11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Analiza rynku - Przeglądów stanu sprawności technicznej obiektów budowlanych na terenie Gminy Olszewo-Borki

Olszewo –Borki, dn. 11.02.2019 r.

                  

INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

Dot. zapytania ofertowego na wykonanie „ Przeglądów stanu sprawności technicznej obiektów budowlanych na terenieGminy Olszewo-Borki”

Zamawiający Gmina Olszewo – Borki, 07-415 Olszewo – Borki, ul. Władysława Broniewskiego 13 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7  ustawy z dnia 29 stycznia2004r. – Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamia, że nie dokonano wyboru żadnej oferty z przyczyn formalnych.

Dziękuję za udział w postępowaniu i zapraszam do wzięcia udziału w kolejnym postępowaniu.


2019-01-21

Pytanie:

W nawiązaniu do Państwa zapytania cenowego na  "Przegląd stanu sprawności technicznej obiektów budowlanych", zwracam się z prośbą o doprecyzowanie zakresu prac w przypadku: -"przeprowadzenia pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego i oceny jego przydatności do użytkowania"
Czy wymagane będą również pomiary instalacji elektrycznej?

Odpowiedz:

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16 stycznia 2019r. dotyczące „ przeprowadzenia pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego i oceny jego przydatności do użytkowania „Gmina Olszewo-Borki informuje ,że przy pięcioletniej kontroli obiektów budowlanych należy wykonać pomiary instalacji elektrycznej.


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku, nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986,ze zm.). Gmina Olszewo-Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie:

Przeglądów stanu sprawności technicznej obiektów budowlanych na terenie Gminy  Olszewo-Borki.

Nazwa  i adres Zamawiającego:

Gmina Olszewo-Borki z siedzibą, 07-415  Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego  13 NIP 758-21-23-565

tel.  29  761 31 07  w 122,  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opis przedmiotu zamówienia

1/ Przedmiotem  zapytanie ofertowego jest usługa polegająca na wykonaniu okresowych przeglądów stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych na terenie Gminy Olszewo-Borki wskazanych przez  Zamawiającego

2/ Dokumentacja obejmuje:

1) Założenie książek poszczególnych budynków i budowli zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) Kontrola okresowa z wpisem do książki budynków dotyczy;

a) przeprowadzenia corocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego i oceny jego przydatności do użytkowania;

b) przeprowadzenia pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego i oceny jego przydatności do użytkowania;

c) przeprowadzenie corocznego przeglądu instalacji wodno-kanalizacyjnej

d) przeprowadzenie corocznego przeglądu instalacji centralnego ogrzewania

e) przeprowadzenie corocznego przeglądu instalacji gazowej

f)  przeprowadzenie corocznego przeglądu instalacji wentylacji grawitacyjnej

Termin wykonania przeglądów upływa  31 marca  danego roku.

3) Protokoły z kontroli stanu technicznego obiektów należy wykonać w wersji papierowej.

4) Wykonywania okresowej kontroli stanu technicznego obiektów obejmuje okres pięcioletni tj.:

      od  2019  roku do 31 grudnia  2023 r.

3/  W  ofercie należy podać  cenę jednostkową netto plus podatek VAT:

- założenia książki obiektu

- przegląd tech. budowlany roczny

- przegląd tech. wod-kan roczny

- przegląd tech. wentylacji  roczny

- przegląd tech.  c.o.  roczny

- przegląd tech.  budowlany 5 – letni

- przegląd tech. instalacji  gazowej roczny

4/  Wykaz obiektów :

1)      Budynek Urzędu  Gminy w Olszewie –Borkach                                          kubatura  3 986,00 m³

2)      Gminny Ośrodek Kultury w Olszewie – Borkach                                        kubatura  3 803,00 m³

3)      Przychodnia  Zdrowia w Nowej Wsi                                                             kubatura  1 286,41 m³

4)      Stacja uzdatniania Wody w Nowej Wsi                                                       kubatura      300,80 m³   

5)      Stacja Uzdatniania Wody Stepna  Stara                                                      kubatura       959,54 m³

6)      Świetlica wiejska  w Ratajach                                                                        kubatura    1 049,00 m³

7)      Świetlica  Wiejska  Kordowo                                                                         kubatura      326,70 m³

8)      Świetlica wiejska w Przystani                                                                        pow. użytkowa  54,48 m²                         

9)      Oczyszczalnia ścieków w Nowej  Wsi                                                           kubatura     1 539,90 m³

10)   Świetlica wiejska w Starej Wsi                                                                      kubatura      1 114,90 m³

11)   Świetlica wiejska w Wyszlu                                                                           pow. użytkowa 127 m²

12)   Świetlica  wiejska w Zabielu  Wielkim                                                         pow. użytkowa 324 m²

Termin realizacji  zamówienia : od daty zawarcia  umowy do dnia 31.12.2023 r.

Kryterium oceny ofert :

1/ Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru  najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium – cena oferty  - 100 %

2/ Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  1) formularz oferty według załączonego wzoru -  załącznik nr 1,

  2)  oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,

  3)  oświadczenie o braku podstaw  do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - załącznik nr  3,

   4) oświadczenie w sprawie posiadanych uprawnień do realizacji zmówienia – załącznik nr 4

   5) wykaz osób upoważnionych świadczenia  usługi – załącznik nr 5

/Załączniki do pobrania/

Opis  sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

1) wykonawca ma złożyć jedną ofertę zgodną z przedmiotem zamówienia – obejmującą jedną cenę łączną oferty w złotych polskich bez podatku VAT i cenę obejmującą podatek VAT oraz stawkę podatku, i jego wysokość, cena ma dotyczyć całego przedmiotu zamówienia,

2) jako cenę ofertową przyjmuje się cenę brutto,

3) cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,

4) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania,

  1. Opis sposobu przygotowania oferty:

1/ Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, z dopiskiem „ Oferta na wykonanie  przeglądów stanu sprawności technicznej obiektów budowlanych na terenie Gminy  Olszewo-Borki. , „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”

2) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie,

3) oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim,

4) oferta musi obejmować całość zamówienia,

5) formularz oferty należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

6) złożona oferta powinna być zgodna z wymaganiami ogłoszenia pod rygorem jej odrzucenia,

7) jeden Wykonawca może złożyć jedną ofertę,

8) ewentualne poprawki w ofercie muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy,

  1.  Miejsce i termin złożenia oferty:

 

1) ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.01.2019 r. do godz. 12 °° w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy w Olszewie-Borkach, 07-415 Olszewo-Borki, ul. Broniewskiego 13 pok. 2

( biuro podawcze) zgodnie z załączonym formularzem ofertowym, w następujących formach:

• złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego,

• przesłać tradycyjnie na adres Zamawiającego,

2) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona  Wykonawcy bez otwierania.

3) o ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego,

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Oferenta do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień  do treści  złożonej oferty na każdym etapie postępowania,

5) Zamawiający nie przewiduje organizacji publicznej sesji otwarcia ofert

Informacje dotyczące wyboru oferty:

1) Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty pisemnie oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.olszewo-borki.pl

2) wybór  najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem, do którego zostaną dołączone zebrane oferty.

3) Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z  ofert bez podania przyczyny.

Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2018r poz. 1986 ze zm.) wobec zamówienia nie stosuje się Ustawy Prawo  Zamówień Publicznych, w związku z czym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

 

Lech Andrzej Dabrowski   tel.   29  761 31 07 wew.  122

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!