11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Zaproszenie dla mieszkańców

Gmina Olszewo-Borki zaprasza mieszkańców, którzy złożyli deklarację udziału w projekcie pn. „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki” organizowanego w ramach trwającego naboru wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Typ projektów Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w dniach 29 sierpnia – 2 września br. do sekretariatu Urzędu Gminy celem zawarcia umowy udziału w przedmiotowym projekcie.


Prosimy o osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli nieruchomości lub osoby upoważnione na podstawie ważnego pełnomocnictwa wraz z dowodem osobistym oraz dokumentem potwierdzającym własność nieruchomości.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!