11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego

Olszewo-Borki, dn. 9 lipca 2019 r.


Znak sprawy: PR.271.6.2019

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zamawiający Gmina Olszewo-Borki z siedzibą: 07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13 ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych".


Olszewo-Borki, dn. 9 lipca 2019 r.

INFORMACJA

O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego".

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę ROBCOM Robert Gawkowski, ul. Kolejowa 91, 07-417 Ostrołęka, na kwotę 13 440,00 zł brutto.
Oferta ww. firmy spełnia wszystkie wymagania zamawiającego i zawiera najkorzystniejszą cenę.


Znak sprawy: PR.271.6.2019

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Termin realizacji:

Zamówienie powinno być zrealizowane od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2019 r.

Załączniki do pobrania

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!