11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Analiza rynku - WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO, WYDRUK I DOSTAWA KALENDARZY NA 2018 ROK ORAZ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH prowadzone w częściach

Olszewo-Borki, dnia 5 grudnia 2017 r.

PR.056.3.2017

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający Gmina Olszewo-Borki, 07-415 Olszewo-Borki, ul. Władysława Broniewskiego 13, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zawiadamia, iż unieważnia postępowanie o udzielenie pn.: WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO, WYDRUK I DOSTAWA KALENDARZY NA 2018 ROK ORAZ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH prowadzone w częściach  

część pierwsza: Wykonanie projektu graficznego, wydruk i dostawa kalendarzy książkowych oraz biurkowych na 2018 rok

część druga: Wykonanie materiałów promocyjnych z logo Gminy Olszewo-Borki

zamówienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp., tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.


Olszewo-Borki, dnia 4 grudnia 2017r.

PR.056.3.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 cyt. ustawy.

W dniu 4 grudnia 2017r. o godzinie 12:30 w siedzibie tymczasowej Zamawiającego Gminy Olszewo-Borki, ul. Dojazdowa 14A, 07-415 Olszewo-Borki, w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro dokonano otwarcia ofert na zadanie pn.: WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO, WYDRUK I DOSTAWA KALENDARZY NA 2018 ROK ORAZ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH prowadzone w częściach

część pierwsza: Wykonanie projektu graficznego, wydruk i dostawa kalendarzy książkowych oraz biurkowych na 2018 rok

część druga: Wykonanie materiałów promocyjnych z logo Gminy Olszewo-Borki

Informacja do pobrania


Olszewo-Borki, 30 listopada 2017r.

PR.056.3.2017

WYJAŚNIENIE 3

dot. zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na zadanie pn. WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO, WYDRUK I DOSTAWA KALENDARZY NA 2018 ROK ORAZ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH prowadzone w częściach

część pierwsza: Wykonanie projektu graficznego, wydruk i dostawa kalendarzy książkowych oraz biurkowych na 2018 rok

część druga: Wykonanie materiałów promocyjnych z logo Gminy Olszewo-Borki

Na podstawie p. 8 ppkt 8 Opisu warunków zamówienia, w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy wyjaśniam:

Pytanie Wykonawcy:

Magnes – czy dopuszczą Państwo wymiar 150 x 74 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zmianę wymiaru całości z 15x6 cm na 150x74 mm

Pytanie Wykonawcy:

Torba z uchwytem skręcanym 350 mm x 340 mm – standardowe wymiary podobne do podanych to: 250x110x320 mm lub 320x120x420 mm. Którą torbę możemy zaproponować zamiast tej o wymiarze ze specyfikacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z błędem popełnionym podczas wpisywania wymiarów w części drugiej zapytania ofertowego dot. Wykonania materiałów promocyjnych z logo Gminy Olszewo-Borki, informuję że w kol. 2 wiersz 4 tabeli  winno być:

Torba papierowa z uchwytem skręcanym 305x340 mm

Pytanie Wykonawcy:

Zestaw świec zapachowych – jest niestety niedostępny u dostawcy i w najbliższym czasie nie ma planowanych dostaw tego produktu. Co w takiej sytuacji mamy zaoferować?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zmianę koloru i zapachu świec.

Pytanie Wykonawcy:

Plan lekcji magnetyczny z pisakiem – czy chodzi o magnetyczną tablicę do pisania z pisakiem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Plan lekcji pokryty laminatem, po którym jest możliwość pisania pisakiem do tablic suchościeralnych.

Pytanie Wykonawcy:

Czy w produktach, w których opisie nie ma informacji o nadrukach mamy przedstawić ofertę na towar bez znakowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Na każdym produkcie powinien znajdować się nadruk.


Olszewo-Borki, 30 listopada 2017r.

PR.056.3.2017

WYJAŚNIENIE 2

dot. zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na zadanie pn. WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO, WYDRUK I DOSTAWA KALENDARZY NA 2018 ROK ORAZ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH prowadzone w częściach

część pierwsza: Wykonanie projektu graficznego, wydruk i dostawa kalendarzy książkowych oraz biurkowych na 2018 rok

część druga: Wykonanie materiałów promocyjnych z logo Gminy Olszewo-Borki

Na podstawie p. 8 ppkt 8 Opisu warunków zamówienia, w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy wyjaśniam:

Pytanie Wykonawcy:

bardzo proszę o przesunięcie terminu na złożenie oferty do ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO, WYDRUK I DOSTAWA KALENDARZY NA 2018 ROK ORAZ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH prowadzone w częściach gdyż termin 3 grudnia 2017r przypada w niedzielę gdzie wszystkie instytucje publiczne są zamknięte. Proszę o przesunięcie terminu do dnia 4 grudnia 2017 do godziny 15.00 tak aby kurier mógł dostarczyć do Państwa ofertę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wydłuża termin składania oraz otwarcia ofert zawarte w pkt 6 ppkt 2 i 3 z 3 grudnia 2017 r. na 4 grudnia 2017 r.

W związku z powyższym pkt 6 ppkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej adresem Wykonawcy oraz adnotacją: Opracowanie dokumentacji projektowej PR.056.3.2017 - NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT- w formie pisemnej do dnia 4 grudnia 2017 r. do godz. 12.00 w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13. Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach pracy urzędu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert faksem i e-mailem.

3)      Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 4 grudnia 2017r. o godz. 1230w siedzibie tymczasowej Zamawiającego w budynku Gimnazjum w Olszewie-Borkach ul. Dojazdowa 14A – świetlica.”.


Olszewo-Borki, 29 listopada 2017r.

PR.056.3.2017

WYJAŚNIENIE

dot. zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na zadanie pn. WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO, WYDRUK I DOSTAWA KALENDARZY NA 2018 ROK ORAZ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH prowadzone w częściach

część pierwsza: Wykonanie projektu graficznego, wydruk i dostawa kalendarzy książkowych oraz biurkowych na 2018 rok

część druga: Wykonanie materiałów promocyjnych z logo Gminy Olszewo-Borki

Na podstawie p. 8 ppkt 8 Opisu warunków zamówienia, w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy wyjaśniam:

Pytanie Wykonawcy:

Kalendarze mają być tygodniowe czy dzienne? 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z pkt 2 ppkt 1 zapytania ofertowego Format, introligatorka, informuję:

  • układ: 1 tydzień na 2 stronach, czyli tygodniowy.

Pytanie Wykonawcy:

O jakie chodzi gadżety promocyjne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Materiały promocyjne zostały opisane w pkt 2 zapytania ofertowego „Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia” ppkt 2 część druga: Wykonanie materiałów promocyjnych z logo Gminy Olszewo-Borki.


Olszewo-Borki, dn. 21.11.2017r.

PR.056.3.2017

 ZAPYTANIE OFERTOWE

WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO, WYDRUK I DOSTAWA KALENDARZY NA 2018 ROK ORAZ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH prowadzone w częściach

część pierwsza: Wykonanie projektu graficznego, wydruk i dostawa kalendarzy książkowych oraz biurkowych na 2018 rok

część druga: Wykonanie materiałów promocyjnych z logo Gminy Olszewo-Borki

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro (art.4 pkt 8 ustawy pzp). Prowadzone postępowanie ma na celu realizację zasady konkurencyjności.

SIWZ do pobrania

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!