11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Analiza rynku - wykonanie robót geodezyjnych dla Gminy Olszewo-Borki w 2019 roku

 Olszewo – Borki, dnia 20 maja 2019r.

 

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Wykonanie robót geodezyjnych dla Gminy Olszewo-Borki w 2019 roku w następujących częściach:

Część I: Podział działki na dwie i za każdą następną działkę

Część II: Rozgraniczenie nieruchomości do 4 punktów granicznych i za każdy następny punkt graniczny

Część III: Wznowienie znaków granicznych do 4 punktów i za każdy następny punkt

 

Zamawiający Gmina Olszewo-Borki z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13 ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro:

1. dla części I: Podział działki na dwie i za każdą następną działkę

Wybrano Ofertę nr 5 złożoną przez FirmęUsługi Geodezyjne – Miłosz Załuska ul. Jarzębinowa 6 07-410 Ostrołękaza łączną kwotę: 1.600,00zł brutto (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100), w tym

1) podział działki na dwie – 1300,00 zł

2) podział działki za każdą następną – 300,00 zł

2. dla części II: Rozgraniczenie nieruchomości do 4 punktów granicznych i za każdy następny punkt graniczny

Wybrano Ofertę nr 1 złożoną przez FirmęUsługi Geodezyjne – Zbigniew Tracz Kordowo 18A 07-415 Olszewo-Borkiza łączną kwotę: 2.644,50zł brutto (słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści cztery złotych 50/100), w tym

1) rozgraniczenie nieruchomości do 4 punktów granicznych – 2460,00 zł brutto

2) rozgraniczenie za każdy następny punkt graniczny – 184,50 zł brutto

3. dla części III: Wznowienie znaków granicznych do 4 punktów i za każdy następny punkt

Wybrano Ofertę nr 7 złożoną przez Firmę Usługi Geodezyjne – Edward Damięcki ul. Kasprzaka 36 07-410 Ostrołęka za łączną kwotę: 1.000,00zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), w tym

1) wznowienie znaków granicznych do 4 punktów – 800,00 zł

2) wznowienie znaków granicznych za każdy następny punkt – 200,00 zł

W postępowaniu uczestniczyli następujący wykonawcy:

Oferta nr 1- Usługi Geodezyjne – Zbigniew Tracz Kordowo 18A 07-415 Olszewo-Borki

Oferta nr 2 – Usługi Geodezyjne – Przemysław Skowroński ul. Partyzantów 6/4 07-410 Ostrołęka

Oferta nr 3 – Usługi Geodezyjne – Dariusz Walczak ul. Ireny Sendlerowej 6 07-410 Ostrołęka

Oferta nr 4 – ABS Kancelaria Geodezyjno-Projektowa Ryszard Wesołowski ul. Bojanowskiego 8/14 06-400 Ciechanów

Oferta nr 5 – Usługi Geodezyjne – Miłosz Załuska ul. Jarzębinowa 6 07-410 Ostrołęka

Oferta nr 6 – Usługi Geodezyjne – Lech Gumkowski ul. Kozłowskiego „Lasa” 1/7 07-410 Ostrołęka

Oferta nr 7 – Usługi Geodezyjne - Edward Damięcki ul. Kasprzaka 36 07-410 Ostrołęka

 

Na każdą z części przedmiotu zamówienia zostanie zawarta odrębne zlecenie.


Olszewo-Borki, dnia 24 kwietnia 2019r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

1. W dniu 24 kwietnia 2019r. do godziny 12.00 do Urzędu Gminy w Olszewie – Borkach  składane były oferty w ramach zapytania ofertowego na:

Wykonanie robót geodezyjnych dla Gminy Olszewo-Borki w 2019 roku

2.  Wpłynęły 7 (siedem) ofert.

3.  Informacja o otwartych ofertach:

     1/ liczba otwartych ofert: 7 (siedem)

     2/ dane z otwartych ofert

Informacja do pobrania

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Dotyczy: wykonanie robót geodezyjnych dla Gminy Olszewo-Borki w 2019 roku

Gmina Olszewo – Borki zaprasza w terminie do dnia 24 kwietnia 2019r. do godziny 12:00, do przedstawienia oferty cenowej na wykonanie robót geodezyjnych dla Gminy Olszewo-Borki w 2019 roku
w tym:

1) Podział działki na dwie i za każdą następną,

2) Rozgraniczenie do 4 punktów i za każdy następny,

3) Wznowienie znaków granicznych do 4 punktów i za każdy następny.

Termin obowiązywania oferty do dnia 31 grudnia 2019r.

Ogłoszenie do pobrania

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!