11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert

Na postawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 30. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz Uchwały Nr `LII/344/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok Wójt Gminy Olszewo-Borki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2019 roku oraz zaprasza do składania ofert.

ZARZĄDZENIE NR 20/19 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 04 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2019 roku

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!