Analiza rynku - Rozbiórka budynku gospodarczego – zlewni mleka wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Opublikowano: piątek, 29, lipiec 2016 13:50

Olszewo-Borki, dnia 29.07.2016r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informuję, iż w wyniku analizy ofert na realizację zadań pn.:

 1.  „Rozbiórka budynku gospodarczego – zlewni mleka wraz z infrastrukturą towarzyszącą (toaleta wolnostojąca, zbiornik bezodpływowy) w msc. Olszewo – Borki, gm. Olszewo – Borki”
 2.  „Budowa ogrodzenia w miejsce rozebranego budynku zlewni mleka w msc. Olszewo – Borki”
 3. „Budowa ogrodzenia placu Gimnazjum w msc. Olszewo – Borki, gm. Olszewo – Borki

 

Wybrana została oferta firmy:

 1. „Rozbiórka budynku gospodarczego – zlewni mleka wraz z infrastrukturą towarzyszącą (toaleta wolnostojąca, zbiornik bezodpływowy) w msc. Olszewo – Borki, gm. Olszewo – Borki”

Usługi Transportowe Handel, Budowa, Remonty Janusz Szlachetka

Dylewo 48 07 – 420 Kadzidło

 za kwotę netto 5 000,00 zł/brutto 6 150,00zł (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych)

 

 1. „Budowa ogrodzenia w miejsce rozebranego budynku zlewni mleka w msc. Olszewo – Borki”

POLER SPAW Zdrodowski Hubert

07 – 415 Olszewo – Borki, ul Dojazdowa 2

za kwotę netto 3 400,00 zł/ brutto 4 182,00 (słownie: cztery tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote)

 1. „Budowa ogrodzenia placu Gimnazjum w msc. Olszewo – Borki, gm. Olszewo – Borki

POLER SPAW Zdrodowski Hubert

07 – 415 Olszewo – Borki, ul Dojazdowa 2

za kwotę netto 6 900,00 zł/brutto 8 487,00 (słownie: osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych)


Olszewo – Borki dnia 18.07.2016r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Gmina Olszewo – Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację następujących zadań: „Rozbiórka budynku gospodarczego – zlewni mleka wraz z infrastrukturą towarzyszącą (toaleta wolnostojąca, zbiornik bezodpływowy) w msc. Olszewo – Borki, gm. Olszewo – Borki”

Rozbiórka budynku gospodarczego – zlewni mleka o konstrukcji murowanej, o wymiarach 11,00m x 6,40m i wysokości 3,90m, z dachem jednospadowym pokrytym papą. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 248 przy ul. 3-go Maja w miejscowości Olszewo – Borki.

„Budowa ogrodzenia w miejsce rozebranego budynku zlewni mleka w msc. Olszewo – Borki”

Budowa ogrodzenia w miejsce rozebranego budynku zlewni mleka w msc. Olszewo – Borki zlokalizowanego na działce o nr 248 przy ul. 3-go Maja w miejscowości Olszewo – Borki o długości ok. 11m. Ogrodzenie należy wykonać według wzoru istniejącego fragmentu ogrodzenia. Wszystkie elementy stalowe obecnego i nowego ogrodzenia należy oczyścić i powlec materiałami zabezpieczającymi przed korozją, czyli farbą podkładową oraz nawierzchniową koloru brązowego.

„Budowa ogrodzenia placu Gimnazjum w msc. Olszewo – Borki, gm. Olszewo – Borki

Budowa ogrodzenia placu Gimnazjum w msc. Olszewo – Borki zlokalizowanego na działkach nr 291/9 i 292/7 przy ul. Dojazdowej o długości ok. 40mb. Ogrodzenie należy wykonać jako stalowe przęsła o wysokości 163 cm na istniejących słupkach według wzoru obecnej bramy. Wszystkie elementy stalowe po odrdzewieniu (piaskowanie) i odtłuszczeniu należy powlec materiałami zabezpieczającymi przed korozją, czyli farbą podkładową oraz nawierzchniową koloru czarnego. Górna część ogrodzenia (ostre końce) powinna być zakończona np. ceownikiem lub prętem stalowym.

 

Zamawiający załącza zdjęcia poglądowe, szczegóły zamówienia do ustalenia z Zamawiającym.

Zobowiązania Wykonawcy:

 1. Zapewnienie we własnym zakresie i wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania prac.
 2.   Zapewnienie osób do realizacji zamówienia, posiadających odpowiednie kwalifikacje.
 3. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za szkody wynikłe podczas wykonywania prac oraz skutki następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. Wykonawca winien dbać o porządek w trakcie wykonywania przedmiotu umowy oraz uporządkuje teren po zakończeniu prac
 5.  Jakość wykonywanych prac i ich zgodność z zachowaniem przepisów BHP oraz zasadami wiedzy technicznej

Oferta może obejmować całość zamówienia lub każdą jego część.

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 1. formularz oferty – załącznik nr 1
 2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
 3. oświadczenie o posiadaniu uprawnień – załącznik nr 3.

Załączniki do pobrania

Opis  sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie oraz ważność umowy

 1.  Cena przedstawiona w załączniku nr 1 powinna zawierać wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, obowiązujący podatek VAT od towarów i usług  (jeżeli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT),
 2. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę  jest obowiązująca przez okres ważności umowy  i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31  sierpnia 2016r.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.07.2016r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Olszewie – Borkach, 07-415 Olszewo – Borki,  ul. Broniewskiego 13 pokój nr 2A (biuro podawcze).

Kontakt z Zamawiającym: tel. 029 761 31 07, fax 29 643 20 74

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164)  wobec zamówienia nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.