11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Oferta pracy - Kierownik w Dziennym Domu „Senior+”

Wójt Gminy Olszewo-Borki ogłasza nabór na stanowisko: Kierownik w Dziennym Domu „Senior+” w Olszewie-Borkach

Nazwa i adres jednostki

Dzienny Dom „Senior+” w Olszewie-Borkach

z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł.Broniewskiego 19

Podstawowe obowiązki i zakres wykonywanych zadań:

1) Koordynacja i organizacja pracy oraz nadzór nad wykonywaniem zadań przez podległych pracowników.

2) Reprezentowanie placówki na zewnątrz i sprawowania nadzoru nad jego majątkiem.

3) Wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników.

4) Wyznaczanie kierunków i form aktywności seniorów w placówce.

5) Organizacja wyjazdów o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym poza siedzibę placówki.

6) Organizacja prelekcji, zajęć i imprez z udziałem zapraszanych gości.

7) Diagnozowanie potrzeb uczestników placówki i dostosowywanie do nich profilu działalności w placówce.

8) Współrealizowanie gminnych programów i strategii w zakresie wynikającym z działalności.

9) Określenie celów i zadań placówki oraz ich realizacja z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej.

10) Występowanie w sprawach dotyczących funkcjonowania placówki przed organami administracji publicznej, bankami, sądami, urzędami i innymi jednostkami posiadającymi osobowość prawną oraz osobami fizycznymi.

11) Podejmowanie innych czynności nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu, w szczególności:

a) załatwiania bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy stanowiących majątek placówki,

b) utrzymywania rzeczy stanowiących majątek placówki w stanie niepogorszonym, w ramach aktualnego ich przeznaczenia.

12) Nadzorowanie przestrzegania przez pracowników zasad BHP i p.poż oraz dyscypliny pracy.

13) Przygotowywanie na bieżąco wymaganych przepisami prawa informacji, sprawozdań, planów.

14) Przestrzeganie dyscypliny budżetowej w tym opracowywanie projektu budżetu, sprawozdań z jego realizacji, nadzorowanie planu rzeczowo- finansowego, wnioskowanie o dokonanie zmian w budżecie, itd.

15) Opracowywanie niezbędnych do realizacji zadań procedur, planów, zarządzeń i dokumentów o charakterze organizacyjnym.

16) Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Olszewo-Borki w celu realizacji zadań placówki.

17) Wykonywanie zadań kontrolnych wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy.

18) Nadzór nad realizacją zadań audytowych na podstawie opracowanego rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.

19) Realizacja zadań doradczych na wniosek zainteresowanych wydziałów i jednostek organizacyjnych Gminy.

20) Inspirowanie działań instytucji, organizacji społecznych w sprawach rozwoju form i zakresu działalności placówki.

Oferowane warunki dla Kandydata/-tki:

1) Forma zatrudnienia:

- umowa o pracę zawarta na czas określony od daty rozstrzygnięcia postępowania do dnia 31 grudnia 2018r. z możliwością przedłużenia na czas nieoznaczony,

-  świadczenie pracy w wymiarze ½ etatu, tj. 4 godz. w każdy dzień roboczy,

- pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, z tym że w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony 6 miesięcy,

- osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

2)  Wynagrodzenie ustalone zostanie w oparciu o złożoną ofertę o dofinansowanie.

3) Wynagrodzenie jest częściowo finansowane ze środków budżetu państwa.

4) Miejsce wykonywania pracy: Dzienny Dom „Senior+” w Olszewie-Borkach z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł.Broniewskiego 19.

4.  Wymagania wobec kandydatów:

1) Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe drugiego stopnia (magisterskie), preferowane kierunki z zakresu pomocy społecznej, administracja, socjologia, psychologia,

b) co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata w pracy w jednostce pomocy społecznej,

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

f) umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych,

g) znajomość przepisów związanych z wykonywanymi zadaniami, zwłaszcza w zakresie: samorządu gminnego, pracowników samorządowych, prawa pracy, finansów publicznych, naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ochrony danych osobowych, ustawy o rachunkowości, kodeksu postępowania administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej.

2) Wymagania dodatkowe:

a) znajomość założeń Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020,

b) umiejętność w zakresie organizacji i zarządzania jednostkami organizacyjnymi lub innymi podmiotami realizującymi zadania z obszaru pomocy społecznej,

c) znajomość aktów prawa lokalnego dotyczącego działalności Dziennego Domu „Senior+” w Olszewo-Borkach,

d) umiejętność zarządzania zespołem ludzkim i rozwiązywania konfliktów,

e) komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność,

f) dodatkowym atutem będzie wiedza z zakresu terapii zajęciowej i problematyki osób starszych.

5.  Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych: - poniżej 6%

6.  Wymagane dokumenty:

a) Życiorys (CV),

b) List motywacyjny,

c) koncepcja funkcjonowania placówki w perspektywie 1 roku,

d) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i uprawnienia,

e) kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy,

f) posiadane referencje,

g) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

h) zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności

i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r, poz. 922 ze zm.)”;

7.  Termin i miejsce złożenia dokumentów:

1)Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 10 stycznia 2018 roku, do godziny 15:00 osobiście lub przesyłką pocztowąna adres: Urząd Gminy w Olszewie-Borkach ul. Wł.Broniewskiego 13 z dopiskiem na kopercie: „Kierownik Dziennego Domu „Senior+” w Olszewie-Borkach”,

2) Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach.

3) Dokumenty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

4) Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do postępowania konkursowego zostaną odesłane pocztą.

8. Dodatkowe informacje

1) Złożone dokumenty sprawdzone będą pod względem kompletności i spełnienia wymagań określonych w powyższym ogłoszeniu.

2) Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się dnia 12 stycznia 2018r. o godz. 9:00 w siedzibie tymczasowej Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach ul. Dojazdowa 14A (budynek gimnazjum). W związku z powyższym prosimy o podanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem/kandydatką (numer telefonu).

3) Z prowadzonego postępowania konkursowego zostanie sporządzony protokół. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.olszewo-borki.pl oraz na tablicy informacyjnej tut. urzędu.

Czytaj więcej

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!