11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki od 9.12.2019r.do 31.03.2020r.

Olszewo-Borki, dn.29 listopad 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Olszewo - Borki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zadanie pn.: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki od 9.12.2019r.do 31.03.2020r.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie gminnych dróg i miejsc użyteczności publicznej w granicach administracyjnych Gminy Olszewo-Borki od 9.12.2019r do 31.03.2020 roku z możliwością przedłużenia , polegające na:
1.1 utrzymywaniu w przejezdności wyznaczonych dróg poprzez odśnieżanie pługami, posypanie materiałami uszorstniającymi,
1.2 zmniejszaniu śliskości poprzez usunięcie z nawierzchni warstwy gołoledzi lub cienkiej warstwy zlodowaciałego śniegu lub ubitego śniegu poprzez posypanie materiałami uszorstniającymi (piaskiem) i środkami chemicznymi zgodnie z Rozporządzeniem (Dz. U. z 2005 nr 230 poz. 1960) Likwidowanie grubych warstw lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu: warstwy takie powinny być usuwane z nawierzchni mechanicznie lub mechanicznie i chemicznie tzn. po usunięciu mechanicznym warstw lodu lub śniegu można zastosować środki chemiczne do likwidacji cienkich pozostałości lodu i śniegu. Warstwy lodu i zlodowaciałego śniegu powinny być posypane piaskiem/kruszywem.
1.3 Odśnieżaniu:
• chodników w msc. Nowa Wieś (ul. Szkolna od ul. Reymonta do szkoły podstawowej) i w msc. Olszewo- Borki (ul. Kolejowa od ul. Warszawskiej do ul. Średniej, ul. Średnia od ul. Kolejowej do zabudowań, ul. Wyspiańskiego i ul. 3 Maja od ul. Broniewskiego do kościoła),
• odśnieżaniu parkingów i miejsc postojowych (przy szkołach, przedszkolach, ośrodkach zdrowia, kościołach, Urzędzie Gminy),
• zatok autobusowych i ścieżek rowerowych
1.4 wywożeniu śniegu.
2. Teren gminy podzielono na 3 sektory (obszary) w zakresie usług:
3. Przewidywany zakres usług za powyższy okres obejmuje ogółem:
• odśnieżanie dróg pługiem i posypywanie materiałami uszorstniającymi wskazanych miejsc przez Zamawiającego- około 600 godzin,
• odśnieżanie chodników - około 50 godzin,
• odśnieżanie parkingów i miejsc postojowych -około 80 godzin,
• wywożenie śniegu- około 600 m3
4. Zakres usług realizowany będzie w obrębie 40 miejscowości (38 sołectw) na długości około 250 km dróg
gminnych w podziale na sektory:
Sektor I: na północy granicą jest droga wojewódzka nr 544 Ostrołęka - Żebry-Chudek. Sektor ten obejmuje następujące miejscowości: Dobrołęka, Drężewo, Grabowo, Grądzik, Kordowo, Kruki, Nakły, Nożewo, Olszewo-Borki, Stepna Michałki, Stepna Stara, Żebry Ostrowy I, Żebry Ostrowy II, Żebry Perosy, Żebry-Sławki, Żebry-Stara Wieś, Żebry-Żabin, Żerań Duży, Żerań Mały.
Sektor II: msc: Antonie, Białobrzeg Bliższy, Białobrzeg Dalszy, Drężewo, Kruki, Łazv, Przystań, Siarki, Zabrodzie, Żebry-Chudek.
Sektor III:: msc: Chojniki, Działyń, Grabnik, Grabówek, Mostowo, Mostówek, Nowa Wieś, Przystań, Rataje, Rżaniec, Wyszel, Zabiele Piliki, Zabiele Wielkie, Żebry-Wierzchlas.
5. Wykonawca jest zobowiązany do:
- zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania prac.
- zapewnienia osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia (kierowcy) posiadających znajomość układu komunikacyjnego na terenie gminy Olszewo-Borki.
- zapewnienia minimum:
• sektor I dwóch pługów do odśnieżania i jednej piaskarko - solarki
• sektor II dwóch pługów do odśnieżania i jednej piaskarko - solarki
• sektor III trzech pługów do odśnieżania i jednej piaskarko - solarki

6.Za jakość stosowanych materiałów oraz wykonywanych prac i ich zgodność z wymaganiami odpowiada Wykonawca. Do odśnieżania oraz usuwania śliskości zimowej mogą być używane wyłączenie pojazdy i maszyny drogowe zarejestrowane oraz posiadające dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zadeklarowanego sprzętu przed podpisaniem umowy.

7.Rozpoczęcie prac przez Wykonawcę nastąpi na podstawie zgłoszenia dokonanego przez uprawnionego pracownika Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach w formie telefonicznej, faxem lub e-maiłem (osoby upoważnione do zgłoszeń zostaną wskazane na etapie zawarcia umowy).
Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do prac w ciągu 3 godzin od chwili zgłoszenia.

II. Wymagany termin realizacji zamówienia:

od 9.12.2019r do 31.03.2020 roku z możliwością przedłużenia.

Do pobrania:
SIWZ
Załącznik

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!