11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

ZGK dostarczy wodę i odbierze ścieki

Od 1 stycznia 2021 r. samorządowa spółka gminna - Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przejmuje na terenie naszej gminy odpowiedzialność za dostawę wody i odbiór ścieków. Uchwałę w sprawie powierzenia spółce tych zadań 14 grudnia 2020 r. podjęła Rada Gminy Olszewo-Borki.

Obecnie siedziba spółki mieści się w budynku Urzędu Gminy Olszewo-Borki, jej pracownicy obsługują klientów na parterze obiektu, w punkcie obsługi interesantów. Wszelkie dokumenty i opis procedury związanej ze zmianą dostawcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych dostępne są na stronie internetowej spółki: www.zgk.olszewo-borki.pl

Poniżej publikujemy odpowiedzi na najważniejsze pojawiające się pytania związane z procesem zmiany dostawcy usług komunalnych.

1) Dlaczego następuje zmiana dostawcy wody i ścieków dla mieszkańców gminy?

Wynika to z faktu rozwiązania porozumienia przez miasto Ostrołęka na świadczenie tych usług dla części gminy Olszewo-Borki. W tej sytuacji gmina jest zobowiązana całkowicie przejąć obowiązek dostarczania wody i odbioru ścieków. Zadanie to zostało zlecone powołanej w tym celu spółce: Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Olszewie-Borkach, której gmina została jedynym udziałowcem.

2) Skąd będzie dostarczana woda dla mieszkańców?

Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał do dyspozycji dwa gminne ujęcia wody: w Nowej Wsi i Stepnie Starej, z tych ujęć będzie zasilonych większość miejscowości. Dla części miejscowości ZGK zakupi hurtowo wodę od OPWiK. Precyzyjną informację o tym z jakiego ujęcia zasilane są poszczególne miejscowości spółka poda po 1 stycznia 2021 r. po przełączeniu poszczególnych sieci.

3) Jak będzie wyglądał odbiór ścieków?

Sytuacja wygląda analogicznie jak w przypadku wody. ZGK przejmuje w użytkowanie oczyszczalnię w Nowej Wsi, w pozostałym zakresie podpisana została umowa z OPWiK na hurtowy odbiór ścieków do oczyszczalni OPWiK. Mieszkańcy rozliczać się będą jednak z odprowadzanych po 1 stycznia 2021 ścieków wyłącznie ze spółką gminną.

4) Czy znane są już ceny na dostawę wody i odbiór ścieków dla mieszkańców?

Obecnie na terenie gminy obowiązują stawki z roku 2018, z uwagi na kończący się okres ich obowiązywania gmina złożyła stosowny wniosek taryfowy. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków wysokość taryf ustala Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Po otrzymaniu decyzji w tej sprawie taryfy zostaną ogłoszone na stronie BIP gminy i przekazane klientom ZGK.

5) Jak podpisać nową umowę na dostarczanie wody i odbiór ścieków?

Należy zgłosić się do ZGK - najlepiej wcześniej umówić się telefonicznie podpisanie umowy. Dokumenty można pobrać bezpośrednio ze strony www.zgk.olszewo-borki.pl i wydrukować samodzielnie. Wydrukowane wzory umów znajdują się także w punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Gminy.

6) Co się stanie jeżeli ktoś nie zdążył dotychczas podpisać umowy, tj. przed 1 stycznia 2021 r., czy zostanie mu odcięty dopływ wody i odbiór ścieków?

Usługi będą świadczone nieprzerwanie. ZGK zdaje sobie sprawę, że w okresie pandemii proces podpisywania umów może potrwać także przez pierwsze tygodnie nowego roku. Ważne jest jednak to aby jak najszybciej skontaktować się ze spółką i zadeklarować podpisanie nowej umowy. W przypadku nieuzasadnionej zwłoki związanej z zawarciem umowy należy się liczyć z możliwością kar przewidzianych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

7) Gdzie będzie można zgłaszać ewentualne awarie w zakresie funkcjonowania wodociągów czy kanalizacji sanitarnej?

Można to robić telefonicznie, drogą e-mail ma podane dane kontaktowe na stronie internetowej spółki bądź Urzędu Gminy, tel. 29 761 31 07 wew.122 lub 512 361 815.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!