11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - Zakup wraz z dostawą tuszy i tonerów oraz materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach

Olszewo-Borki, dn. 25 marca 2019r.

RO.2600.1.2019

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zamawiający Gmina Olszewo-Borki z siedzibą w 07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł.Broniewskiego 13, ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej wprowadzonym postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pn.:

„Zakup wraz z dostawą tuszy i tonerów oraz materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach”, prowadzonego w częściach:

Część I „Zakup wraz z dostawą tuszy i tonerów do urządzeń drukujących”;

Część II „Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych”.

Wybrano ofertę złożoną przez:

Część I         
LEMFAX PHU Joanna Godlewska
18-400 Łomża ul. Pana Tadeusza 13
za cenę brutto 21.031,77 zł
uzyskała w kryterium cena 100 pkt;

Część II         
BEST-OFFICE Jakubiak spółka jawna
07-410 Ostrołęka, ul. Kopernika 6
za kwotę brutto 16.575,44 zł.
uzyskała w kryterium cena 100 pkt;

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie podpisana nie później niż przed  upływem terminu związania z ofertą tj. 4 kwietnia 2019r.

Planowany termin podpisania umowy: 29 marca.2019r.


Olszewo-Borki, dn. 06 marca 2019r.

 

RO.2600.1.2019

 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego pn.: „Zakup wraz z dostawą tuszy i tonerów oraz materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach”.

Zgodnie z art. 86 ust. 5ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert

Informacja do pobrania


RO.2600.1.2019                                                                                                       

Wyjaśnienie

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. „Zakup wraz z dostawą tuszy i tonerów oraz materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach”.

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dn. 26.02.2019r., Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie wykonawcy:

Część 1- Zakup wraz z dostawą tuszy i tonerów do urządzeń drukujących:

W części z tonerami i tuszami pozycje 15, 19, 21, 24-26 – nie mają opisu “lub równoważne” czy zamawiający wymaga dostarczenia w tych pozycjach oryginalnych materiałów zalecanych przez producentów ?

Odpowiedź zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, punkt 5: „Zamawiający dopuszcza materiały równoważne w stosunku do materiałów eksploatacyjnych producentów urządzeń, tj. produkty kompatybilne ze sprzętem, do którego są zamówione, o parametrach takich samych lub lepszych (wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. Oferowane materiały równoważne nie mogą powodować ograniczeń funkcji, możliwości sprzętu, jego awarii oraz zaniżać jakości wydruku w warunkach technicznych producenta sprzętu.”. Poprzez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt, który spełnia minimalne wymagania wskazane przez producenta urządzenia oraz spełnia normy i standardy jakościowe. Wykonawca obowiązany jest na żądanie Zamawiającego okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatę techniczną lub atest.

Powyższy zapis dotyczy wszystkich tuszy i tonerów wymienionych w tabeli będącej elementem formularza oferty (w tym również w pozycjach 15, 19,21 oraz 24-26).

Pytanie wykonawcy:

W pozycji 1,4,5,10,11,14 i 17 jednostką miary jest komplet, natomiast kolumna jest opisana jako “Ilość w szt” cenę należy podać za sztukę czy za jednostkę miary ?

Odpowiedź zamawiającego:

W tabeli zawierającej zestawienie tuszy i tonerów będącej elementem formularza oferty
w kolumnie trzeciej podano dwie jednostki miary: sztuka (dot. tuszu/toneru w kolorze czarnym) oraz komplet (dot. tuszy/tonerów w 3-paku –kolor żółty, niebieski i różowy).
W związku z powyższym w kolumnie siódmej należy podać cenę jednostkową brutto jednostki miary (odpowiednio za jedną sztukę tuszu/toneru w kolorze czarnym lub za komplet/3-pak tuszy/tonerów kolorowych). Z kolei w kolumnie ósmej należy podać kwotę jednostkową brutto pomnożoną przez ilość sztuk podanych w kolumnie 4 niniejszej tabeli.


Zamawiający
1. Gmina Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, tel. (0-29) 761-31-07, fax (0-29) 643 20 74 www.olszewo-borki.pl,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 550668284, NIP: 758-21-23-565
2. W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Urząd Gminy w Olszewie-Borkach z siedzibą j.w.

Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze. zm.) dalej „ustawa Pzp”, postępowanie ma na celu dokonanie wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności.
2. Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477 ze zm.).

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych tuszy i tonerów do urządzeń drukujących oraz materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach w 2019 roku, prowadzona w częściach tj.:
Część 1 - Zakup wraz z dostawą tuszy i tonerów do urządzeń drukujących;
Cześć 2 - Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych.
2. Wskazana ilość i rodzaj asortymentu jest orientacyjna, może ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Wskazane ceny jednostkowe są niezbędne do realizacji ewentualnych zamówień dodatkowych.
3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną z dwóch części lub na obie części razem.
4. Zamawiający oferty rozpatrywać będzie oddzielnie dla każdej z części zamówienia.
5. Asortyment stanowiący przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, zalecany przez producentów urządzeń drukujących, nie mogą to być tzw. uzupełniacze i zamienniki. Zamawiający dopuszcza materiały równoważne w stosunku do materiałów eksploatacyjnych producentów urządzeń, tj. produkty kompatybilne ze sprzętem, do którego są zamówione, o parametrach takich samych lub lepszych (wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. Oferowane materiały równoważne nie mogą powodować ograniczeń funkcji, możliwości sprzętu, jego awarii oraz zaniżać jakości wydruku w warunkach technicznych producenta sprzętu. Obowiązek utylizacji zużytych opakowań po tuszach i tonerach leży po stronie Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć asortyment będący przedmiotem zamówienia do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zapotrzebowaniem składanym w okresach kwartalnych według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Przy czym pierwsze zamówienie należy zrealizować w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.
7. Wykonawca po każdej zrealizowanej dostawie wystawi fakturę częściową obejmującą dostarczony asortyment.

Do pobrania:
SIWZ i załączniki

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!