11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - wykonanie ekspertyzy technicznej wykonanych robót budowlanych przy budowie przyłącza kanalizacyjnego na działce nr 34, w miejscowości Drężewo, przy ulicy Brzozowej, gmina Olszewo – Borki

Olszewo- Borki, dn. 27 maja 2019 r.

 

 INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający: Gmina Olszewo-Borki z siedzibą  07-415 Olszewo-Borki ,ul. Wł. Broniewskiego 13

Zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego opublikowanego dnia 14.05.2019 r.na stronie www.olszewo-borki.pl/ inne -zamówienia/  o udzielanie zamówienia publicznego na wykonanie ekspertyzy technicznej wykonania robót budowlanych przy budowie przyłącza kanalizacyjnego na działce nr 34 , w miejscowości Drężewo przy ulicy Brzozowej, gm. Olszewo-Borki.

- w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

                                                                                                                


Olszewo-Borki, dnia 14 maja 2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Gmina Olszewo-Borki, z siedzibą ,07-415 Olszewo-Borki ,ul. Wł. Broniewskiego 13,

NIP 758-21-23-565 tel. 29  761 31 07 zaprasza do  złożenia oferty na:

 

Wykonanie ekspertyzy technicznej wykonanych robót budowlanych przy budowie przyłącza kanalizacyjnego na działce nr 34, w miejscowości Drężewo, przy ulicy Brzozowej, gmina Olszewo – Borki. Ekspertyza winna zawierać w szczególności pełną analizę zrealizowanych robót w kontekście ich zgodności ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa.

Opracowana dokumentacja obejmuje wersję papierową w trzech egzemplarzach.

Wykonawca , który złoży ofertę w prowadzonym postępowaniu wyraża  zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. ( Dz.U. z 2018r. poz. 1000)

  1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 24.06 .2019 r.
  2. Kryterium oceny ofert – cena 100%.
  3. Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych.
    1. Dokumenty które składa Wykonawca:

        1) formularz oferty według załączonego wzoru. ( Zał. Nr  1 )

       2) oświadczenie o posiadanych osobach spełniających wymagania wraz z ich uprawnieniami. ( Zał. Nr 2 )

Zalączniki do pobrania

  1. Opis  sposobu obliczenia ceny:

1) Ceną oferty za przedmiot zamówienia jest kwota wyrażona w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1  do zapytania. Wykonawca podaje wartość netto, podatek od towarów i usług oraz cenę brutto za przedmiot zamówienia.

2) Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie inne prace wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia a niezbędne do osiągnięcia rezultatu umowy.

3) Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

4) Wszystkie wartości  przedstawione w ofercie, winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę określoną art. 106e ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.

5) Wynagrodzenie będzie niezmienne przez cały okres realizacji zadania i Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia.

6) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia nastąpi w ciągu 30 dni licząc od dnia prawidłowo wypełnionej i złożonej faktury / rachunku / po wcześniejszym odbiorze bez uwag przedmiotu zamówienia.

  1. Wybór oferty

Zamawiający wybierze ofertę która uzyska najwyższą sumę punktów w kryteriach o których mowa w ust. 2 i spełnia wszystkie wymagane warunki.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie opisanej „Oferta na wykonanie ekspertyzy technicznej wykonanych robót budowlanych przy budowie przyłącza kanalizacyjnego na działce nr 34, w miejscowości Drężewo, przy ulicy Brzozowej, gmina Olszewo – Borki. Nie otwierać przed dniem 24 maja 2019r. godz. 10:00 ”,

2) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie, w złotych polskich ( PL )

3) oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim,

4) oferta musi obejmować całość zamówienia,

5) formularz oferty należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

1) ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 maja 2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Olszewo – Borki, ul. W. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo – Borki /biuro podawcze/.

● złożyć osobiście w siedzibie  Zamawiającego,

● przesłać tradycyjnie ( pocztą lub kurierem ) na  adres  Zamawiającego,

2) Zamawiający nie przewiduje organizacji publicznej sesji otwarcia ofert,

3) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

4) O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego,

8. Informacje dotyczące wyboru oferty:  

1) Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty pisemnie oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.olszewo-borki.pl

2) wybór  najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem, do którego zostaną dołączone zebrane oferty.

3) Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z  ofert bez podania przyczyny.

Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2018r poz. 1986 ze zm.) wobec zamówienia nie stosuje się Ustawy Prawo  Zamówień Publicznych, w związku z czym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

9.Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

Pan Lech Andrzej Dąbrowski tel. 29 761 31 07 wew. 122

11. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Umowa / zlecenie z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w ciągu  7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!