11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Analiza rynku - Przebudowę dróg gminnych, w gminie Olszewo–Bork

Olszewo-Borki, dnia 12.05.2016r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informuję, iż w wyniku analizy ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Przebudowę dróg gminnych w gminie Olszewo – Borki” w częściach:

Część 1. „Przebudowa dróg gminnych w msc. Olszewo – Borki ”

Część 2. „Przebudowa ulicy Kościelnej w msc. Nowa Wieś”

Część 3. „Przebudowa drogi gminnej w msc. Zabiele Piliki – Zabiele Wielskie ”

Część 4. „Przebudowa ul. Sikorskiego w msc. Zabrodzie, Kruki, Antonie, Łazy, Białobrzeg Bliższy”

Wybrana została oferta firmy:

Część 2. „Przebudowa ulicy Kościelnej w msc. Nowa Wieś”

Firma „TRAFFIC” Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

07-410 Ostrołęka

ul. Gen. Roweckiego „Grota” 9/1

za kwotę: 14.145,00 zł brutto (słowne: czternaście tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 00/100)

 

Część 3. „Przebudowa drogi gminnej w msc. Zabiele Piliki – Zabiele Wielskie ”

Firma Biuro Inżyniersko – Projektowe „R Cad Projekt” R. Ciecierska

07 – 411 Rzekuń, Ławy 76D

za kwotę: 29.520,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100)

 

Część 4. „Przebudowa ul. Sikorskiego w msc. Zabrodzie, Kruki, Antonie, Łazy, Białobrzeg Bliższy”

Firma DiM – PROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze Dróg i Mostów Leszek Chmielewski

07 – 410 Ostrołęka

ul. Wybickiego 20

za kwotę: 36.900,00 zł brutto (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

 

Część 1. „Przebudowa dróg gminnych w msc. Olszewo – Borki ”

Odstąpiono od wyboru oferty – zostanie ogłoszone odrębne postępowanie.

 


Olszewo – Borki,  26 kwietnia 2016r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

I. Gmina Olszewo–Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej na OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO–KOSZTORYSOWEJ na: ,,Przebudowę dróg gminnych, w gminie Olszewo–Borki", dalej zwanej dokumentacją w częściach:

Część 1. Przebudowa dróg gminnych w msc. Olszewo – Borki.

1) Dokumentacja przebudowy dróg gminnych w msc. Olszewo – Borki obejmuje ulice: Wyspiańskiego, Konopnickiej, Norwida, Szymanowskiego, Kossaka, Malczewskiego, Witkiewicza, Armii Krajowej, Pogodna, Miła, Kolejowa, Rzemieślnicza, Chopina, Dunikowskiego, Chełmońskiego, Mickiewicza, Perłowa, Słowackiego, Sienkiewicza, Reja, Kochanowskiego, łączna długość 8 140 mb. W ramach dokumentacji należy zaprojektować brakujące odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, połączenie sieci wodociągowej w pierścienie, wyprowadzenia przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granicy każdej działki,

2) Termin wykonania 20 sierpnia 2016r.

Część 2. Przebudowa ul. Kościelnej w msc. Nowa Wieś.

1) Dokumentacja przebudowy dróg gminnych w msc. Nowa Wieś, obejmuje ul Kościelną o długości 1 000 mb i teren pod budowę parkingów przy kościele i cmentarzu parafialnym przy ul. Kościelnej. W ramach dokumentacji należy zaprojektować brakujące odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, połączenie sieci wodociągowej w pierścienie, wyprowadzenia przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granicy każdej działki,

2) Termin wykonania 20 listopada 2016r.

Część 3. Przebudowa drogi gminnej w msc. Zabiele Piliki - Zabiele Wielkie.

1) Dokumentacja przebudowy dróg gminnych w msc. Zabiele Piliki - Zabiele-Wielkie od drogi wojewódzkiej DW 626 do drogi wojewódzkiej DW 544, łączna długość 3 760 mb

Dokumentację należy przygotować pod wydanie decyzji realizacji inwestycji drogowych (ZRID) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. (z późn. zm.)  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

2) Termin wykonania 20 listopada 2016r.

Część 4. Przebudowa ul. Sikorskiego w msc. Zabrodzie, Kruki, Antonie, Łazy, Białobrzeg Bliższy.

1) Dokumentacja przebudowy drogi gminnej - ul. Sikorskiego obejmuje ciąg drogowy od mostu na rzece Piasecznica w msc. Zabrodzie /Kruki do mostu na rzece Omulew w msc. Białobrzeg Bliższy, łączna długość 4 430 mb. W ramach dokumentacji należy zaprojektować brakujące odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, połączenie sieci wodociągowej w pierścienie, wyprowadzenia przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granicy każdej działki,

2) Termin wykonania do 20 lipca 2016r.

Uwaga! Przedstawione długości dróg są szacunkowe i mogą ulec zmianie do 10%.

 1. Dokumentacja winna obejmować:
 • przebudowę lub budowę nawierzchni w/w dróg gminnych i parkingów,
 • budowę ciągów pieszo-rowerowych lub pieszych wzdłuż przebudowywanych ulic,
 • budowę zjazdów na drogi gminne i wewnętrzne,
 • budowę zjazdów na działki prywatne (bramy i furtki);
 • budowę kanalizacji deszczowej i/lub odwodnienia powierzchniowego,
 • budowę zatok autobusowych i infrastruktury towarzyszącej (perony, przejścia dla pieszych itp),
 • oznakowanie pionowe i poziome z uzgodnioną stałą organizacją ruchu,
 • uzgodnienia z Zamawiającym zaproponowanych rozwiązań drogowych.

III.  W ramach wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji Wykonawca winien przedstawić odrębnie dla każdej z części:

1/ kartę informacyjną przedsięwzięcia opracowaną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353), w 3 egz., w tym 1 egz. w formie elektronicznej (pdf),

2/ dokumentację geotechniczną rozpoznania podłoża gruntowego pod planowane inwestycje, opracowaną zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych   (Dz.U. z 2012r. poz. 463), w 6 egz., w tym 1 egz. w formie elektronicznej (pdf),

3/ dokumentację projektową opracowaną zgodnie z art. 34, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 209) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462 ze zmianami) wraz z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA– zgodnie z art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 209), każdy w  6 egz., w tym 1 egz. w formie elektronicznej (pdf) na płycie CD,

4/ specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129), każda w 3 egz., w tym 1 egz. w formie elektronicznej (pdf) na płycie CD,

5/ przedmiar robót i kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130, poz. 1389 ze zm.), każdy w 3 egz., w tym 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf) na płycie CD,

6/ niezbędne uzgodnienia - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dokumenty do pobrania

 

IV.      Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  1. Formularz oferty – załącznik nr 1
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
  3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia – załącznik nr 3
  4. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień – załącznik nr 4.
 1. V.        Opis  sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
  1.  Cena przedstawiona w załączniku nr 1 powinna zawierać:

1/ Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

2/ Obowiązujący podatek VAT od towarów i usług  (jeżeli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT),

3/ Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę  jest obowiązująca przez okres ważności umowy  i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

1/ cena ryczałtowa podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie,

2/ oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim,

3/ oferta może obejmować całość zamówienia lub każdą jego część,

4/ formularz oferty należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

 

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9.05.2016r. do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Olszewo – Borki, ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo – Borki (Biuro Podawcze);

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Kontakt z Zamawiającym:

tel. 029/761 31 07, fax 29/643 20 74, 

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z zm.)  wobec zamówienia nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!