11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku -Opracowanie dokumentacji do projektu Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki

Olszewo-Borki, 1 sierpnia 2016 r.

RO.2600.8.2016

 

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informuję, iż w wyniku prowadzonego rozeznania rynku o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro pn. Opracowanie dokumentacji do projektu „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki” najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

GLOBENERGIA sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie ul. Cechowa 51 za cenę brutto 69.839,40 zł łącznie dla całego zamówienia, otrzymując 100,00 punktów w ocenie punktowej.

W toku prowadzonego postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Ocena punktowa oferty

1

EkoEnergia Polska sp. z o.o.

25-663 Kielce
ul. Olszewskiego 6

47,31

2

TOMAS Consulting S.A.

15-665 Białystok
ul. Lniana 41

0

4

BP MEDIATECH CONSTRUCTION
sp. z o.o. sp.k.

97-500 Radomsko
ul. Kościuszki 6/3

67,51

Planowany termin zawarcia umowy - 8 sierpnia 2016r.

Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki.

                                                                             


Olszewo - Borki, dn. 13 lipca 2016 r.

RO.2600.8.2016

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Olszewo-Borki w nowym okresie programowania zamierza ubiegać się o wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” na realizowane zadanie pn. „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki”. 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na opracowanie następujących dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o dofinansowanie:

  • dokonanie analizy i weryfikacji deklaracji udziału w projekcie złożonych przez mieszkańców dla ok. 151 budynków oraz budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Olszewo-Borki lub jej jednostek organizacyjnych ok. 23 budynków,
  • opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) dla obiektów objętych projektem,
  • zaproponowanie Zamawiającemu rozwiązań technicznych, które zapewnią, iż instalacje objęte przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą posiadały wysoką jakość oraz odpowiadać będą standardom zalecanym w najnowszych rozwiązaniach technicznych,
    Program Funkcjonalno – Użytkowy winien być zgodny z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego,
  • oszacowanie wartości zamówienia,
  • wykonanie małych audytów energetycznych obiektów objętych projektem, audyt ma obejmować minimum: obliczenie optymalnej mocy instalacji w systemie opustów w oparciu o techniczne możliwości przyłączenia, dostępną powierzchnię montażową, zużycie energii elektrycznej, 
  • opracowanie studium wykonalności dla projektu zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w tym zakresie.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 22 lipca 2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Olszewie - Borkach ul. Wł. Broniewskiego 13 pok. 9 lub fax 029 643 20 74 lub mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w jednym pliku PDF.

SIWZ do pobrania

W przypadku uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamówienie realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze. zm.), niniejsze postępowanie ma na celu spełnienie zasady konkurencyjności.

Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254). 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!