11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - wykonanie ekspertyzy technicznej wykonanych robót budowlanych przy budowie przyłącza kanalizacyjnego na działce nr 34, w miejscowości Drężewo, przy ulicy Brzozowej, gmina Olszewo – Borki.

Olszewo- Borki, dn. 7 maja 2019 r.

 

INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający Gmina Olszewo-Borki z siedzibą : 07-415 Olszewo-Borki ,ul. Wł. Broniewskiego 13

Zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na wykonanie ekspertyzy technicznej wykonania robót budowlanych przy budowie przyłącza kanalizacyjnego na działce nr 34 , w miejscowości Drężewo , przy ulicy Brzozowej, gm. Olszewo-Borki.

- w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  


Olszewo-Borki, dnia 8 kwietnia 2019 r.ZAPYTANIE OFERTOWE


Zamawiający: Gmina Olszewo-Borki, z siedzibą ,07-415 Olszewo-Borki ,ul. Wł. Broniewskiego 13, NIP 758-21-23-565 tel. 29  761 31 07 zaprasza do  złożenia oferty na:

Wykonanie ekspertyzy technicznej wykonanych robót budowlanych przy budowie przyłącza kanalizacyjnego na działce nr 34, w miejscowości Drężewo, przy ulicy Brzozowej, gmina Olszewo – Borki. Ekspertyza winna zawierać w szczególności pełną analizę zrealizowanych robót w kontekście ich zgodności ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa.
Opracowana dokumentacja obejmuje wersję papierową w trzech egzemplarzach.
Wykonawca , który złoży ofertę w prowadzonym postępowaniu wyraża  zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. ( Dz.U. z 2018r. poz. 1000)
1.    Wymagany termin realizacji zamówienia: 30.05 .2019 r.
2.    Kryterium oceny ofert – cena 100%.
3.    Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych.
4.    Dokumenty które składa Wykonawca:
       1) formularz oferty według załączonego wzoru. (Zał. Nr  1)
       2) oświadczenie o posiadanych osobach spełniających wymagania wraz z ich uprawnieniami. (Zał. Nr 2)

Do pobrania:
Załączniki

5.  Opis  sposobu obliczenia ceny:
1) Ceną oferty za przedmiot zamówienia jest kwota wyrażona w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1  do zapytania. Wykonawca podaje wartość netto, podatek od towarów i usług oraz cenę brutto za przedmiot zamówienia.
2) Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie inne prace wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia a niezbędne do osiągnięcia rezultatu umowy.
3) Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
4) Wszystkie wartości  przedstawione w ofercie, winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę określoną art. 106e ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.
5) Wynagrodzenie będzie niezmienne przez cały okres realizacji zadania i Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia.
6) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia nastąpi w ciągu 30 dni licząc od dnia prawidłowo wypełnionej i złożonej faktury / rachunku / po wcześniejszym odbiorze bez uwag przedmiotu zamówienia.
6.  Wybór oferty
Zamawiający wybierze ofertę która uzyska najwyższą sumę punktów w kryteriach o których mowa w ust. 2 i spełnia wszystkie wymagane warunki.
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie opisanej „Oferta na wykonanie ekspertyzy technicznej wykonanych robót budowlanych przy budowie przyłącza kanalizacyjnego na działce nr 34, w miejscowości Drężewo, przy ulicy Brzozowej, gmina Olszewo – Borki. Nie otwierać przed dniem 23 kwietnia 2019r. godz. 10:00 ”,
2) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie, w złotych polskich ( PL )
3) oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim,
4) oferta musi obejmować całość zamówienia,
5) formularz oferty należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
7. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Olszewo – Borki, ul. W. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo – Borki /biuro podawcze/.
● złożyć osobiście w siedzibie  Zamawiającego,
● przesłać tradycyjnie ( pocztą lub kurierem ) na  adres  Zamawiającego,
2) Zamawiający nie przewiduje organizacji publicznej sesji otwarcia ofert,
3) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
4) O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego,
8. Informacje dotyczące wyboru oferty:   
1) Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty pisemnie oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.olszewo-borki.pl
2) wybór  najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem, do którego zostaną dołączone zebrane oferty.
3) Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z  ofert bez podania przyczyny.
Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2018r poz. 1986 ze zm.) wobec zamówienia nie stosuje się Ustawy Prawo  Zamówień Publicznych, w związku z czym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
9.Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
Pan Lech Andrzej Dąbrowski tel. 29 761 31 07 wew. 122
11. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Umowa / zlecenie z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w ciągu  7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!