11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Analiza rynku - „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antonie, Dobrołęka, Mostowo, Nakły, Przystań, gmina Olszewo - Borki"

                                                                                     Olszewo-Borki, dnia 20 marca 2018r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający Gmina Olszewo-Borki z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13 ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na„Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antonie, Dobrołęka, Mostowo, Nakły, Przystań, gmina Olszewo - Borki”

 

Wybrano Ofertę nr 1 złożoną przez Firmę Zakład Usługowo-Projektowy „ELBOR” s.c. Bogusław Borowy, Hanna Borowa ul. W Pola 25, 07-410 Ostrołęka za łączną kwotę:

15.030,60 zł  (słownie: piętnaście tysięcy trzydzieści złotych 60/100)

w tym:

1)   Antonie ul. Nowa, 2.890,50 zł brutto

2)   Dobrołęka (wzdłuż drogi krajowej nr 61)  3.259,50 zł brutto

3)   Mostowo3.038,10 zł brutto

4)   Nakły ul. Diamentowa 2.767,50 zł brutto

5)   Przystań ul. Sosnowa, ul. Nadrzeczna 3.075,00 zł brutto

W postępowaniu uczestniczyli następujący wykonawcy:

Oferta nr 1 – Firma Zakład Usługowo-Projektowy „ELBOR” s.c. Bogusław Borowy, Hanna Borowa ul. W Pola 25, 07-410 Ostrołęka.

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie podpisana nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Planowany termin podpisania umowy w dniu 26 marca 2018r.


 

Zamawiający

1. Gmina Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki tel. (0-29) 761-31-07, fax (0-29) 643 20 74 www.olszewo-borki.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGON: 550668284, NIP: 758-21-23-565

2. W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Urząd Gminy w Olszewie-Borkach z siedzibą j.w.

Tryb udzielenia zamówienia

  1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawyz dn. 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.)dalej ,,ustawa Pzp”, postępowanie ma na celu dokonanie wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności.
  2. Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477).
  3. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki w następujących miejscowościach:

Opis przedmiotu zamówienia

1) Antonie ul. Nowa (droga gminna - odcinek o długości ok.  385mb);

2) Dobrołęka (wzdłuż drogi krajowej nr 61 - odcinek od granicy z msc. Żerań Duży do wysokości posesji Dobrołęka 23) - odcinek o długości ok. 700mb;

3) Mostowo- (droga gminna działka nr 131 - odcinek od drogi powiatowej nr 2545W do posesji Mostowo 29) - odcinek o długości ok. 555mb;

4) Nakły ul. Diamentowa (droga gminna działka 382 – odcinek o długości ok. 480mb;

5) Przystańul. Sosnowa (droga gminna działka nr 252/1 – odcinek od posesji Przystań 19 do posesji przy ul. Sosnowej 33) – odcinek o długości ok. 580mb; ul. Nadrzeczna (droga gminna działka nr 388 – odcinek od ul. Sosnowej do posesji ul. Nadrzeczna 23M) - odcinek o długości ok. 250mb;

W ramach zadania przewiduje się zaprojektowanie linii napowietrznej Nn na istniejących, bądź nowo zaprojektowanych słupach oświetleniowych z podłączeniem do istniejącego układu zasilającego. W przypadku braku możliwości podłączenia nowo projektowanego oświetlenia do istniejącego układu zasilającego należy przewidzieć złącze pomiarowe oświetlenia.  Na słupach należy zaprojektować lampy oświetleniowe sodowe lub typu LED wraz z wysięgnikami i uchwytami. Szczegółowy zakres prac, lokalizacja słupów i lamp oświetleniowych oraz ich rodzaj do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania.

2. Przedmiot zamówienia dla każdego projektowanego ciągu oświetleniowego obejmuje:

1) przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie,

2) uzyskanie mapy do celów projektowych – koszt map do celów projektowych pokrywa Wykonawca,

3) wystąpienie w imieniu Zamawiającego do Rejonu Energetycznego Ostrołęka o warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,

4) uzgodnienie z Zamawiającym i Zarządcą drogi rozwiązań technicznych oświetlenia,

5) uzyskanie od właścicieli nieruchomości oświadczeń upoważniających inwestora do prowadzenia robót na tych gruntach w zakresie objętym dokumentacją projektową.

6) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich potrzebnych uzgodnień i decyzji,

7) uzyskanie pozytywnej opinii Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce,

3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmuje:

1) PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY budowy oświetlenia ulicznego dla każdego ciągu oświetleniowego (zadania) odrębnie:

1/ Antonie ul. Nowa,

2/ Dobrołęka(wzdłuż drogi krajowej nr 61)           

3/ Mostowo

4/ Nakły ul. Diamentowa

5/ Przystań ul. Sosnowa, ul. Nadrzeczna

opracowany zgodnie z art. 34, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 462 ze zm.) wraz z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA– zgodnie z art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.), każdy w 6 egz., w tym 1 egz. w formie elektronicznej (pdf) na płycie CD,

2) SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla każdego zadania opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1129), każda w 3 egz., w tym 1 egz. w formie elektronicznej (pdf) na płycie CD,

3) PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS INWESTORSKI dla każdego zadania, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (t.j. Dz. U. z 2004r., nr 130, poz. 1389 ze zm.), każdy w 3 egz., w tym 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf) na płycie CD,

4) NIEZBĘDNE UZGODNIENIA, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA.

  1. W załączeniu szkice lokalizacyjne obszarów objętych opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej – załącznik nr 7.
  2. Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji oraz do poprawy i aktualizacji opracowanej przez siebie dokumentacji na każde wezwanie Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia.
  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków płatności za realizację zamówienia lub odstąpienie od realizacji części zamówienia.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

SIWZ do pobrania + Załącznik nr 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  1. Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, pok. 2A (biuro podawcze) w terminie do dnia19 marca 2018r. do godz. 1000osobiście lub za pośrednictwem pocztyw nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach:Antonie, Dobrołęka, Mostowo, Nakły, Przystań,gmina Olszewo – Borki.”
  2. Oferty złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą brane pod uwagę w dalszej ocenie.
  3. Zamawiający nie przewiduje organizacji publicznej sesji otwarcia ofert.
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!