Analiza rynku - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki w okresie do 31 grudnia 2017r.

Opublikowano: wtorek, 03, styczeń 2017 13:52

Olszewo – Borki, dnia 02.01.2017r.

 

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informuję, iż w wyniku analizy ofert na ,,Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki w okresie  do 31 grudnia 2017r.’

wybrana została oferta firmy:

Włodzimierz Grabowski AWOG – TRANS – Usługi Transportowe

ul. Średnia 1, 07-415 Olszewo - Borki

za kwotę:

1/ utrzymanie w przejezdności wyznaczonych dróg poprzez odśnieżanie pługami, zmniejszanie śliskości poprzez posypywanie środkami chemicznymi i materiałami uszorstniającymi, odśnieżanie: chodników, parkingów, miejsc postojowych, zatok autobusowych i ścieżek rowerowych:

72,00 zł netto/77,76 zł brutto za 1 godz. pracy sprzętu

2/  wywóz śniegu:

15,00 zł netto/ 16,20 zł brutto za 1 m3

Umowa na realizację zadania zostanie podpisana nie później niż przed terminem związania ofertą tj. do dnia 19.01.2017 roku.

Planowany termin podpisania umowy w dniu 03 stycznia 2017r.

 


Olszewo – Borki, dnia 09.12.2016r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Gmina Olszewo – Borki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki w okresie do 31 grudnia 2017r.”

 

 1.  Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i miejsc użyteczności publicznej w granicach administracyjnych Gminy Olszewo-Borki w okresie do 31 grudnia 2017 roku z możliwością przedłużenia na rok następnypolegające na:

1.1    utrzymywaniu w przejezdności wyznaczonych dróg poprzez odśnieżanie pługami, posypanie materiałami uszorstniającymi,

1.2    zmniejszaniu śliskości: usunąć z  nawierzchni warstwę gołoledzi lub cienką warstwę zlodowaciałego śniegu lub ubitego śniegu poprzez posypanie materiałami uszorstniającymi (piaskiem) i środkami chemicznymi zgodnie z Rozporządzeniem (Dz. U. z 2005 nr 230 poz. 1960)

 Likwidowanie grubych warstw lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu: warstwy  takie powinny być usuwane z nawierzchni mechanicznie lub mechanicznie i chemicznie tzn. po usunięciu mechanicznym warstw lodu  lub śniegu można zastosować środki chemiczne do likwidacji cienkich pozostałości lodu i śniegu. Warstwy lodu i  zlodowaciałego śniegu powinny być posypane piaskiem/kruszywem.

1.3    Odśnieżaniu:

1.4    wywożeniu śniegu w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

 1. Teren gminy podzielono na 3 sektory (obszary) w zakresie usługi, według załącznika graficznego.
 2. Przewidywany zakres usług obejmuje ogółem:
 1. Zakres usług realizowany będzie w obrębie 40 miejscowości (38 sołectw) na długości około 250 km dróg gminnych w podziale na sektory:

Sektor I: na północy granicą jest droga wojewódzka nr 544 Ostrołęka – Żebry-Chudek. Sektor ten obejmuje następujące miejscowości: Dobrołęka, Drężewo, Grabowo, Grądzik, Kordowo, Kruki, Nakły, Nożewo, Olszewo-Borki, Stepna Michałki, Stepna Stara, Żebry-Chudek, Żebry Ostrowy I, Żebry Ostrowy II, Żebry Perosy, Żebry-Sławki, Żebry-Stara Wieś, Żebry-Wierzchlas, Żebry-Żabin, Żerań Duży, Żerań Mały.

Sektor II: msc: Antonie, Białobrzeg Bliższy, Białobrzeg Dalszy, Drężewo, Kruki, Łazy, Przystań, Siarki, Zabrodzie, Żebry-Chudek.

Sektor III: msc: Chojniki, Działyń, Grabnik, Grabówek, Mostowo, Mostówek, Nowa Wieś, Przystań, Rataje, Rżaniec, Wyszel, Zabiele Piliki, Zabiele Wielkie, Żebry-Wierzchlas.

 1. Wykonawca jest zobowiązany do:

-  zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania prac.

- zapewnienia osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia (kierowcy) posiadających znajomość układu komunikacyjnego na terenie gminy Olszewo-Borki.

- zapewnienia minimum:

 1. Za jakość stosowanych materiałów oraz wykonywanych prac i ich zgodność z wymaganiami odpowiada Wykonawca. Do odśnieżania oraz usuwania śliskości zimowej mogą być używane wyłączenie pojazdy i maszyny drogowe zarejestrowane oraz posiadające dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zadeklarowanego sprzętu przed podpisaniem umowy.
 2. Rozpoczęcie prac przez Wykonawcę nastąpi na podstawie zgłoszenia dokonanego prze uprawnionego pracownika Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach w formie telefonicznej, faxem lub e-mailem (osoby upoważnione do zgłoszeń zostaną wskazane na etapie zawarcia umowy).

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do prac w ciągu 1 godziny od chwili zgłoszenia.

 

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia:

 od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017r.z możliwością przedłużenia na rok następny

 1. III.  Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny, i tak:

- cena za 1 godzinę pracy za usługi z pkt I ppkt 1.1 -1.3

- cena za 1 m3 wywiezionego śniegu za usługi z pkt I ppkt 1.4

IV. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 1. Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1
 2. Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone przepisami art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2
 3. Oświadczenie na okoliczność braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Załącznik Nr 3
  1. Oświadczenie w sprawie udziału podwykonawców Załącznik Nr 4
  2. Wykaz podstawowego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia według załączonego wzoru Załącznik nr 5
  3. Parafowany wzór umowy  Załącznik nr 6

   Załączniki do pobrania

   V.  
   Wynagrodzenie za realizację zadania:

W terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z raportem dziennym pracy sprzętu, płatne przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
 2. cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie,
 3. oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim,
 4. dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne sektory lub/i wywożenie śniegu
  1. formularz oferty należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
 5. VII.     Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.12.2016r. do godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego 07-415 Olszewo – Borki, ul. Broniewskiego 13

 1. VIII.  Kontakt z Zamawiającym:
   tel. 029 761-31-07 wew.113 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) wobec zamówienia nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.