11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - Wykonanie i montaż altany drewnianej w msc. Wyszel

Olszewo-Borki, dn. 9 lipca 2019r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zamawiający Gmina Olszewo-Borki z siedzibą: 07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13 ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: „Wykonanie i montaż altany drewnianej w msc. Wyszel".


Olszewo-Borki, dn. 8 lipca 2019 r.

INFORMACJA

O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Wykonanie i montaż altany drewnianej w msc. Wyszel"

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę Zakład Usługowy TERMAX Jerzy Krzyżewski ul. Piasutno 102A, 12-140 Świętajno na kwotę 8.900,00 zł brutto. Oferta ww. firmy spełnia wszystkie wymagania zamawiającego i zawiera najkorzystniejszą cenę.


Olszewo-Borki, 24 czerwca 2019 r.

Zaproszenie do składania ofert

 

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie i montaż altany drewnianej  w msc. Wyszel" 

Tryb udzielenia zamówienia

  1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) dalej ,,ustawa Pzp”, postępowanie ma na celu dokonanie wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności.
  2. Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2477).

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż altany drewnianej w msc. Wyszel– 1 szt. Altana o wym. 300cm x 300cm, wysokość wewnątrz ok. 220cm, na planie czworokąta, ściany na wys. 120cm z pełnym odeskowaniem, powyżej wypełnienie ażurowymi kratkami zamontowanymi na stałe, otwór wejściowy o szerokości ok. 120cm, drzwi dwuskrzydłowe po 60cm każde zamykane na klucz,podłoga drewniana ustawiona na bloczkach betonowych, podłoga z deski o grubości 28mm, na legarach 15cm x 15cm; dach tzw. kopertowy kryty płytą OSB i gontem (kolorystyka do uzgodnienia), nachylenie dachu ok. 22 stopnie, orynnowanie rynnami z PVC.  Elewacja z deski o grubości 23 mm. W ramach zamówienia należy wykonać także stół z 4 ławami.

Całość powinna być pokryta impregnatem ogniotrwałym. Wszystkie elementy drewniane altany muszą być zabezpieczone antywilgociowo i antygrzybicznie oraz pomalowane preparatem dekoracyjno-impregnującym (kolor do uzgodnienia z zamawiającym).

Zadanie realizowane jest w ramach środków funduszu sołeckiego na 2019 rok, wobec powyższego Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków płatności za realizację zamówienia lub terminu realizacji zamówienia.

Oferowany przedmiot zamówienia należy przedstawić w formie graficznej (np. fotografie, szkice, rysunki itp.), wizualizacji, wyciągu z folderu lub w formie kart katalogowych w celu potwierdzenia, że spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, zgodnie z polskimi normami oraz warunkami bezpieczeństwa. Ponadto musi być zabezpieczony przed wpływami atmosferycznymi na okres nie krótszy niż udzielona gwarancja, posiadać wysoką jakość, estetykę, zapewniać bezpieczeństwo i skuteczność dla korzystających z nich osób.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

  1. Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, pok. 18 (sekretariat na I piętrze) w terminie do dnia 2 lipca 2019r. do godz. 12:00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
  2. Oferty złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą brane pod uwagę w dalszej ocenie.
  3. Zamawiający nie przewiduje organizacji publicznej sesji otwarcia ofert.
  4. Z czynności otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół, informacja w tym zakresie zostanie zamieszczona na stronie www.olszewo-borki.pl w miejscu publikacji ogłoszenia, zakładka „Zamówienia”.
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!