11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olszewo – Borki

Olszewo – Borki, dnia 14.10.2016r.

 

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, iż w wyniku analizy ofert na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olszewo – Borki”  w następujących częściach:

1/ Część I - „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antonie, Dobrołęka, Drężewo, Działyń, Chojniki, Żerań Duży, gmina Olszewo – Borki.”

2/ Część II – „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowościach: Grabnik, Nowa Wieś, Żebry Perosy, gmina Olszewo-Borki.”

wybrana została oferta firmy:

BEMAR Przedsiębiorstwo Usług Projektowo-Inwestycyjnych Marzena Bębenek 07-411 Rzekuń, ul. Mazowiecka 46

za kwotę:

Część I - „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antonie, Dobrołęka, Drężewo, Działyń, Chojniki, Żerań Duży, gmina Olszewo – Borki.”

54 288,48 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem  złotych 48/100)

w tym:

 1. Antonie ul. Skansenowa - rezygnacja z realizacji
 2. Dobrołęka (wzdłuż drogi krajowej nr 61 przy przystankach autobusowych) - 12 314,54 zł brutto
 3. Drężewo ul. Klonowa – Etap II - 3 756,04 zł brutto
 4. Działyń ul. Spokojna - 15 873,06 zł brutto
 5. Chojniki – Etap I - 11 259,69 zł brutto
 6. Żerań Duży - 11 085,15 zł brutto

Część II – „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowościach: Grabnik, Nowa Wieś, Żebry Perosy, gmina Olszewo-Borki.”

24 846,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści sześć  złotych 00/100)

w tym:

 1. Grabnik - 4 674,00 zł brutto
 2. Nowa Wieś - 10 086,00 zł brutto
 3. Żebry Perosy - 10 086,00 z brutto

Łączna kwota:

79 134,48 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści cztery złote 48/100)

Umowa na realizację zadania zostanie podpisana nie później niż przed terminem związania ofertą tj. do dnia 09.11.2016roku.

Planowany termin podpisania umowy w dniu 17 października 2016r.


Olszewo – Borki dnia 29.09.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zamówienia
w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Gmina Olszewo – Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olszewo – Borki”w następujących częściach:

1/ Część I - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antonie, Dobrołęka, Drężewo, Działyń, Chojniki, Żerań Duży, gmina Olszewo – Borki”.

2/ Część II – „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowościach: Grabnik, Nowa Wieś, Żebry Perosy, gmina Olszewo-Borki”.

 1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

1/ Część I - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Dobrołęka, Drężewo, Chojniki, Żerań Duży, gmina Olszewo – Borki”.

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowościach:

1) Antonie ul. Skansenowa

a) montaż 2 słupów linii napowietrznej nN,

b) podwieszenie przewodu aluminiowego izolowanego typu AsXSn2x25mm2 o długości 70m na słupach linii napowietrznej nN,

c) na 2 słupach zamocować wysięgniki rurowe dł. 1,5m wraz z uchwytami oraz lampy oświetleniowe typu LED Voltana 3 o mocy 55W,

d) montaż złącza pomiarowego oświetlenia.

2) Dobrołęka (wzdłuż drogi krajowej nr 61 przy przystankach autobusowych)

a) montaż 3 słupów linii napowietrznej nN,

b) podwieszenie przewodu aluminiowego izolowanego typu AsXSn2x25mm2 o długości 149m na słupach linii napowietrznej nN,

c) na 3 słupach zamocować wysięgniki rurowe dł. 1,5m wraz z uchwytami oraz lampy oświetleniowe typu LED Voltana 3 o mocy 80W.

3) Drężewo ul. Klonowa - Etap II

a) podwieszenie przewodu aluminiowego izolowanego typu AsXSn2x25mm2 o długości 211m na słupach linii napowietrznej nN,

b) na 2 słupach zamocować wysięgniki rurowe dł. 1,5m wraz z uchwytami oraz lampy oświetleniowe sodowe Malaga SGS 101 o mocy 70W.

4) Działyń ul. Spokojna

a) podwieszenie przewodu aluminiowego izolowanego typu AsXSn2x25mm2 o długości 339m na słupach linii napowietrznej nN,

b) na 4 słupach zamocować wysięgniki rurowe dł. 1,5m wraz z uchwytami oraz lampy oświetleniowe typu LED Voltana 3 o mocy 55W,

c) montaż złącza pomiarowego oświetlenia.

5) Chojniki – Etap I

a) montaż  słupa linii napowietrznej Nn,

b) podwieszenie przewodu aluminiowego izolowanego typu AsXSn2x25mm2 o długości 136m na słupach linii napowietrznej nN,

c) na 3 słupach zamocować wysięgniki rurowe dł. 1,5m wraz z uchwytami oraz lampy oświetleniowe typu LED Voltana 3 o mocy 55W.

6) Żerań Duży

a) montaż 2 słupów linii napowietrznej nN,

b) podwieszenie przewodu aluminiowego izolowanego typu AsXSn2x25mm2 o długości 114m na słupach linii napowietrznej nN,

c) na 2 słupach zamocować wysięgniki rurowe dł. 1,5m wraz z uchwytami oraz lampy oświetleniowe typu LED Voltana 3 o mocy 55W i 80W,

d) demontaż istniejącej lampy oświetleniowej.

Szczegółowy zakres prac został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i przedmiarach robót załączonych do niniejszego zaproszenia.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej każdego zadania.

2/ Część II - „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowościach: Grabnik, Nowa Wieś, Żebry Perosy, gmina Olszewo-Borki”.

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż lamp solarnych na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowościach:

1) Grabnik – na placu zabaw działka nr 135/2 – 1 sztuka

Parametry techniczne parkowej lampy solarnej z dwoma źródłami światła:

Wysokość słupa: 4m

Źródło wiata: 2 żarówki LED 6W

Czas pracy lampy: od 8h do12h

Czas autonomii: do 4 dni

Moc paneli: 160W

Sposób wyłączania: czujnik zmierzchowy

2) Nowa Wieś -  wzdłuż drogi gminnej działka nr ew. 405/2; 281/1 – 2 sztuki

Parametry techniczne ulicznej lampy solarnej:

Wysokość słupa: 5m

Źródło wiata: oprawa LED 15W

Czas pracy lampy: od 8h do14h

Czas autonomii: do 4 dni

Moc paneli: 2x100W

Sposób wyłączania: czujnik zmierzchowy

3) Żebry Perosy - wzdłuż drogi gminnej działka nr ew. 169 – 2 sztuki

Parametry techniczne ulicznej lampy solarnej:

Wysokość słupa: 5m

Źródło wiata: oprawa LED 15W

Czas pracy lampy: od 8h do14h

Czas autonomii: do 4 dni

Moc paneli: 2x100W

Sposób wyłączania: czujnik zmierzchowy

Szczegółowy zakres prac do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej każdego zadania.

Termin realizacji dla każdej z części zamówienia: do 30.11.2016r.

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) Formularz oferty wraz z kosztorysami ofertowymi na część I zamówienia- Załącznik nr 1.

2) Oświadczenie w sprawie udziału podwykonawców – Załącznik nr 2a, Załącznik nr 2b.

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3a, Załącznik nr 3b.

Ocena zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą na zasadzie spełnienia-nie spełnienia.

4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 4a, Załącznik nr 4b.

Załączniki do pobrania

Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wykazał nie później niż na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek o braku podstaw do wykluczenia powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

5) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy lub konserwacji oświetlenia drogowego, o wartości minimum 20.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) każda z robót, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania– Załącznik Nr 5.

6) Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia, tj. dane osoby przewidzianej jako kierownik budowy wraz z informacją o podstawie dysponowania tą osobą, oraz oświadczeniem, że osoba ta posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności elektrycznej - Załącznik Nr 6.

1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

1) Wykonawca ma złożyć jedną jednowariantową ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, obejmującą jedną cenę łączną takiej oferty w złotych polskich bez podatku VAT i cenę obejmującą podatek VAT oraz stawkę podatku, a także jego wysokość.

2) W ramach ceny Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia również te, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, a warunkują prawidłowe wykonanie przedmiotowego zadania. W cenie oferty należy uwzględnić okres gwarancji, tj.: 60 miesięcy dla I Części zamówienia i 36 miesięcy dla II Części zamówienia.

3) Każda podana cena ma być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

4) Cena oferty ma być podana w złotych na termin składania ofert i ma być obowiązująca na okres trwania umowy.

5) Jako cenę ofertową przyjmuje się cenę netto powiększoną o podatek VAT.

6) Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy.

7) Kosztorys ofertowy na realizację zadań na część I zamówienia, należy wykonać w oparciu o przedmiar robót i dołączyć do oferty, ze względu na możliwość wystąpienia zmian w zakresie robót budowlanych inwestycji oświetleniowych*

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olszewo – Borki”.

2) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie,

3) oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim,

4) formularz oferty należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

1) ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.10.2016r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Olszewie – Borkach, ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo – Borki, pokój nr 2A (biuro podawcze).

2) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

 1. Kontakt z Zamawiającym:

tel. (29) 761 31 07, fax:  29 643 20 74

 

* Zamawiający może zmniejszyć zakres zamówienia ze względu na posiadane środki finansowe w budżecie gminy, lub zwiększyć zakres zamówienia do kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) .

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) wobec zamówienia nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!