Analiza rynku - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Olszewo-Borki i jej jednostek podległych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

Opublikowano: wtorek, 19, grudzień 2017 14:10

Olszewo-Borki, dn. 19 grudnia 2017r.

RBF.305.1.1.2017.AN

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający Gmina Olszewo-Borki z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13 ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Olszewo-Borki i jej jednostek podległych w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r.

Informacja do pobrania


Olszewo-Borki, dn. 18 grudnia 2017r.

RBF.305.1.1.2017.AN                                                                                                   

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 cyt. ustawy.

W dniu 18 grudnia 2017r. o godzinie 10:15 w siedzibie tymczasowej Zamawiającego Gminy Olszewo-Borki, ul. Dojazdowa 14A, 07-415 Olszewo-Borki, w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro dokonano otwarcia ofert na zadanie pn.: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Olszewo-Borki i jej jednostek podległych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020r.

Informacja do pobrania


Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Olszewo-Borki i jej jednostek podległych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.”

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy obsługi bankowej budżetu Gminy Olszewo-Borki i jednostek podległych.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) obsługę bankową i doradztwo bankowe wraz z systemem bankowości elektronicznej,

2) udzielanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym,

3) oprocentowanie środków na rachunkach Gminy Olszewo-Borki jako jednostki samorządu terytorialnego oraz rachunkach jednostek podległych.

2. Informacje ogólne:

1) Budżet Gminy Olszewo-Borki na 2017 rok:

a) dochody 42 405 772,12 zł,

b) wydatki 48 161 265,38 zł,

c) przychody 7 433 493,26 zł,

d) rozchody 1 678 000,00 zł,

2) Dane dotyczące bankowej obsługi budżetu Gminy Olszewo-Borki i jej jednostek podległych za 2017 rok określa Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania.

3) Wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia określa Załącznik nr 3 do zapytania.

3. Zakres zamówienia obsługi bankowej wraz z systemem bankowości elektronicznej dla wszystkich jednostek podległych Gminy Olszewo-Borki obejmuje w szczególności:

1) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych bieżących w walucie polskiej (PLN) lub ewentualnie w walutach wymienialnych w szczególności:

- dla budżetu Gminy: rachunek bankowy podstawowy,

- dla Urzędu Gminy Olszewo-Borki,

2) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych pomocniczych w walucie polskiej (PLN) lub ewentualnie w walutach wymienialnych, w szczególności rachunek bankowy depozytowy, rachunek bankowy do wadiów, rachunek bankowy w zakresie refundacji kosztów kształcenia młodocianych pracowników, rachunki pomocnicze (środki niewygasające, rachunki funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej i inne rachunki),

3) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i wpłat gotówkowych obcych w kasach Wykonawcy, oraz dokonywanie wypłat gotówkowych, poza kolejnością na wyznaczonym stanowisku kasowym,

- przyjmowanie wpłat gotówkowych na rzecz gminy, urzędu gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych; za wpłaty własne uważa się wpłaty dokonywane we własnej placówce banku (oddziale, filii), pod pieczęcią Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych oraz wpłaty inkasentów (sołtysów) podatków i opłat Zamawiającego. Za wpłaty obce uważa się wpłaty dokonywane we własnej placówce banku (siedzibie, oddziale, filii) od interesantów/podatników na obsługiwane rachunki,

- dokonywanie wypłat gotówkowych przez gminę, urząd gminy i wszystkie jednostki organizacyjne: dokonywanie wypłat gotówkowych na podstawie zleceń wypłat elektronicznych lub na podstawie wystawionych czeków gotówkowych (na bezpłatnie wydanych blankietach, jeżeli bank nie posiada odpowiedniego produktu), dokonywanie wypłat świadczeń wychowawczych i rodzinnych (wg odrębnej umowy),

4) realizacja przelewów w formie elektronicznej i papierowej na rachunki, w tym samym banku i do innych banków oraz księgowanie przelewów w tym samym dniu,

5) sporządzanie wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika za pomocą systemu bankowości elektronicznej, za każdy dzień w którym na rachunku bankowym wystąpiły operacje,

6) udostępnienie na wniosek lub przekazywanie w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej wyciągów bankowych nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty operacji,

7) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją, w szczególności: objęcie systemem bankowości elektronicznej wszystkie obsługiwane jednostki; system ma obejmować dostawę i instalację urządzeń niezbędnych do obsługi systemu, szkolenie pracowników oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego systemu; Bank udostępni usługi typu home banking na co najmniej 6 stanowiskach w Urzędzie Gminy Olszewo-Borki oraz co najmniej po 2 stanowiska we wskazanych jednostkach organizacyjnych; Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w ilości tworzonych stanowisk do usługi bankowości elektronicznej; usługa typu bankowość elektroniczna winna być zainstalowana w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy; Bank zapewni bezpłatną pomoc techniczną w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych pracujących w systemie bankowości elektronicznej.

System bankowości elektronicznej powinien umożliwić Zamawiającemu w szczególności:

- uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach,

- przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji,

- składania poleceń przelewu ze wszystkich rachunków,

- składania poleceń przelewu na lokaty terminowe,

- monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji,

- import danych z programów księgowych gminy Olszewo-Borki  do systemu bankowości
elektronicznej. System bankowości elektronicznej będzie umożliwiał równoczesną pracę kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik winien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu.

System bankowości elektronicznej będzie posiadał możliwość sporządzania osobom upoważnionym przez zamawiającego wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym.

8) wydawanie blankietów czeków gotówkowych.

9) sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej na wniosek Zamawiającego dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika za pomocą systemu bankowości elektronicznej,

10) przekazywanie wyciągów bankowych w wersji papierowej nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty operacji, do godz. 12:00,

11) realizację wypłat gotówkowych zleconych elektronicznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rzecz wskazanych przez Zamawiającego Beneficjentów w jednostkach Wykonawcy, na podstawie okazanego przez Beneficjenta dokumentu tożsamości ze zdjęciem tj. dowodu osobistego lub paszportu,

12) prowadzenie rachunku bankowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń,

13) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych,

14) wydawanie promesy kredytowej lub listu intencyjnego na wniosek Gminy Olszewo-Borki,

15) możliwość zagospodarowania i lokowania wolnych środków na lokacie krótkoterminowej, przyjmowanie na wniosek Zamawiającego lokaty typu Overnight (O/N) z rachunku bieżącego budżetu gminy w kwocie nadwyżki powyżej 50.000,00 zł (50.000,00 zł pozostaje kwotą nie przekazywaną na lokatę). Oprocentowanie określa się w oparciu o WIBID O/N (ustalony o godz. 11.00 w dniu założenia lokaty) pomnożone przez wskaźnik korekty określony w ofercie, przy czym lokata typu Overnight (O/N) będzie dokonywana o ile oprocentowanie na tej lokacie będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego,

16) wykonawca zapewni otwarcie i prowadzenie płatności masowych poprzez system bezpłatnych wirtualnych rachunków klienta podpiętych do ewidencji w zakresie podatków i opłat oraz innych należności Zamawiającego. Otwarcie takich rachunków będzie dokonywane na wniosek Zamawiającego,

17) dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w zapytaniu, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli. Z tytułu wykonywania czynności obsługi bankowej opisanych w przedmiocie zamówienia, bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż te, które zostały określone w ofercie Wykonawcy.

4. Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym:

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wysokości i terminu zaciągania kredytu w rachunku bieżącym:

1) w okresie obowiązywania umowy na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminie Olszewo-Borki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy (bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem) Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi w terminie 7 dni od daty dostarczenia wniosku o uruchomienie kredytu. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat i prowizji związanych z jego uruchomieniem, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu,

2) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny i będzie wynikał z Uchwały Rady Gminy Olszewo-Borki na poszczególne lata budżetowe,

3) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – zmienne,

4) oprocentowanie stanowi sumę stawki WIBOR 1M (średni WIBOR z ostatniego dnia miesiąca) z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku,

5) odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą z dołu, a naliczane będą w okresach miesięcznych zwanych okresami odsetkowymi za każdy dzień i będą należne Wykonawcy w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku wygaśnięcia umowy w ostatnim dniu jej obowiązywania i pobierane będą przez Wykonawcę ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku, 

6) spłata kredytu następować będzie z wpływów na rachunek bieżący budżetu Gminy Olszewo-Borki,

7) Zamawiający zobowiązuje się do całkowitej spłaty salda debetowego najpóźniej w ostatnim dniu roku budżetowego, który jest tożsamy z ostatnim dniem roku kalendarzowego. Termin całkowitej spłaty kredytu przypada w ostatnim dniu obowiązywania umowy,

8) szczegółowe warunki dotyczące udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Olszewo-Borki uregulowane będą umową,

9) do oceny zdolności kredytowej przyjęte będą sprawozdania budżetowe z wykonania budżetu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) sporządzone na ostatni dzień kwartału poprzedzającego miesiąc udzielenia kredytu w rachunku bieżącym oraz inne dokumenty wymagane regulaminem Wykonawcy. Dla potrzeb określenia oprocentowania w ofercie przyjmuje się sprawozdania z wykonania budżetu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) sporządzone na dzień 30.09.2017 roku.

5. Oprocentowanie środków na rachunkach Gminy Olszewo-Borki jako jednostki samorządu terytorialnego oraz rachunkach jednostek podległych:

1) oprocentowanie obejmuje środki gromadzone na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych,

2) środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg zmiennej stawki procentowej WIBID 1M i stałej w trakcie trwania umowy marży banku określonej w ofercie. Oprocentowanie wyrażone będzie stawka WIBID 1M i stała w trakcie trwania umowy marża banku (dodatnia lub ujemna),

3) stawka WIBID 1M na każdy okres odsetkowy ustalana będzie w pierwszym dniu dokonania lokaty,

4) odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach będą naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca.

5) zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonywania kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wskazanych przez zamawiającego.

6. Pozostałe postanowienia w zakresie przedmiotu zamówienia:

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość następujących zmian w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy:

a) zmiany ilości wymienionych w wykazie jednostek wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do zapytania, które Wykonawca zobowiązany będzie w okresie trwania umowy objąć obsługą bankową na zasadach i warunkach niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż liczba jednostek podległych może się zmienić w trakcie obowiązywania umowy,

b) swobody w lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

c) zmiany ilości otwartych i prowadzonych rachunków na podstawie pisemnej dyspozycji otwarcia rachunku bez sporządzania dodatkowego aneksu do umowy.

2) Wykonawca podejmuje następujące zobowiązania w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy:

a) Ze względu na charakter zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi obsługi bankowej budżetu Gminy Olszewo-Borki oraz jednostek podległych przez własną placówkę przez co rozumie się posiadanie na terenie gminy Olszewo-Borki oddziału lub filii, lub otworzyć swoją placówkę w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

b) W przypadku braku możliwości otworzenia placówki bankowej na terenie gminy Olszewo-Borki, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt (bezpłatnie) musi zapewnić:

- dostarczanie gotówki do kasy Urzędu Gminy Olszewo-Borki do godz.9:00,

- odbieranie gotówki z kasy Urzędu Gminy Olszewo-Borki od godz. 14.00-15.00, lub

- w ramach usługi zapewni usługę w postaci wpłatomatu i bankomatu w miejscowości Olszewo-Borki, umożliwiającego wpłaty i wypłaty gotówki przy użyciu karty.

c) wykonywania czynności związanych z przedmiotem umowy w dni robocze w godzinach co najmniej od 800 do 1500,

d) zapewnienie dokonywania operacji bankowych do ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego,

e) zapewnienie realizacji - w przypadku braku możliwości np.: z przyczyn technicznych dokonania przelewów w systemie elektronicznej obsługi rachunków bankowych - przelewów w formie papierowej,

f) wykonywania innych usług nieokreślonych w opisie przedmiotu zamówienia lub zmiany standardów obsługi bankowej niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, bez pobierania żadnych innych opłat poza wymienionymi w złożonej ofercie,

g) stworzenie możliwości lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunku podstawowym Zamawiającego w postaci lokat terminowych, dla których oprocentowanie będzie negocjowane bezpośrednio przed założeniem lokat oraz lokat typu overnight,

h) umożliwienie wglądu do salda rachunków jednostek podległych Gminie Olszewo-Borki w systemie bankowości elektronicznej bez możliwości składania dyspozycji płatniczych,

i) otwarcie i prowadzenie nieodpłatnie rachunku bankowego Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych działających w jednostkach,

3) Zawarcie odrębnych umów z jednostkami wymienionymi w Załączniku Nr 2 do zapytania w zakresie:

a) wdrożenia i obsługi systemu elektronicznej bankowości,

b) wdrożenia i obsługi systemu identyfikacji i raportowania płatności masowych,

c) wdrożenie i prowadzenie usługi konsolidacji rachunków wskazanych przez Zamawiającego,

d) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym,

e) lokowania wolnych środków.

UWAGA!!!

Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Olszewo-Borki i jej jednostek podległych nie może być uzależnione przez Wykonawcę od nabycia udziałów, nabycia członkostwa.

SIWZ + załączniki

Sprawozdania