11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Nowy rok z nowym budżetem

Rok 2021 gmina rozpoczęła z uchwalonym budżetem. Jeszcze w grudniu ub. roku Rada Gminy jednogłośnie przyjęła tą jedną z najważniejszych uchwał. Dochody budżetu zaplanowano na kwotę 53 mln 667 tys. 674 zł, przewidywane wydatki to 53 mln 692 tys. 164 zł. Pozytywną opinię zarówno o budżecie jak i wieloletniej prognozie finansowej wydała Regionalna Izba Obrachunkowa.

Największą pozycję w budżecie stanowią wydatki cele oświatowe - w wysokości ponad 18 mln 229 tys. zł. Kolejne miejsce zajmuje dział: Rodzina - ponad 18 mln 426 tys. zł, z czego świadczenia wychowacze (głównie "500+") to ponad 13 milionów 539 tys. złotych.

Na wydatki majątkowe (inwestycyjne) przeznaczono w roku 2021 ponad 5 mln 130 tys. zł.

Najważniejsze zadania stanowią:

- przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z podciśnieniowej na ciśnieniową w miejscowości Olszewo-Borki ( 1 mln 670 tys. zł),
- budowa ulicy Nowej w miejscowości Antonie (z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich),
- budowa drogi gminnej nr 250905W w miejscowości Żebry Ostrowy (z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich),
- dokończenie budowy drogi gminnej w miejscowości Przystań (z uzyskanym dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych).
- budowa ulicy Kościelnej w Nowej Wsi, (z zakładanym dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych),
- odbudowa drogi gminnnej relacji Zabiele Piliki-Zabiele Wielkie (po uzyskaniu środków od wojewody mazowieckiego z funduszu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

Na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w budżecie gminy przewidziano łącznie ponad 2 mln zł, środki te jednak będą zwiększone w zależności od wsparcia uzyskanego z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wiadomo już, że dzięki temu dofinansowaniu na program budowy oczyszczalni przydowmowych zostanie przeznaczonych dodatkowo 800 tys. zł.

Zakładane wydatki na projektowanie, rozbudowę i bieżące utrzymanie dróg gminnych to suma 1 mln 332 tys. złotych.

Na wykonanie nowego oświetlenia w gminie wydzielono 252 tys. 392 zł. Opłaty za energię elektryczną na oświetlenie dróg wyniosą 400 tys. zł.

Wielemniejszych zadań inwestycyjnych będzie wykonywanych we wszystkich miejscowościach w w ramach funduszy sołeckich.

Prognozowana kwota długu gminy w 2021 r. na podstawie zawartych umów stanowi wielkość 29 mln 728 tys. zł.
Spłata zadłużenia z lat poprzednich wyniesie ponad 1 mln 975 tys. zł.

Jak wygląda budżet po stronie dochodów?

Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i prawnych) wyniesie ok. 9 mln 798 tys. zł.
Subwencja oświatowa kształtować się będzie na poziomie 10 mln 250 tys. zł.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej jaka przypadnie naszej gminie to 5 mln 451 tys. zł.
Roczne wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano na 1 mln 306 tys. zł, podatku rolnego - 87 tys. 707 zł, leśnego - 170 tys. 695 zł.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!