11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Odpady komunalne

Odbiór odpadów komunalnych w 2019 roku

Harmonogram odbioru odpadów na 2019 rok (do pobrania)

Pierwszy odbiór odpadów komunalnych w 2019 roku odbędzie się w dn. 7 stycznia (odpady zmieszane i biodegradowalne). Zasady segregacji odpadów oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2019 pozostają bez zmian – informacja w tym zakresie znajduje się w zakładce Odpady komunalne.


Informacja Dotycząca Trybu i Sposobu Zgłaszania Przez Właścicieli Nieruchomości Przypadków Niewłaściwego Świadczenia Usług Przez Przedsiębiorcę Odbierającego Odpady Komunalne Od Właścicieli Nieruchomości

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach przypomina, że wszelkie przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, właściciele nieruchomości mogą zgłaszać pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie do Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach, adres: Urząd Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, telefon: 510 133 449, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych, od dnia zaistnienia zdarzenia (uchwała Nr XLIII/278/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy, adres nieruchomości, której dotyczy nieprawidłowość oraz opis nieprawidłowości.


Sposób segregacji odpadów

Deklaracja do pobrania

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW OD DN. 1 STYCZNIA 2018r.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r. poz. 19) od dn. 1 stycznia 2018r. na terenie gminy Olszewo-Borki obowiązywać będzie selektywna zbiórka odpadów podzielona na 5 frakcji, uwzględniająca następującą kolorystykę pojemników lub worków:

1) pojemnik lub worek niebieski oznaczony napisem „Papier” – odpady z papieru i tektury,

2) pojemnik lub worek zielony oznaczony napisem „Szkło” – odpady ze szkła,

3) pojemnik lub worek żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – odpady z metali i tworzyw sztucznych,

4) pojemnik lub worek brązowy oznaczony napisem „Bio” – odpady ulegające biodegradacji,

5) odpady pozostałe po segregacji należy gromadzić w pojemnikach lub workach – właściciele nieruchomości do zbierania odpadów zmieszanych mogą wykorzystać dotychczasowe pojemniki lub worki w kolorze czarnym.

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną metodę gospodarowania odpadami komunalnymi zostaną wyposażeni przez firmę odbierającą odpady w worki, uwzględniające takie frakcje odpadów jak: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji.

Właściciele nieruchomości, którzy nie segregują odpadów komunalnych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiedni pojemnik lub worek we własnym zakresie.

 

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W dn. 28 grudnia 2017r. Rada Gminy Olszewo-Borki podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, zgodnie z którą od dn. 1 marca 2018r. zmieniona zostanie miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dla gospodarstw domowych, w których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny nowa miesięczna stawka opłaty będzie wynosić odpowiednio:

  • dla gospodarstw domowych liczących od 1 do 2 osób – 26,00 zł
  • dla gospodarstw domowych liczących 3 i więcej osób – 44,00 zł
  • dla gospodarstw domowych posiadających kartę dużej rodziny – 28,00 zł

W przypadku gospodarstw, w których odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny nowa stawka miesięczna będzie wynosić:

  • 64,00 zł od jednego gospodarstwa domowego.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych
w dotychczasowej deklaracji.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Nowa stawka opłaty nie zmienia również terminu i sposobu płatności – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w czterech kwartalnych ratach płatnych każdego roku do dnia:

  • 30 marca,
  • 30 czerwca,
  • 30 września,
  • 30 grudnia

w kasie urzędu gminy lub na następujący rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach, nr  61 8922 0009 0000 0361 2000 0500

 

 

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!