11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Analiza rynku - Wymiana okien i drzwi w remizo-świetlicy w msc. Zabiele Wielkie

 

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, iż w wyniku prowadzonego rozeznania rynku o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro pn. „Wymiana okien i drzwi w remizo-świetlicy w msc. Zabiele Wielkie” realizowanego w ramach funduszu sołeckiego na 2015 r. najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Konsorcjum Firm: PROFIL Mateusz Prus i MPS TERMO-BUD Zakład Usługowo Handlowy Sylwester Prus z siedzibą w Ostrołęce za cenę brutto 19.643,10 zł łącznie dla całego zamówienia.

Zamawiający zrealizuje zamówienie w następującym zakresie:

Lp.

Wyszczególnienie

Ilość

Kwota netto

Podatek VAT 23%

Kwota brutto

1

drzwi zewnętrzne aluminiowe w kolorze białym jednoskrzydłowe o szer. 100cm wraz z dostawką boczną ruchomą

1 szt.

2.665,00

612,95

3.277,95

2

okno PVC pięciokomorowe dwu-szybowe zespolone, trójdzielne w kolorze białym o wymiarach w świetle muru szer.205cm x wys. 145cm

4 szt.

5.720,00

1.315,60

7.035,60

 

Razem

 

8.385,00

1.928,55

10.313,55

 

W toku prowadzonego postępowania ofertę złożyli następujący wykonawcy:

nr oferty

nazwa Wykonawcy

Siedziba Wykonawcy

Cena brutto

1

FHU PATRAS Patryk Mech

Łochów

20.898,76 zł

 

Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki.

                                                                                                             


Olszewo-Borki, 24 sierpnia 2015 r.

RO.2600.FS.4.2015

 

WYJAŚNIENIE

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia pn: Wymiana okien i drzwi w remizo-świetlicy w msc. Zabiele Wielkie

W  odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy wyjaśniam, iż zgodnie z częścią Opis przedmiotu zamówienia  ust. 2 „Zamawiającyzastrzega sobie możliwość negocjacji warunków płatności za realizację zamówienia np. płatność podzielona na dwa lata” – co oznacza, że w przypadku wartości najkorzystniejszej oferty przewyższającej wartość posiadanych środków Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z Wykonawcą warunków płatności lub zakresu przedmiotu zamówienia.

Oferty należy składać zgodnie z  opisem w części „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” w tym również drogą elektroniczną zgodnie z ust. 1 pkt 3.

Wszystkie wyjaśnienia zamieszczane są na stronie internetowej Zamawiającego.


Wymiana okien i drzwi w remizo-świetlicy w msc. Zabiele Wielkie  

Zamówienie realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), niniejsze postępowanie ma na celu spełnienie zasady konkurencyjności.

Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692).

Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien i drzwi w remizo-świetlicy w msc. Zabiele Wielkie (budynek położony na działce oznaczonej nr ew. 273 pod adresem Zabiele Wielkie 27) w następującej ilości:

1)  drzwi zewnętrzne aluminiowe w kolorze białym jednoskrzydłowe o szer. 100cm wraz z dostawką boczną ruchomą o wymiarach łącznych w świetle muru szer. 120cm x wys. 215cm – ilość 2 szt.

2) okno PVC pięciokomorowe dwu-szybowe zespolone, trójdzielne w kolorze białym o wymiarach w świetle muru szerokość 205cm x wysokość 145, wraz z parapetami zewnętrznymi metalowymi i wewnętrznymi z konglomeratu – ilość 4 szt. otwór okienny powinien znajdować się na wysokości 100cm od poziomu podłogi (obecnie jest na wysokości 75cm), obecnie światło muru to wys. 225cm x szer. 256cm; przy montażu parapetów należy uwzględnić docieplenie styropianem 10cm, kolorystyka parapetów do uzgodnienia z Zamawiającym

3) okno PVC pięciokomorowe dwu-szybowe zespolone, pojedyncze w kolorze białym o wymiarach w świetle muru szerokość 68cm x wysokość 145 wraz z parapetami zewnętrznymi metalowymi i wewnętrznymi z konglomeratu – ilość 9 szt.; obecnie światło muru to wys. 75cm x szer. 72cm; przy montażu parapetów należy uwzględnić docieplenie styropianem 10cm, kolorystyka parapetów do uzgodnienia z Zamawiającym

W ramach wymiany okien i drzwi będących przedmiotem zamówienia, Wykonawca powinien wykonać wszystkie niezbędne prace z tym związane np. obsadzenie okien i drzwi, podmurówki itp.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie.

  1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków płatności za realizację zamówienia np. płatność podzielona na dwa lata.
  2. Szczegółowy zakres zamówienia:

1) Oferowany przedmiot zamówienia należy przedstawić w formie graficznej (np. fotografie, szkice, rysunki itp.), wizualizacji, wyciągu z folderu lub w formie kart katalogowych w celu potwierdzenia, że spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

2) Wszystkie elementy muszą posiadać certyfikaty zgodności z PN.

3) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, zgodnie z polskimi normami oraz warunkami bezpieczeństwa. Ponadto musi być zabezpieczony przed wpływami atmosferycznymi na okres nie krótszy niż udzielona gwarancja, posiadać wysoką jakość, estetykę, zapewniać bezpieczeństwo i skuteczność dla korzystających z nich osób.

Nomenklatura wg CPV: 45421100-5 instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, pok. 2A (biuro podawcze) w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. do godz. 1000 w następujących formach:

1)    osobiście lub za pośrednictwem poczty,

2)    faksem na nr 029 761 32 23,

3)    mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skan do pliku PDF.

  1. Oferty złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą brane pod uwagę w dalszej ocenie.
  2. Zamawiający nie przewiduje organizacji publicznej sesji otwarcia ofert.

Do pobrania:

Pełna specyfikacja z załącznikami

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!