11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Analiza rynku - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olszewo-Borki w 2019 roku

Olszewo-Borki, dn. 24 czerwca 2019r.

RSOŚ.271.2.2019

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający Gmina Olszewo-Borki z siedzibą: 07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13 ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olszewo-Borki w 2019 roku”.

Ogłoszenie do pobrania


Olszewo-Borki, dn. 21.06.2019r.

RSOŚ.271.2.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

  1. Do dnia 21 czerwca 2019 roku do godz. 15:30 do Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach składane były oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olszewo-Borki w 2019 roku”.
  2. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia kwotę 42.000,00 zł brutto.
  3. W ww. wyznaczonym terminie składania ofert uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

Informacja do pobrania


Olszewo-Borki, dn. 13 czerwca 2019r.

RSOŚ.271.2.2019


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olszewo-Borki w 2019 roku”.

I. Tryb udzielenia zamówienia:
1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą Pzp” i ma na celu dokonanie wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności.
2. Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2477).
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe faliste stosowane w budownictwie) z nieruchomości położonych na terenie gminy Olszewo-Borki. Zakres usługi obejmuje: pakowanie (na terenie nieruchomości), załadunek, transport (z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwienia) i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olszewo-Borki w szacowanej ilości 105,00 Mg.

SIWZ

Załączniki do pobrania

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!