11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Analiza rynku - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę przyłączy w gminie Olszewo – Borki

Olszewo-Borki, dnia 20 sierpnia 2018r.

                   

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę przyłączy w gminie Olszewo - Borki” dla Części II, tj.:

Część II – „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej”.

Zamawiający Gmina Olszewo-Borki z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13 ogłasza unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) dla Części II pn. ”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.”

Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć


Olszewo-Borki, dnia 24 lipca 2018r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę przyłączy w gminie Olszewo - Borki” dla Części I, tj.:

Część I – „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami”.

Zamawiający Gmina Olszewo-Borki z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13 ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro dla Część I pn. ”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami”.

 

Wybrano Ofertę nr 1 złożoną przez Firmę FISANIT Jacek Żebrowski ul. Nowomiejska 11a, 07-410 Ostrołęka za łączną kwotę:

 51.089,16zł  (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych 16/100)

w tym:

1)    Antonie ul. Nowa, ul. Bursztynowa - sieć wodociągowa z przyłączami  -    6.849,94 zł brutto

2)    Antonie ul. Mazurska - sieć wodociągowa z przyłączami - 951,38 zł brutto

3)    Nowa Wieś ul. Słoneczna - sieć wodociągowa z przyłączami i sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami  - 7.611,06 zł brutto

4)    Nakły ul. Rubinowa - sieć wodociągowa z przyłączami i sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami –  1.427,07 zł brutto

5)    Olszewo-Borki  ul. Miła - sieć wodociągowa z przyłączami i sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami –    3.805,52 zł brutto

6)    Mostowo - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami-    rezygnacja z realizacji

7)    Olszewo-Borki ul. Zacisze - sieć wodociągowa z przyłączami - 11.416,56 zł brutto

8)    Olszewo-Borki ul. Zacisze - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami – 14.270,72 zł brutto

9)    Zabrodzie ul. Gwiezdna - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami  – 4.756,91 zł brutto

 

W postępowaniu uczestniczyli następujący wykonawcy:

Oferta nr 1 – Firma FISANIT Jacek Żebrowski ul. Nowomiejska 11a, 07-410 Ostrołęka.

Oferta nr 2 – Firma Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Sp. k.  ul. Osuchowskiego 15, 12-100 Szczytno.

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od ogłoszenia wyniku zamówienia i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

Planowany termin podpisania umowy w dniu 30 lipca 2018r.


Olszewo-Borki, dnia 19 lipca 2018r.

 

WYJAŚNIENIE

Dotyczy zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę przyłączy w gminie Olszewo - Borki” .

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy wyjaśniam:

Pytanie Wykonawcy:

Czy projekt obejmuje uzyskanie pozwolenia na budowę przez Wykonawcę?

Odpowiedz Zamawiającego:

Pozwolenie na budowę dla każdego zadania będzie uzyskiwał Zamawiający po dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej z niezbędnymi uzgodnieniami.


Zamawiający

1. Gmina Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki

tel. (0-29) 761-31-07, fax (0-29) 643 20 74  www.olszewo-borki.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGON: 550668284, NIP: 758-21-23-565

2.  W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Urząd Gminy w Olszewie-Borkach z siedzibą j.w.

Tryb udzielenia zamówienia

  1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) dalej ,,ustawa Pzp”, postępowanie ma na celu dokonanie wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności.

  2. Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477).  

  3. Wykonawca składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000)

SIWZ + Załącznik nr 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  1. Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, sekretariat (pok. 18) w terminie do dnia 21 lipca 2018r. do godz. 1000 osobiście lub za pośrednictwem poczty w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę przyłączy  w gminie Olszewo – Borki”

  2. Oferty złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą brane pod uwagę w dalszej ocenie.

  3. Zamawiający nie przewiduje organizacji publicznej sesji otwarcia ofert.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!