11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - Na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

Olszewo-Borki, dn. 30 lipca 2019 r.

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego


Olszewo-Borki, dn. 15 lipca 2019 r.


Znak sprawy: PR.271.7.2019


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zamawiający Gmina Olszewo-Borki z siedzibą: 07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13 ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego".
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych".


Olszewo-Borki, dn.15 lipca 2019 r.

PR.271.7.2019

INFORMACJA

O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego".

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę AWM Technology Aneta Starzyk; ul. Sadowa 5,32-340 Wolbrom, na kwotę 24 780,00 zł brutto.

Oferta ww. firmy spełnia wszystkie wymagania zamawiającego i uzyskała największą liczbę punktów.


Analiza rynku – Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR.271.7.2019

Na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 komputerów przenośnych oraz szafy do ich przechowywania w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020".

Termin realizacji:

Zamówienie powinno być zrealizowane w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

SIWZ

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!