11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Ogłoszenie o Rekrutacji Uczestników Dziennego Domu „Senior+” w Olszewie-Borkach

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza mieszkańców Gminy Olszewo-Borki do składania wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym uczestników do Dziennego Domu „Senior+” w Olszewie-Borkach. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020.


1. Cel zadania

Celem głównym realizacji zadania jest wsparcie osób po 60 roku życia poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Realizacja zajęć będzie odbywała się w Dziennym Domu "Senior+", zlokalizowanym w msc. Olszewo-Borki przy ul. Wł. Broniewskiego 19.

Seniorom zostanie udostępniona infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Planowany termin otwarcia Dziennego Domu "Senior+" i rozpoczęcie świadczenia usług – styczeń 2018 roku.

Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku, minimum 8 godzin dziennie.

2. Grupa docelowa

Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu "Senior+" mogą być osoby nieaktywne zawodowo, po 60 roku życia zarówno kobiety jak i mężczyźni, będący mieszkańcami gminy Olszewo-Borki. Zakłada się objęcie wsparciem 30 osób.

3. Zakres świadczonych usług

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+” będzie obejmował w szczególności:

- usługi socjalne, w tym jeden posiłek w ciągu dnia,

- usługi edukacyjne, kulturalne i oświatowe,

- aktywność ruchową oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne,

- terapię zajęciową, zajęcia plastyczne,

- usługi aktywizujące społecznie.

4. Rekrutacja

Pierwszeństwo w procesie rekrutacji uczestników będą miały:

- osoby samotne,

- osoby korzystające ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w szczególności usług opiekuńczych,

- osoby o niskim dochodzie w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto w ramach przeprowadzania wywiadu środowiskowego kwalifikującego do tej formy pomocy, pracownik socjalny, jako kolejne kryteria, uwzględni kwestie związane ze stanem zdrowia, dotychczasowymi relacjami rodzinnymi i społecznymi uczestnika, jego stanem psychicznym i stopniem zagrożenia wykluczeniem społecznym, jak również skalę potrzeb zgłaszanych przez wnioskującego.

W przypadku gdy taka sama liczba osób będzie spełniała w takim samym stopniu powyższe kryteria, o zakwalifikowaniu do Dziennego Domu „Senior+” decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, którym w procesie rekrutacji nie udało się zakwalifikować zostaną umieszczone na liście rezerwowej i będą miały pierwszeństwo zakwalifikowania się w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej.

Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 27 grudnia 2017r. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do dnia 30 grudnia 2017r. na stronie internetowej www.olszewo-borki.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach.

5. Termin składania deklaracji

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu "Senior+" proszone są o składanie deklaracji udziału w terminie od 6 grudnia 2017r. do 21 grudnia 2017r. do godziny 10.00 w następujących formach:

- osobiście lub pocztą do siedziby Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach na adres 07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13

-  faksem na nr 29 643 20 74

-  mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dokument zeskanowany do pliku PDF).

Deklarację, będącą załącznikiem do niniejszego zarządzenia, można pobrać na stronie internetowej www.olszewo-borki.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach.

6. Dodatkowe informacje

Szczegółowych informacji w sprawie działalności Dziennego Domu „Senior+” udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach w każdy dzień roboczy w godz. 8:00 – 16:00 osobiście w siedzibie tymczasowej urzędu Olszewo-Borki ul. Dojazdowa 14A oraz pod numerem  tel. 505 778 625 lub 509 077 079. 

W związku z pytaniami mieszkańców, informuję iż odpłatność na pobyt w Dziennym Domu “Senior+” w Olszewie-Borkach zostanie ustalona na podstawie dotacji jaką Gmina Olszewo-Borki otrzyma z budżetu państwa na działalność bieżącą w 2018 roku.
 
W celu usprawnienia procesu rekrutacji wraz ze zgłoszeniem prosimy dostarczyć zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do udziału w prowadzonych zajęciach w ramach Dziennym Domu “Senior+” w Olszewie-Borkach.

Zarządzenie do pobrania

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!