kontakty do poszczególnych referatów:

Referat Organizacyjny

tel: (029) 761-31-07 wew. 109, 107

fax: 29 643-20-74

Sekretariat: 505 778 625

Rada gminy 509 077 135

komunikaty SMS 505 778 483

 

Urząd Stanu Cywilnego

(029) 761-31-07 wew. 102

(029) 761-31-82

 

Referat Budżetu i Finansów

(029) 761-31-07 wew. 112, 117, 115

mob. 502 506 091

Referat Promocji i Rozwoju

(029) 761-31-07 wew. 108
mob. 512 627 621

 

Stany liczników wodomierzy można podawać telefonicznie pod numer

(029) 761-31-07 wew. 100

Osoba odpowiedzialna: Adam Rajkowski

awarie sieci wod-kan 512 361 815 Arkadiusz Kruczyk

oczyszczalnia Nowa Wieś 512 361 816

 

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

(029) 761-31-07 wew. 113, 119

mob. 503 154 630 i 510 475 819

Referat Oświaty i Sportu
(029) 761-31-07 wew. 116
mob. 505 772 923

Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska
(029) 761-31-07 wew. 120, 116
mob. 510 133 449

 

 

 

 
Hydroquinone and retin a cream buy retinol cream
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuj pliki cookie dla tej strony.

EU Cookie Directive Module Information