11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - Przygotowanie terenu pod budowę parkingu naprzeciwko kościoła przy ul. 3-go Maja 33 w Olszewie-Borkach

Olszewo-Borki, dnia 01.08.2016r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informuję, iż w wyniku analizy ofert na realizację zadania pn.:„Przygotowanie terenu pod budowę parkingu naprzeciwko kościoła przy ul. 3 – go Maja 33 w Olszewie – Borkach” wybrana została oferta firmy:

Oferta nr 1:

ART GARDEN Artur Mierzejewski 07 – 415 Olszewo – Borki, ul. Chopina 20

za kwotę:

13 252,03zł netto/ 16 300,00zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy trzysta złotych 00/100)


Olszewo – Borki dnia 19.07.2016r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Gmina Olszewo – Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Przygotowanie terenu pod budowę parkingu naprzeciwko kościoła przy ul. 3-go Maja 33 w Olszewie-Borkach”.

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac związanych z przygotowaniem terenu pod budowę parkingu o powierzchni około 1730 .
 2. W ramach zadania należy wykonać następujące prace:

- oczyszczenie terenu o powierzchni około 1730  z karp i wywiezienie nadmiaru ziemi o wysokości około 25 cm z transportem na odległość do 5 km;

- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni tj. nawiezienie i zagęszczenie podłoża mieszanką gruzobetonu z pospółką o wysokości około 25 cm na powierzchni około 1730

Zobowiązania Wykonawcy:

 1. Zapewnienie we własnym zakresie  wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania prac.
 2. Zapewnienie osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadających odpowiednie kwalifikacje.
 3. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za szkody wynikłe podczas wykonywania prac oraz skutki następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. Wykonawca winien dbać o porządek w trakcie wykonywania przedmiotu umowy oraz uporządkuje teren po zakończeniu prac.
 5. Jakość wykonywanych prac i ich zgodność z zachowaniem przepisów BPH oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przed opracowaniem oferty cenowej należy zapoznać się ze stanem terenu przeznaczonego pod inwestycję.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do ustalenia z Zamawiającym.

 

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 1. Formularz oferty- załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 2
 3. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień- załącznik nr 3.

Załączniki do pobrania

 Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie oraz ważność umowy

 1. Cena przedstawiona w załączniku nr 1 powinna zawierać wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, obowiązujący podatek Vat od towarów i usług (jeżeli Wykonawca jest płatnikiem podatku Vat).
 2. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

                                                                      

Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, pok. 2A (biuro podawcze) w terminie do dnia 29 lipca 2016 r. do godz. 1000 w następujących formach:

1. osobiście lub za pośrednictwem poczty,

2. na mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skan do pliku PDF.

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 29 sierpnia 2016r.

 

 1. Kontakt z Zamawiającym: tel. 029 761 31 07, fax 29 643 20 74

                                             

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164)  wobec zamówienia nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!