11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Wysokość opłaty za przeprowadzenie audytu energetycznego

Gmina Olszewo-Borki podaje informację o wysokości opłaty za przeprowadzenie audytu energetycznego budynku zakwalifikowanego do udziału w projekcie “Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki”

organizowanego w ramach trwającego naboru wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Typ projektów Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych:

- koszt audytu to 246,00 zł brutto
Płatny po zawarciu umowy udziału w projekcie.

Pozostałe koszty tj.:
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji
- zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej
zostaną podane po podpisaniu umowy o dofinansowanie i przeprowadzeniu postępowania przetargowego. 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!