11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki - nabór partnerów

Gmina Olszewo-Borki w związku z  prowadzeniem naboru partnerów do projektu pn. „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki” organizowanego w ramach trwającego naboru wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną,Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Typ projektów Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, wprowadza zmiany w treści Regulaminu naboru:

W Regulaminie naboru stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze partnerów do realizacji projektu pn. „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki” wprowadza się następujące zmiany:

 1. W części III. Forma i zakres współpracy pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wniesienie do projektu wkładu finansowego na pokrycie wyżej wymienionych przedsięwzięć oraz innych nie wymienionych (w ramach wniesionego wkładu obiekt partnera może zostać objęty projektem tj. może zostać zainstalowana na nim instalacja fotowoltaiczna, konieczne wniesienie 20% szacowanej wartości instalacji na pokrycie wkładu własnego oraz wniesienie wkładu na pokrycie przygotowania dokumentacji projektowej).”.

2. W części IV. Kryteria wyboru partnerów, na końcu po literze f) kropkę zamienia się na przecinek i dodaje się literę g) w brzmieniu:

„g) W przypadku instalacji na obiekcie partnera konieczna jest deklaracja o pokryciu kosztów wykonania projektu i pokryciu 20% szacunkowego wkładu własnego instalacji.”.

W związku z wprowadzonymi zmianami wydłuża się termin składania ofert: do 12 września 2016 r.

W pozostałym zakresie postanowienia regulaminu naboru pozostają bez zmian.

Sposób składania ofert: ofertę (załącznika 2) należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Olszewo-Borki lub nadesłać drogą pocztą lub kurierską w zamkniętej kopercie opatrzonej podpisem: Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji projektu pn. „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki”  na adres: Urząd Gminy Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki.


 

Gmina Olszewo-Borki informuje o rozpoczęciu naboru partnerów do projektu pn. „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki” organizowanego w ramach trwającego naboru wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Typ projektów Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Regulamin konkursu RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 można pobrać ze strony internetowej http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-odnawialne-zrodla-energii-oze/.

Partnerami projektu zgodnie z powyższym regulaminem mogą zostać poniższe podmioty:

- Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

- JST, ich związki i stowarzyszenia;

- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;

- administracja rządowa;

- uczelnie/szkoły wyższe;

- zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia - zakontraktowane z NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) ;

- spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y (Towarzystwo Budownictwa Społecznego);

- organizacje pozarządowe (w tym również podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym);

- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

- kościoły i związki wyznaniowe.

Zamierzeniem zawiązanego partnerstwa jest wspólne działanie na ramach realizacji projektu pn. „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki”, który zakłada montaż na terenie gminy mikroinstalacji fotowoltaicznych podłączonych do sieci dystrybucyjnej dla domów mieszkalnych i obiektów należących do gminy oraz powietrznych pomp ciepła służących do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej będących własnością gminy. Celem projektu jest podwyższenie efektywności energetycznej obiektów znajdujących się na terenie gminy po przez montaż instalacji OZE.

Partnerstwo może zostać utworzone przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt.

W przypadku projektu, którego dotyczy zapytanie Gmina Olszewo-Borki poszukuje partnerów do spełnienia poniższych kryteriów i wykonania zadań obejmujących:

- pełna współpraca z partnerem wiodącym (Gmina Olszewo-Borki)

- organizację i przeprowadzenie działań promujących OZE i mających za zadanie podniesienie świadomości mieszkańców gminy dotyczących zalet i korzyści wynikających z montażu instalacji OZE, działania te mają obejmować stworzenie materiałów edukacyjnych dla mieszkańców, organizację spotkań informacyjnych oraz odpowiadanie na pytania o tematyce OZE zainteresowanych mieszkańców,

- pomoc przy tworzeniu dokumentacji koniecznej do rozliczenia projektu oraz spotkań podsumowujących realizację projektu,

- wymianę doświadczeń z realizacji innych projektów o tematyce OZE,

- wniesienie do projektu wkładu finansowego na pokrycie wyżej wymienionych przedsięwzięć oraz innych nie wymienionych.

Oferty, które wpłyną w odpowiedzi na niniejsze zapytanie będą oceniane pod kątem:

  1. Deklarowanego wkładu oferenta w projekt (doświadczenie oraz posiadane zasoby finansowe, ludzkie i techniczne)
  2. Zgodność deklarowanego wkładu z celami projektu i partnerstwa.
  3. Przedstawiony zakres działań deklarowanych do wypełnienia przez oferenta.
  4. Udokumentowany potencjał kadrowy oferenta, konieczny do prawidłowej realizacji celów partnerstwa.
  5. Doświadczenie w działaniu w partnerstwie z instytucjami publicznymi.

Pytania związane z powyższym konkursem należy kierować w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki z dopiskiem Partnerstwo OZE.

Regulamin i formularz ofertowy

Wytyczne

Termin składania ofert: 9 września 2016 r.

Sposób składania ofert: ofertę (wedle dołączonego załącznika 2) należy złożyć w Urzędzie Gminy Olszewo-Borki lub nadesłać drogą pocztą lub kurierską w zamkniętej kopercie opatrzonej podpisem: Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji projektu pn. „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki”  na adres: Urząd Gminy Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!