11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - pracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki

Olszewo – Borki, dnia 14 marca 2019r.

 

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Stepna Michałki kolonia „Grądzik”, Kordowo, Olszewo-Borki, Zabiele Piliki, Żebry Sławki, gmina Olszewo - Borki”

Zamawiający Gmina Olszewo-Borki z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13 ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Stepna Michałki kolonia „Grądzik”, Kordowo, Olszewo-Borki, Zabiele Piliki, Żebry Sławki, gmina Olszewo - Borki”

Wybrano Ofertę nr 3 złożoną przez Firmę Biuro Projektowe „ELBORpro” Konrad Borowy 07-410 Ostrołęka, ul. Wincentego Pola 25 za łączną kwotę: 22.263,00zł brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote 00/100) w tym:

1/ Stepna Michałki kolonia Grądzik – wzdłuż drogi powiatowej nr 2547W - 2.460,00 zł brutto

2/ Kordowo - ul. Królewska - 2.952,00 zł brutto

3/ Kordowo - wzdłuż drogi powiatowej nr 2548W - 3.198,00 zł brutto

4/ Olszewo-Borki - ul. Zacisze - 3.321,00 zł brutto

5/ Olszewo-Borki - ul. Miła - 2.460,00 zł brutto

6/ Olszewo-Borki - ul. Słowackiego i ul. Sienkiewicza - 2.460,00 zł brutto

7/ Zabiele Piliki – wzdłuż drogi gminnej działka nr 362 - 2.952,00 zł brutto

8/ Żebry Sławki – wzdłuż drogi powiatowej nr 2549W - 2.460,00 zł brutto

W postępowaniu uczestniczyli następujący wykonawcy:

Oferta nr 1 – Firma SAHARAM GROUP Sp. z o.o. 35-005 Rzeszów, ul. Jana Kilińskiego 2.

Oferta nr 2 – Firma PELDOM Sp. z o.o. 05-600 Grójec, ul. Maratońska 15/3.

Planowany termin podpisania umowy w dniu dzisiejszym, tj. 20 marca 2019r.


Zamawiający

1. Gmina Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki tel. (0-29) 761-31-07, fax (0-29) 643 20 74,  www.olszewo-borki.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.REGON: 550668284, NIP: 758-21-23-565

2. W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Urząd Gminy w Olszewie-Borkach z siedzibą j.w.

Tryb udzielenia zamówienia

 1. Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i prowadzone jest w celu realizacji zasady konkurencyjności. Nie stanowi zapytania o cenę w trybie art. 69 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).

 2. Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) wobec zamówienia nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 3. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

 4. Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2477).  

 5. Wykonawca, który złoży ofertę w prowadzonym postępowaniu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000)

 6. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki w następujących miejscowościach:

Opis przedmiotu zamówienia  

1) Stepna Michałki kolonia „Grądzik” (wzdłuż drogi powiatowej nr 2547W - odcinek od posesji Stepna Michałki 20 do wysokości posesji Stepna Michałki 21A) - odcinek o długości ok. 400mb;

2) Kordowo ul. Królewska (wzdłuż drogi gminnej działka nr 73 - odcinek od posesji ul. Królewska 18B do skrzyżowania przy posesji ul. Królewska 19) - odcinek o długości ok. 260mb;

3) Kordowo (wzdłuż drogi powiatowej nr 2548W – odcinek od ul. Warszawskiej do posesji Kordowo 40E) – odcinek o długości ok. 330mb;

4) Olszewo-Borki ul. Zacisze (wzdłuż drogi gminnej odcinek od ul. Broniewskiego do ul. Słonecznej)  - odcinek o długości ok. 750mb;

5) Olszewo-Borki ul. Miła (wzdłuż drogi gminnej odcinek od ul. Armii Krajowej do końca ulicy) – odcinek o długości ok. 320mb;

6) Olszewo-Borki ul. Słowackiego i ul. Sienkiewicza (wzdłuż dróg gminnych odcinek od ul. Mickiewicza do końca ulicy Sienkiewicza i Słowackiego) – odcinek o długości ok. 240mb;

7) Zabiele Piliki (wzdłuż drogi gminnej działka nr 362 – odcinek od posesji Zabiele Piliki 31 do wysokości działki nr ew. 132/2) – odcinek o długości ok. 230mb;

8) Żebry Sławki (wzdłuż drogi powiatowej nr 2549W – odcinek od posesji Żebry Sławki 13 do posesji Żebry Sławki 18) – odcinek o długości ok.200mb.

W ramach zadania przewiduje się zaprojektowanie linii napowietrznej Nn na istniejących, bądź nowo zaprojektowanych słupach oświetleniowych z podłączeniem do istniejącego układu zasilającego. W przypadku braku możliwości podłączenia nowo projektowanego oświetlenia do istniejącego układu zasilającego należy przewidzieć złącze pomiarowe oświetlenia.  Na słupach należy zaprojektować lampy oświetleniowe typu LED wraz z wysięgnikami i uchwytami. Szczegółowy zakres prac, lokalizacja słupów i lamp oświetleniowych oraz ich rodzaj do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania.

Wykonawca potwierdza iż przed złożeniem oferty zapoznał się z zakresem opracowania dokumentacji, dokonał wizji lokalnej w terenie i zna istniejący stan faktyczny.

2. Przedmiot zamówienia dla każdego projektowanego ciągu oświetleniowego obejmuje:

1) przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie,

2) uzyskanie mapy do celów projektowych – koszt map do celów projektowych pokrywa Wykonawca,

3) wystąpienie w imieniu Zamawiającego do Rejonu Energetycznego Ostrołęka o warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,

4) uzgodnienie z Zamawiającym i Zarządcą drogi rozwiązań technicznych oświetlenia,

5) uzyskanie od właścicieli nieruchomości oświadczeń upoważniających inwestora do prowadzenia robót na tych gruntach w zakresie objętym dokumentacją projektową.

6) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich potrzebnych uzgodnień i decyzji,

7) uzyskanie pozytywnej opinii Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce,

 1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmuje:

1) PROJEKT BUDOWLANY zawierający projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany budowy oświetlenia ulicznego dla każdego ciągu oświetleniowego (zadania) odrębnie:             

1/ Stepna Michałki kolonia Grądzik – wzdłuż drogi powiatowej nr 2547W              

2/ Kordowo

   a/ ul. Królewska

   b/ wzdłuż drogi powiatowej nr2548W

3/ Olszewo-Borki

   a/ ul. Zacisze

   b/ ul. Miła

   c/ ul. Słowackiego i ul. Sienkiewicza

4/ Zabiele Piliki – wzdłuż drogi gminnej działka nr 362

5/ Żebry Sławki – wzdłuż drogi powiatowej nr 2549W

opracowany zgodnie z art. 34, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2018r., poz. 1935 ze zm.) wraz z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA– zgodnie z art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.), każdy w 6 egz., w tym 1 egz. w formie elektronicznej (pdf) na płycie CD,

2) SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla każdego zadania opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129), każda w 3 egz., w tym 1 egz. w formie elektronicznej (pdf) na płycie CD,

3) PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS INWESTORSKI dla każdego zadania, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130, poz. 1389 ze zm.), każdy w 3 egz., w tym 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf) na płycie CD,

4) NIEZBĘDNE UZGODNIENIA, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA.

 1. W załączeniu szkice lokalizacyjne obszarów objętych opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej – załącznik nr 7.

 2. Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji oraz do poprawy i aktualizacji opracowanej przez siebie dokumentacji na każde wezwanie Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia.

 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków płatności za realizację zamówienia.

 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji niektórych ciągów oświetleniowych (zadań) ze względu na ograniczone środki przeznaczone na ten cel w budżecie gminy.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

SIWZ do pobrania + załącznik nr 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, sekretariat pokój nr 18 (I piętro) w terminie do dnia 8 marca 2019r. do godz. 1000 osobiście lub za pośrednictwem poczty w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Stepna Michałki kolonia Grądzik, Kordowo, Olszewo Borki, Zabiele Piliki, Żebry Sławki, gmina Olszewo – Borki.”

 2. Oferty złożone po terminie określonym w ust. 1 zostaną zwrócone bez otwierania.

 3. Zamawiający nie przewiduje organizacji publicznej sesji otwarcia ofert.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!