11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - wykonanie i montaż altany drewnianej w msc. Łazy

Olszewo-Borki, 1 sierpnia 2016 r.

RO.2600.7.2016

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informuję, iż w wyniku prowadzonego rozeznania rynku o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro pn. Wykonanie i montaż altany drewnianej w msc. Łazyrealizowanego w ramach funduszu sołeckiego na 2016 r. najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Zakład Usługowy TERMAX Jerzy Krzyżewski z siedzibą 12-140 Świętajno Piasutno 102A za cenę brutto 13.352,88 zł łącznie dla całego zamówienia, otrzymując 100,00 punktów w ocenie punktowej.

W toku prowadzonego postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Ocena punktowa  oferty

1

SPEC DREW Aneta Kotowska

Łagiewniki 50
21-003 Ciecierzyn

60,31

3

STOL-MAR Mariusz Kamiński

ul. K.Szymanowskiego 1
07-415 Olszewo-Borki

58,68

Planowany termin zawarcia umowy - 8 sierpnia 2016r.

Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki.


Zamawiający

1. Gmina Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki

tel. (0-29) 761-31-07, fax (0-29) 643 20 74  www.olszewo-borki.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGON: 550668284, NIP: 758-21-23-565

2. W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Urząd Gminy w Olszewie-Borkach z siedzibą j.w.

Tryb udzielenia zamówienia

  1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze. zm.) dalej ,,ustawa Pzp”, postępowanie ma na celu dokonanie wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności.

  2. Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254).  

  3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż altany drewnianej w msc. Łazy na działce o numerze ewidencyjny 306  (na fotografiach przedstawiono przykładowe wizualizacje obiektów)

SIWZ

Załaczniki

Opis przedmiotu zamówienia  

Altana o wym. 400 cm x 400 cm, wysokość wewnątrz ok. 220 cm, na planie czworokąta, ściany na wys. 120 cm z pełnym odeskowaniem, powyżej wypełnienie ażurowymi kratkami wyjmowanymi, drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 200cm (po 100cm na skrzydło); podłoga drewniana, dach tzw. kopertowy kryty płytą OSB i gontem (kolorystyka do uzgodnienia); grubość balika min. 58mm, nachylenie dachu ok. 22 stopnie, orynnowanie rynnami z PVC. Elewacja z deski o grubości 23 mm, podłoga z deski o grubości 28 mm, na legarach 10 x 10 cm.

Całość pokryta impregnatem ogniotrwałym. Wszystkie elementy drewniane altany muszą być zabezpieczone antywilgociowo i antygrzybicznie oraz pomalowane preparatem dekoracyjno-impregnującym (kolor do uzgodnienia z zamawiającym). Nomenklatura wg CPV: 45211320-8 – roboty budowlane w zakresie altan.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, pok. 2A (biuro podawcze) w terminie do dnia 18 lipca 2016 r. do godz. 1000 w następujących formach:

1) osobiście lub za pośrednictwem poczty,

2) na mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skan do pliku PDF.

Oferty złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą brane pod uwagę w dalszej ocenie. Zamawiający nie przewiduje organizacji publicznej sesji otwarcia ofert.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!