11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

„Dobry Start” dla ucznia

Od 1 lipca 2019 r. można będzie składać wnioski na nowe świadczenie – „Dobry start”. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko – bez względu na dochody rodziców. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego:

 • rodzicom,
 • opiekunom faktycznym,
 • opiekunom prawnym,
 • rodzinom zastępczym,
 • osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
 • dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
 • osobom uczącym się (pełnoletnia osoba ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osoba usamodzielniana, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się do20 roku życia (także w przypadku ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia);
 • przez dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności (także w przypadku ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia).

Rodzina może liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

UWAGA! Świadczenie nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?

Należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – można składać już od 1 lipca online:

 • poprzez wypełnienie formularza wniosku na portalu informacyjno-usługowym emp@tia: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski
 • oraz przez bankowość elektroniczną,a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Aby przyśpieszyć realizację programu Dobry Start 300+ i wypłatę świadczeń, zachęcamy rodziców do składania wniosków drogą elektroniczną. Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach – Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych (pokój nr 1).

UWAGA! Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Uproszczona procedura
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach i pod numerem telefonu 29 764 78 75 oraz na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start
Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!