11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

II przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż KOSTKA BRUKOWA WRAZ Z KRAWĘŻNIKAMI I OBRZEŻAMI Z ROZBIÓRKI

 

Olszewo-Borki, 01.04.2016 r.

 

RIGKiD.2613.2.2016   

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Nazwa i adres Sprzedającego:

Gmina Olszewo-Borki, 07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13 tel. 29 761 31 07 fax. 29 643 20 74

ogłasza unieważnienie II przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego na sprzedaż kostki brukowej wraz z krawężnikami i obrzeżami z rozbiórki – rezygnacja oferenta biorącego udział w przetargu.


RIGKiD.2613.2.2016        

Olszewo-Borki, 15.03.2016 r.

  

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. II przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego nr RIGKiD.2613.2.2016 na sprzedaż kostki brukowej wraz z krawężnikami i obrzeżami z rozbiórki

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Olszewo-Borki, 07-415 Olszewo-Borki, ul. Broniewskiego 13

tel. 029 761 31 07, fax. 029 643 20 74

ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty w II postępowaniu, które odbyło się w dniu 15 marca 2016 roku na sprzedaż kostki brukowej wraz z krawężnikami i obrzeżami z rozbiórki.

Wybrano ofertę złożoną przez oferenta:

Oferta nr 1 – ELEKTROINSTALATOR inż. Czerepski Marek, ul. Broniewskiego 13 07-415 Olszewo-Borki

Oferent przedłożył ofertę zakupu kostki brukowej wraz z krawężnikami i obrzeżami z rozbiórki za kwotę brutto 14.653,00 zł słownie: czternaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złotych 00/100, za którą Zamawiający zgodził się sprzedać przedmiot postępowania.

Umowa kupna-sprzedaży zostanie podpisana po zaksięgowaniu wpłaty od Kupującego. Wydanie przedmiotu postępowania nastąpi w terminie uzgodnionym z Kupującym.

Dziękuję za udział w postępowaniu.


Olszewo-Borki, dn. 07.03.2016 r.

RIGKiD.2613.2.2016

 

OGŁOSZENIE
O
  II PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ KOSTKI BRUKOWEJ WRAZ Z KRAWĘŻNIKAMI I OBRZEŻAMI Z ROZBIÓRKI

 

Wójt Gminy Olszewo-Borki ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż:

KOSTKA BRUKOWA WRAZ Z KRAWĘŻNIKAMI I OBRZEŻAMI Z ROZBIÓRKI

  1. Kostka brukowa grubości 6 cm – różne wzory i kolory 599 m²
  2. Kostka brukowa grubości 8 cm – różne kolory 393 m²
  3. Krawężniki i obrzeża szare o wymiarach 8x30x100 szare - 620 mb
  4. Krawężniki i obrzeża szare o wymiarach 15x30x100 szare – 490 mb

1. Minimalna łączna kwota brutto sprzedaży kostki brukowej wraz z krawężnikami i obrzeżami z rozbiórki wynosi:

12.697,00 zł brutto, słownie: dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem 00/100 złotych brutto.

2. Gmina Olszewo-Borki nie zakłada składania ofert częściowych.

3. Pisemna oferta powinna zawierać:

a) dane oferenta:

- osoby fizyczne (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, telefon),

- pozostałe osoby lub jednostki (nazwa, dokładny adres, telefon, wypis z właściwego rejestru, osoba do reprezentacji podmiotu lub pełnomocnictwo do podpisania oferty udzielone przez osoby upoważnione),

b) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,

d) datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej.

Załącznik do pobrania


4. Kostkę brukową wraz z krawężnikami i obrzeżami można oglądać na placu gminnym  za budynkiem biblioteki przy ul. Broniewskiego 19 w Olszewie-Borkach w terminie uzgodnionym uprzednio telefonicznie. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Iwona Grotek tel. 29 761 31 07 wew. 119 w godz. 8:00 – 16:00 w każdy dzień roboczy.

5. Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego - Urząd Gminy w Olszewie-Borkach ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, pok. nr 2A (biuro podawcze) - wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia do dnia 15 marca 2016 r. do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie, na której winno być napisane:

"OFERTA NA SPRZEDAŻ KOSTKI BRUKOWEJ WRAZ Z KRAWĘŻNIKAMI I OBRZEŻAMI Z ROZBIÓRKI”      

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 marca 2016 r. o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Gminy - sala konferencyjna (parter pok. 1C).

7. Oferta zostanie odrzucona jeśli będzie niekompletna bądź nieczytelna, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

8. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

9. Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena - 100 %.

10. Osoba wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do podpisania umowy w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach w terminie określonym przez sprzedającego.

11. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu.

12. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi wyłącznie po zawarciu umowy kupna - sprzedaży i zapłaceniu kwoty nabycia.

13. Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie opublikowane na stronie BIP Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach. Oferenci biorący udział w przetargu o jego wyniku zostaną powiadomieni pisemnie.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu, a także zmianę jego warunków bez podania przyczyny.

 

 

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!