11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Olszewo-Borki oraz umieszczania i sprawowania nad nimi opieki w schronisku dla zwierząt

Olszewo-Borki, dn. 18.02.2019r.

RSOŚ.271.1.2019

INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający Gmina Olszewo-Borki z siedzibą: 07-415 Olszewo-Borki, ul. Władysława Broniewskiego 13, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Olszewo-Borki oraz umieszczania i sprawowania nad nimi opieki w schronisku dla zwierząt
– w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


Olszewo-Borki, dn. 7 lutego 2019r.

RSOŚ.271.1.2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Olszewo-Borki oraz umieszczania i sprawowania nad nimi opieki w schronisku dla zwierząt.

I. Tryb udzielenia zamówienia:

 1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą Pzp” i ma na celu dokonanie wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności.
 2. Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2477).

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wyłapywaniu i odbiorze bezdomnych zwierząt z terenu gminy Olszewo-Borki, przewożeniu, umieszczaniu i bezterminowym utrzymywaniu tych zwierząt w schronisku dla zwierząt z zapewnieniem im właściwych warunków bytowych, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie zwierząt.Pod pojęciem bezdomnych zwierząt należy tu rozumieć: psa, kota oraz sukę wraz ze szczeniętami (bez względu na ilość szczeniąt).
 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone na podstawie zgłoszenia przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego pocztą e-mail lub telefonicznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia.
 3. Usługę należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia i przy użyciu własnych środków i materiałów.
 4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności następujące czynności:

1) wyłapywanie i dostarczanie bezdomnych zwierząt do schroniska, a w razie konieczności do lecznicy weterynaryjnej, a następnie do schroniska;

2) prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny;

3) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt przebywających w schronisku w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu kwarantanny;

4) kompleksowa opieka nad zwierzętami przyjętymi do schroniska i ich humanitarne traktowanie oraz zapewnienie im pożywienia i artykułów sanitarnych;

5) zapewnienie zwierzętom dozoru weterynaryjnego na terenie schroniska oraz w razie konieczności poza nim;

6) wystawiania pisemnych protokołów odłowienia zwierząt wraz z dokumentacją fotograficzną oraz  dokumentami potwierdzającymi przyjęcie do schroniska lub przekazanie zwierzęcia właścicielowi, zawierających charakterystykę zwierzęcia, datę odłowienia oraz adres, z jakiego zwierzę zostało odebrane;

7) prowadzenie ewidencji zwierząt zabranych z terenu gminy Olszewo-Borki przyjmowanych i wydawanych ze schroniska poprzez założenie karty informacyjnej zawierającej szczegółową charakterystykę przyjętego do schroniska zwierzęcia, przebieg jego pobytu w schronisku oraz rejestr wykonanych zabiegów weterynaryjnych;

8) podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienie mu odebrania zwierzęcia ze schroniska, po uprzednim uregulowaniu przez właściciela kosztów pobytu
w schronisku;

9) prowadzenie działań mających na celu pozyskiwanie nowych właścicieli dla zwierząt przebywających w schronisku (adopcje) oraz informowanie Urzędu Gminy o adopcjach zwierząt dostarczonych do schroniska z terenu gminy Olszewo-Borki w formie pisemnej wraz z dokumentacją fotograficzną, w terminie 7 dni od daty przekazania zwierzęcia do adopcji;

10) usuwanie zwłok padłych i poddanych eutanazji zwierząt w schronisku.

5. Wyłapane i umieszczone w schronisku zwierzęta bezdomne będą przebywały w schronisku dla zwierząt do czasu protokolarnego przekazania dotychczasowemu lub nowemu właścicielowi.

6. Po wygaśnięciu umowy psy odłowione i przyjęte do schroniska przechodzą na własność schroniska.

7. W trakcie wyłapywania i transportu zwierząt Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć urządzenia i środki, które nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia oraz cierpienia zwierząt. Środek do przewozu zwierząt musi spełniać warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt.

8. Wyłapywanie i opieka nad zwierzętami w schronisku dla zwierząt musi odbywać się zgodnie z postanowieniami:

1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019r. poz. 122),

2) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.),

3) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004r. Nr 158 poz. 1657),

4) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998r. Nr 116 poz. 753).

III. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dn. 31.12.2019r.

IV. Warunki płatności: po dokonaniu odbioru zwierzęcia w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

V. Inne istotne warunki zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) posiadają zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt wydane przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług oraz inne wymagane przepisami prawa zezwolenia związane z prowadzeniem schroniska;

2) spełniają warunki dla przedsiębiorcy ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Olszewo-Borki określone w uchwale Nr II/14/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Olszewo-Borki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 21 stycznia 2019r. poz. 1043).

W przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 5 dni od dnia otrzymania z Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach informacji o ww. fakcie, złożyć do Wójta Gminy Olszewo-Borki wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

3) nie byli karani z zakresu czynów przeciwko zwierzętom;

4) dostarczą wymaganą kompletną dokumentację ofertową.

VI. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 1. Formularz oferty według załączonego wzoru – załącznik nr 1,
 2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,
 3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3,
 4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania,
 5. Zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
 6. Decyzja o wpisaniu schroniska do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na obszarze jego właściwości – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 7. Umowa zawarta z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 8. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Załączniki do pobrania

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Jeden Wykonawca może złożyć jedną jednowariantową ofertę zgodną z przedmiotem zamówienia (wg załączonego wzoru), Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych – złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
 2. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w ogłoszeniu w celu prawidłowego przygotowania oferty.
 3. Złożona oferta powinna być zgodna z wymaganiami ogłoszenia pod rygorem jej odrzucenia.
 4. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
 5. Ofertę stanowi komplet wszystkich wymaganych dokumentów:

- oferowane warunki realizacji zamówienia muszą być złożone na załączonym formularzu ofertowym, do którego należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty;

-  w przypadku, gdy Wykonawca, dołącza kopię dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (upoważnionego przedstawiciela), poświadczenie za zgodność winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczęcią.

 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w maszynopisie lub czytelnym pismem odręcznym.
 2. Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie.
 3. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy.

VIII. Kryteria i sposób oceny ofert:

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny brutto oferty.
 2. Wykonanie zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryterium opisanego w ust. 1 oraz będzie spełniała wszystkie wymagane warunki.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

 1. Jako cenę ofertową przyjmuje się cenę netto powiększoną o podatek VAT.
 2. Cena oferty ma być podana w złotych polskich na termin składania ofert oraz będzie obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2019r. do godz. 1500 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Olszewie-Borkach, 07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13, pok. 18 (sekretariat na I piętrze), zgodnie z załączonym formularzem ofertowym, w następujących formach: osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

Oferta dotyczy zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Olszewo-Borki oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku dla zwierząt”.

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

 1. Oferty złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą brane pod uwagę w dalszej ocenie.
 2. O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
 3. Zamawiający nie przewiduje organizacji publicznej sesji otwarcia ofert.

XI. Dodatkowe informacje:

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Oferenta do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień do treści złożonej oferty na każdym etapie postępowania.
 2. Zamawiający może poprawić oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe w treści złożonych ofert.
 3. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert niespełniających warunków udziału w postępowaniu oraz ofert niekompletnych.
 4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
 5. Oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym zostaną odrzucone, a złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zostanie także opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: www.olszewo-borki.pl w zakładce „Zamówienia”.
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem, do którego zostaną dołączone zebrane oferty.
 3. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!