11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Instalacje fotowoltaiczne

Wójt Gminy Olszewo-Borki informuje, że do dnia 29 lipca 2016 r. będą trwały zapisy mieszkańców gminy Olszewo-Borki na instalacje fotowoltaiczne. Wszystkie zainteresowane osoby, również te, które w 2015 roku wypełniały ankiety dotyczące fotowoltaiki, które chciałyby mieć w gospodarstwie instalację fotowoltaiczną proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach (pokój nr 9 - sekretariat) celem wypełnienia DEKLARACJI UDZIAŁU W PROJEKCIE WRAZ Z ANKIETĄ również do pobrania na stronie www.olszewo-borki.pl zakładka Gospodarka niskoemisyjna.

 

W m-cu sierpniu 2016r. odbędzie się spotkanie z projektantem i mieszkańcami, na którym zostaną podpisane umowy na wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej. O terminie i miejscu tego spotkania mieszkańcy, którzy zadeklarują chęć wykonania projektu instalacji zostaną powiadomieni telefonicznie oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.olszewo-borki.pl

Mieszkaniec zobowiązany będzie do uiszczenia opłat:

 • za wykonanie audytu energetycznego dla danego obiektu płatne przy podpisaniu umowy,
 • za opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej za obiekt płatne po otrzymaniu dofinansowania.

Wysokość opłat uzależniona będzie od oferty jaką złoży wykonawca opracowujący dokumentację. Wkład własny mieszkańca to 20% kosztów kwalifikowanych na obiekt.

W PROJEKTCIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ

 1. Osoby fizyczne zameldowane i zamieszkujące na terenie Gminy Olszewo-Borki będące właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców.
 2. Osoby nie posiadające jakichkolwiek zobowiązań finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Olszewo-Borki. Dane te będą na bieżąco weryfikowane przez tut. Urząd. Posiadanie jakichkolwiek zaległości względem Gminy Olszewo-Borki stanowić będzie podstawę do odmowy zawarcia umowy określającej warunki wykonania instalacji na nieruchomościach mieszkańców.
 3. W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia oraz umowę wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych). Warunkiem udziału w gminnym projekcie będzie podpisanie przez mieszkańców obu tych umów. 

INFORMACJE DODATKOWE

 1. W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na te projekty, w których łączna moc instalacji z OZE nie przekracza 2 MW. Dlatego też deklaracje mieszkańców będą rozpatrywane według kolejności ich składania, aby łączna moc instalacji nie przekroczyła wartości granicznych, gdyż wtedy wniosek zostałby odrzucony ze względów formalnych.
 2. Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej, w tym agroturystyki – przeznaczone są wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.
 3. W przypadku montażu ogniw fotowoltaicznych na dachu, wyłączone są dachy pokryte wyrobami zawierającymi azbest.
 4. W ramach projektu nie może być zaprojektowana i zamontowana instalacje solarna i fotowoltaiczna jednocześnie.
 5. Mieszkańcy zobowiązani są do ustalenia z projektantem warunków zaprojektowania instalacji fotowoltaicznej zgodnego z ich zapotrzebowaniem, tak aby w pełni zrealizować projekt (np. ustalenie z projektantem dokładnego miejsca zamontowania instalacji (dach, elewacja budynku itp.).
 6. Mieszkaniec dokonując odbioru projektu instalacji fotowoltaicznej od projektanta akceptuje przyjęte w nim założenia.
 7. Mieszkańcy zobowiązani są do osiągnięcia wskaźników wymaganych w projekcie (zdolność wytarzania energii cieplnej lub elektrycznej ze źródeł odnawialnych) co związane jest z koniecznością stałego zamieszkania budynków dla których projektowane będą instalacje solarne lub fotowoltaiczne.
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!