11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - świadczenie usług prawnych dla Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach

Olszewo-Borki, 16 stycznia 2017r.

RO.2600.10.2016

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający:

Gmina Olszewo-Borki z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13

Ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pn.

Obsługa prawna Gminy Olszewo-Borki w tym:

część 1 – Obsługa prawna Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach,

część 2 – Obsługa prawna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach

Informacja do pobrania


Olszewo-Borki, dnia 10.01.2017r

.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) przekazuje informacje o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 cyt. ustawy.

Informacja do pobrania


Olszewo-Borki, 5 stycznia 2017r.

RO.2600.10.2016

WYJAŚNIENIE

dot. zapytania ofertowego na zadanie pn: ,,Obsługa prawna Gminy Olszewo-Borki w tym część 1 – Obsługa prawna Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach, część 2 – Obsługa prawna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach ” w  odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy wyjaśniam:

1. Czy w celu potwierdzenia wykonania realizacji obsługi prawnej należy złożyć listy referencyjne, umowy i faktury łącznie czy wystarczy np. tylko umowa, albo tylko faktury?

W celu wykazania spełnienia warunku posiadania doświadczenia należy złożyć wykaz jednostek samorządu terytorialnego dla których prowadzona była bieżąca obsługa prawna (załącznik nr 6), opisane dokumenty stanowią przykłady dokumentów potwierdzających wykonanie tych usług.

2. Czy ww. dokumenty (umowy, faktury) mogą być złożone jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem?

Dokumenty stanowiące załączniki do oferty mogą być złożone w oryginałach lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.

3. Czy warunki realizacji zamówienia - tj. 2 razy w tygodniu w siedzibie zamawiającego, obejmuje świadczenie usług łącznie dla Gminy i GOPS?

Warunek opisany w części III pkt. 2 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia odnosi się do każdej części oddzielnie.


Olszewo-Borki, 30 grudnia 2016r.


RO.2600.10.2016


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) pn. Obsługa prawna Gminy Olszewo-Borki w tym część 1 – Obsługa prawna Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach, część 2 – Obsługa prawna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Olszewo-Borki
07-415 Olszewo-Borki ul. Wł.Broniewskiego 13

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych dla Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach, prowadzone w częściach:
część 1 – Obsługa prawna Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach,
część 2 – Obsługa prawna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zaproszenia.

SIWZ i załączniki do pobrania

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!